Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 527 | 182-189

Article title

Usługi środowiskowe w rolnictwie – przypadek pszczelarstwa

Authors

Content

Title variants

EN
Environmental services in agriculture – case of beekeeping

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Środowisko dostarcza człowiekowi wiele dóbr i usług. Usługi środowiskowe są ważnym elementem rolnictwa, które jest ich odbiorcą, ale także twórcą. Szczególną rolę w rolnictwie pełni pszczelarstwo, dostarczając produkty pszczele oraz zapylając rośliny. Celem pracy jest identyfikacja usług środowiskowych wytwarzanych przez pszczelarstwo oraz ich umiejscowienie w poszczególnych typach tych usług. Wyniki badań wskazują na szeroki wachlarz dóbr i usług dostarczanych przez pszczelarstwo. Świadczenia te można kwalifikować do wszystkich typów usług środowiskowych, tj. zaopatrzeniowych, regulacyjnych, wspomagających i kulturowych. Produkty pszczele mieszczą się głównie w typie usług zaopatrzeniowych, z kolei usługi zapylania, apiterapii, apiturystyki i bioindykacji można powiązać z każdym z typów usług środowiskowych. Poszczególne dobra i usługi dostarczane przez pszczelarstwo, ze względu na ich szeroki wpływ lub zastosowanie, mogą być kwalifikowane do różnych typów usług środowiskowych.
EN
The environment provides many goods and services to people. Ecosystem services are an important element of agriculture, which is their recipient, but also the creator. Beekeeping has a special role in agriculture, providing bee products and pollinating plants. The aim of the paper is to identify ecosystem services produced by beekeeping and their location in particular types of these services. Research results indicate a wide range of goods and services provided by beekeeping. These benefits can be qualified for all types of ecosystem services, i.e. procurement, regulatory, support and cultural services. Bee products are mainly in the type of procurement services, while pollination, apitherapy, apitung and bioindication services can be associated with each type of ecosystem services. Individual goods and services provided by beekeeping, due to their wide impact or use, can be qualified for different types of environmental services.

