Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2019 | 3 | 245-258

Article title

Policentryzm w języku i jego relewancja w procesie dydaktycznym na przykładzie języka niemieckiego jako obcego

Authors

Content

Title variants

EN
Polycentrism in language and the relevance in the di-dactic process on the example of German as a foreign language

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Temat artykułu „Policentryzm w języku i jego relewancja w procesie dydaktycznym na przykładzie języka niemieckiego jako obcego” nawiązuje do potrzeb w zakresie analizy roli wariantów języka niemieckiego w trakcie procesu dydak-tycznego i akwizycji. Globalizacja obejmuje intensyfikację społecznych (politycznych, ekonomicznych i kulturalnych) relacji na poziomie światowym. Globalizacja wpływa także na dydaktykę języka obcego na wszystkich jej poziomach, tak więc konieczne jest teoretyczne opracowanie dotyczące tych-że skutków na edukację. Z drugiej strony perspektywa ist-nienia języków, odmian i wariantów regionalnych języka niemieckiego skłania do podjęcia trudu wprowadzenia mate-riału dydaktycznego, który zawiera elementy owych regiona-lizmów. Tak rozumiany język regionalny jest obecny zarówno w powszechnym, standardowym użyciu, jak i w języku spe-cjalistycznym. Tylko zwrócenie uwagi na złożoność i szeroką obecność zjawiska daje gwarancję, że nauczany język nie będzie martwy lub sztuczny, pozbawiony lokalnego kontekstu kulturowego. W ten sposób można przyczynić się do promocji wariantów języka, zainteresować nimi studentów filologii, a w konsekwencji ochronić i rewitalizować te formy, które za-grożone są wymarciem.
EN
The article entitled “Polycentrism in language and the rele-vance in the didactic process on the example of German as a foreign language” is an analysis of the role of variants of the German language in teaching and aquisition process. Glob-alisation includes intensification of social (political, econom-ical and cultural) relations on a worldwide level. Globalisa-tion also influences language education on the all levels, so it is necessary to theoretically elaborate a problem of global-isation impact on education. From the other side, a perpec-tive of existence of languages, varieties and local speech variants of the German language disposes to make an effort to implement teaching material which includes the regional-isms. What is interesting, this can be found not only in the standard language. In the article, the author shows these differences with regard to the both: standard language and language for specific purposes. The purpose of language teaching at any stage of education is developing communica-tion competence of learners. If student has a better under-standing of how dialect works, he would probably be less inclined to make negative judgments about speakers of dif-ferent dialects. It is fundamental to understanding the communication. This in turn may indirectly inspire actions aimed at promoting of teaching local dialects, appreciating the regional speech varieties, changing the social perception of dialects by means of the both formal and informal educa-tion, and finally – revitalizing the dialects, that are the least known and hardly ever used.

Keywords

Journal

Year

Volume

3

Pages

245-258

Physical description

Contributors

author
  • Instytut Filologii Germańskiej

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d4bbd4c6-3a60-483e-b955-40e7b8815bed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.