Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 8 | 9-24

Article title

Przemiany edukacji pod wpływem technologii informacyjno-komunikacyjnych

Authors

Content

Title variants

EN
Transformation of education under the influence of ICT

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Społeczeństwo informacyjne wymaga krańcowo innego systemu edukacji niż dotychczaso-wy, ukształtowany według wymogów społeczeństwa przemysłowego. Współczesna cywilizacja oparta jest na technologiach informacyjno-komunikacyjnych (TIK) będących podstawowymi i niezbędnymi narzędziami do uzyskania, przetwarzania informacji, a w efekcie – tworzenia wiedzy. Zakłada się, że kolejna rewolucja technologiczna otworzy szkoły na intelektualny dorobek człowieka w niespotykanym dotąd stopniu i zakresie. Ale wymaga to zmia-ny samej szkoły, gdyż przyswojenie tak dużej ilości wiedzy opiera się na doświadczeniu w stoso-waniu reguł i zasad pozyskiwania i przetwarzania informacji, ogromnej wrażliwości intelektualnej, gdyż uczenie się jest sposobem wchodzenia w kulturę.
EN
The information society requires extremely different than the existing educational system, shaped by the requirements of industrial society. Modern civilization is based on information and communication technology (ICT) that are basic and essential tools for acquiring, processing, resulting in the creation of knowledge. It is assumed that the next technological revolution will open the school on human intellectual achievements of unprecedented scope and extent. But this requires a change in the school, so as to acquire a large amount of knowledge is based on experience in the application of rules and proce-dures for the acquisition and processing of information, the vast intellectual sensitivity, because learning is a way of entering into the culture.

Year

Volume

8

Pages

9-24

Physical description

Dates

published
2013

Contributors

 • Uniwersytet Rzeszowski

References

 • Apple M.W., The new technology: Is it part of the solution or part of the problem in education?, “Computer in Schools”, vol. 8, nr 1–3, 1991.
 • Arnowitz S., Giroux H.A., Education under siege. The conserwative, libera land radical debate over schooling, Bergin and Garvey, Massachusetts 1985.
 • Arnowitz S., The crisis in historical materialism, Praeger Publ., New York 1981.
 • Furmanek W., Problemy efektywności edukacji informatycznej i informacyjnej, „Dydaktyka In-formatyki. Problemy efektywności pedagogicznej technologii informacyjnych i multimedial-nych w edukacji”, nr 7(2012), Wyd. UR, Rzeszów 2012, s. 11–44.
 • Giroux H.A., Teachers as intellectuals. Toward a critical pedagogy of learning, Bergin and Gar-vey Publishing Massachusetts 1988.
 • Lewowicki T., Oświata i nowoczesne technologie edukacyjne – dawne i nowe nadzieje, rozczaro-wania, wyzwania i szanse [w:] Nowoczesna technika w kulturze – nauce – oświacie, Tarnow-ska Ofic. Wyd. Tarnów 1995.
 • McLuhan M., Powers B.R., The global village, Oxford University Press, New York 1986.
 • McLuhan M., Understanding media. The extensions of man, McGrow-Hill, New York 1964.
 • Meyrowitz J., The generalized Elsewhere, Critical Studies in Mass Communication, t. 6, nr 3, 1989 s. 326–334.
 • Pachociński R., Technologia a oświata, IBE, Warszawa 2002.
 • Siemieniecki B., Pedagogika medialna, PWN, Warszawa 2007.
 • Walat W., Edukacyjne zastosowania hipermediów, Wyd. UR, Rzeszów 2007.
 • Witkowski L., Edukacja wobec sporów o (po)nowoczesność, IBE, Warszawa 1997.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-3156

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d4c89e97-47d0-4f40-ad8b-bd2202134382
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.