References

 • Boyd J., Banzhaf S., 2007, What are ecosystem services? The need for standardized environmental accounting units, Ecological Economics, vol. 63, s. 616-626.
 • Buks J., Prandecki K., 2015, Usługi środowiska w rolnictwie, Europa Regionum, t. 21, s. 127-137.
 • Costanza R., d’Arge R., de Groot R., Farber S., Grasso M., Hannon B., Limburg K., Naeem S., O’Neill R.V., Paruelo J., Raskin R.G., Sutton P., van den Belt M., 1997, The value of the world’s ecosystem services and natural capital, Nature, vol. 387, s. 253-260.
 • Costanza R., de Groot R., Braat L., Kubiszewski I., Fioramonti L., Sutton P., Farber S., Grasso M., 2017, Twenty years of ecosystem services: How far have we come and how far do will still need to go?, Ecosystem Services, vol. 28, s. 1-16.
 • Czyżewski A., Kułyk P., 2011, Dobra publiczne w koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju; ujęcie teoretyczne i praktyczne, ZN SGGW „Problemy Rolnictwa Światowego”, t. 11, z. 2, s. 16-25.
 • Dokurno Z., Fiedor B., Scheuer B., 2016, Makroekonomiczna i metodologiczna perspektywa dyskursu wokół pojęcia zielonej gospodarki, Gospodarka Narodowa, nr 1, s. 5-28.
 • Fiedor B., 2017, Istota i wartościowanie kapitału naturalnego w ujęciu ekonomii ekologicznej, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 491, s. 136-145.
 • Gallai M., Salles J.M., Settele J., Vaissiere B.E., 2009, Economic valuation of the vulnerability of world agriculture confronted with pollinator decline, Ecological Economics, vol. 68, s. 810-821.
 • Górka K., 2014, Zasoby naturalne jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego, Gospodarka w Praktyce i Teorii, nr 3(36), s. 35-51.
 • Góral J., Rembisz W., 2017, Produkcja w rolnictwie w kontekście ochrony środowiska, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 104, z. 1, s. 7-21.
 • Guth M., Smędzik-Ambroży K., 2017, Zasoby a zrównoważony rozwój rolnictwa w Polsce po integracji z UE, ZN SGGW „Problemy Rolnictwa Światowego”, t. 17, z. 3, s. 101-110.
 • Hanson C., Finisdore J., Ranganathan J., Iceland C., 2012, The corporate ecosystem services review: guidelines for identifying business risk and opportunities arising from ecosystem change. Version 2.0, http://pdf.wri.org/corporate_ecosystem_services_review.pdf (dostęp: 13.06.2017).
 • Hewelke E.A., Graczyk M., 2016, Usługi ekosystemów jako instrument wspierania decyzji w gospodarce przestrzennej i ochronie środowiska, Inżynieria Ekologiczna, vol. 49, September, s. 33-40.
 • Idzik M., Madras-Majewska B., 2005, Ocena stopnia skażenia środowiska rtęcią przy zastosowaniu syntetycznego wskaźnika i metody biologicznej, [w:] B. Mickiewicz (red.), Rozwój lokalny – wykorzystanie instrumentów unijnych i regionalnych, t. II, Wyd. AR Szczecin, s. 438-445.
 • Jaroszewska J., Prandecki K., 2016, Znaczenie „zazielenienia” w zapewnieniu różnorodności biologicznej, ZN SGGW „Problemy Rolnictwa Światowego”, t. 16, z. 3, s. 110-120.
 • Kośmicki E., 2005, Zrównoważony rozwój w warunkach globalnych zagrożeń i integracji europejskiej, [w:] S. Czaja (red.), Zrównoważony rozwój, Wyd. I-BIS, Wrocław, s. 227-248.
 • Kozar Ł., 2017, Rozwój zielonej gospodarki w sektorze rolnictwa w krajach Unii Europejskiej i w Polsce w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju, ZN SGGW „Problemy Rolnictwa Światowego”, t. 17, z. 3, s. 195-206.
 • Kubiszewski I., Costanza R., Anderson S., Sutton P., 2017, The future value of ecosystem services: Global scenarios and national implication, Ecosystem Services, vol. 26, s. 289-301.
 • Landis D.A., 2017, Designing agricultural landscapes for biodiversity-based ecosystem services, Basic and Applied Ecology, vol. 18, s. 1-12.
 • La Notte A., D’Amato D., Makinen H., Paracchini M.L., Liquete C., Egoh B., Geneletti D., Crossman N.D., 2017, Ecosystem services classification: A system ecology perspective of the cascade framework, Ecological Indicators, vol. 74, s. 392-402.
 • Madras-Majewska B., Majewski J., 2004, Opłacalność produkcji pszczelarskiej w Polsce, ZN SGGW „Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, nr 53, s. 175-185.
 • Madras-Majewska B., Majewski J., 2013, Apiturystyka jako forma turystyki edukacyjnej, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 304, s. 144-152.
 • Majewski J., 2016a, Ekonomiczna wycena roli owadów zapylających w polskim rolnictwie, [w:] K. Prandecki (red.), Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym [36] Internalizacja efektów zewnętrznych w rolnictwie – europejskie doświadczenia, nr 42, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 80‑97.
 • Majewski J., 2016b, Problem wyceny zapylania jako usługi środowiskowej, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 450, s. 369-377.
 • McDonough K., Hutchinson S., Moore T., Hutchinson J.M.S., 2017, Analysis of publication trends in ecosystem services research, Ecosystem Services, vol. 25, s. 82-88.
 • MEA 2005, Millennium Ecosystem Assessment. Ecosystem and Human Well-being; A Framework for Assessment, https://millenniumassessment.org/en/Framework.html (dostęp: 13.06.2017).
 • Mikuła A., 2014, Finansowanie dostarczania dóbr publicznych przez rolnictwo, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 101, z. 1, s. 101-118.
 • Popławski Ł., Kaczmarczyk B., 2016, Problemy zrównoważonego rozwoju – wycena przestrzeni publicznej, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 452, s. 58-64.
 • Porrini C., Sabatini A.G., Girotti S., Ghini S., Medrzycki P., Grillenzoni F., Bortolotti L., Gattavecchia E., Celli G., 2003, Honey bees and bee products as monitors of the envirnomental contamination, APIACTA, vol. 38, s. 63-70.
 • Poskrobko B., 2010, Usługi środowiska jako kategoria ekonomii zrównoważonego rozwoju, Ekonomia i Środowisko, nr 1(37), s. 20-30.
 • Solon J., 2008, Koncepcja „Ecosystem Services” i jej zastosowanie w badaniach ekologiczno-krajobrazowych, Problemy Ekologii Krajobrazu, nr 21, s. 25-44.
 • Sutton P., Anderson S.J., Costanza R., Kubiszewski I., 2016, The ecological economics of land degradation: Impacts on ecosystem services value, Ecological Economics, vol. 129, s. 182-192.
 • Wieliczko B., 2016, Wykorzystanie usług ekosystemów w zarządzaniu zasobami naturalnymi w rolnictwie, Studia i Prace WNEiZ US, nr 46/2, s. 135-144.
 • Wrzaszcz W., Prandecki K., 2015, Sprawność ekonomiczna gospodarstw rolnych oddziałujących w różnym zakresie na środowisko przyrodnicze, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2, s. 16-39.
 • Żylicz T., 2017, Wartość ekonomiczna przyrody, Zarządzanie Publiczne, nr 1(39), s. 114-124.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d4ca7ee9-1c15-4e2a-82ba-3f0dd1515d5e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.