Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 19 | 2 | 221-256

Article title

Dynamika poszukiwania tożsamościowego w różnych domenach we wczesnej adolescencji: wyniki badań podłużnych

Content

Title variants

EN
The dynamics of identity exploration in various domains in early adolescence: the results of a longitudinal study

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Zgodnie z klasycznym, rozwojowym, ujęciem tożsamości, zapoczątkowanym przez Marcię, istnieją dwa podstawowe procesy kształtowania tożsamości: poszukiwanie i zaangażowanie. Pierwszym krokiem na drodze do osiągnięcia dojrzałej tożsamości jest poszukiwanie. Celem prezentowanych badań była analiza dynamiki poszukiwania w okresie, kiedy się ono pojawia, czyli we wczesnej adolescencji. W badaniach podłużnych (z trzema pomiarami co pół roku) wzięło udział 327 dorastających w wieku od 11 do 15 lat (M = 13,26; SD = 1,20) – uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Grupa była zrównoważona pod względem płci (45% dziewcząt). Jako narzędzie pomiaru wykorzystano Kwestionariusz Wczesnego Poszukiwania Tożsamościowego (Early Identity Exploration Scale, EIES), który umożliwia pomiar poszukiwania tożsamości w dwunastu domenach: wygląd fizyczny, czas wolny, rodzina pochodzenia, praca, relacje chłopak–dziewczyna, formowanie własnego zdania, postrzeganie własnego miejsca w cyklu życia, autorefleksja, przyszłość, przyszła rodzina, światopogląd i stosunek do zasad. Analizę przeprowadzono w modelu latentnych krzywych rozwojowych. Okazało się, że w niektórych domenach nasilenie poszukiwania systematycznie wzrasta, mimo stosunkowo krótkiego czasu badania (wygląd fizyczny, praca, relacje chłopak–dziewczyna i światopogląd), przy czym jedynie w domenie relacje chłopak–dziewczyna nie stwierdzono interpersonalnego zróżnicowania nasilenia owego wzrostu. Okazało się również, że istnieje istotne zróżnicowanie interpersonalne w poziomie poszukiwania w punkcie wyjścia we wszystkich rozpatrywanych domenach.
EN
In accordance with the classic – developmental – approach to identity originated by Marcia (1966), there are two basic identity formation processes: exploration and commitment. The first step on the way to mature identity is exploration. The aim of the present study was to analyze the dynamics of exploration in the period when it begins: in early adolescence. The participants in the longitudinal study (with three measurements at half-year intervals) were 327 adolescents aged 11 to 15 (M = 13.26, SD = 1.20) – elementary and middle school students. The sample was balanced in terms of gender (45% were girls). The instrument we used was the Early Identity Exploration Scale (EIES; Kłym & Cieciuch, 2015), enabling the measurement of identity exploration in 12 domains: physical appearance, free time, family of origin, work, boyfriend–girlfriend relationships, own opinion formation, perception of own place in the life cycle, self-reflection, future, future family, outlook on life, and attitude toward rules. The analysis was performed using a latent growth curve model. It turned out that in some domains (physical appearance, work, boyfriend–girlfriend relationships, and outlook on life) the level of exploration systematically increased, despite the relatively short time of the study; the domain of boyfriend–girlfriend relationships was the only one in which we found no interpersonal differentiation in the intensity of this increase. It also turned out that there was interpersonal differentiation in the level of exploration at the outset in all the domains analyzed.

Year

Volume

19

Issue

2

Pages

221-256

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Instytut Psychologii
author
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Instytut Psychologii
  • Universität Zürich

References

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d4c96591-b5e8-4e44-9180-4ca03ff33322
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.