Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 5(37) | 323-344

Article title

Satysfakcja z pracy – konceptualizacja pojęcia w świetle badań literaturowych

Content

Title variants

EN
Job satisfaction – conceptualization of the notion in the light of literature review

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł zawiera opis wybranych koncepcji satysfakcji z pracy na podstawie literatury krajowej i zagranicznej oraz stanowi próbę usystematyzowania dorobku w tym zakresie przez przedstawienie ewolucji w rozumieniu omawianego pojęcia. Ponadto przedstawia propozycję interpretacji satysfakcji z pracy oraz powiązanych z nią kategorii, takich jak: zadowolenie z wykonywania zadań, satysfakcja pracowników oraz satysfakcja zawodowa. W części końcowej zaś prezentuje model wzajemnych relacji między tymi kategoriami.
EN
The paper contains a description of selected concepts of understanding job satisfaction on the basis of domestic and foreign literature. The author makes an attempt to systematise the acquis in this area, and outlines the evolution of the meaning of this issue. The paper presents a proposal for the interpretation of job satisfaction and related categories such as “satisfaction with the performance of tasks” (“work satisfaction”), “employee satisfaction” and “proffesional satisfaction”. In the final part it presents the model of the relationship between the reported categories.

Year

Issue

Pages

323-344

Physical description

Contributors

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

References

 • Antoniak E., Time Perspective and Job Satisfaction in Professionals Oriented Towards People and Towards Objects, „Human Resources Management & Ergonomics” 2011, t. 1.
 • Argyle M., Psychologia szczęścia, Astrum, Wrocław 2004.
 • Armstrong M., A Handbook of Human Resource Management Practice, Kogan Page, London 2006.
 • Atchison T.A., The Myths of Employee Satisfaction, „Health Executive” 1999, t. 14, nr 2.
 • Bańka A., Psychologia organizacji, w: Psychologia. Podręcznik akademicki, t. III, red. J. Strelau, GWP, Gdańsk 2002.
 • Borkowska A., Bajcar B., Czerw A., Gąsiorowska A., Satysfakcja z pracy w zawodach z misją społeczną. Psychologiczne uwarunkowania, GWP, Gdańsk 2011.
 • Brief A.P., Attitudes in and Around Organizations, Sage, Thousand Oaks 1998.
 • Brief A.P., Burke M.J., George J.M., Robinson B.S., Webster J., Should Negative Affectivity Remain an Unmeasured Variable in the Study of Job Stress?, „Journal of Applied Psychology” 1988, t. 73.
 • Bruggemann A., Groskurth P., Ulich E., Arbeitszufriedenheit, Huber, Bern 1975.
 • Cranny C.J., Smith P.C., Stone E.F., Job satisfaction: How people feel about their jobs and how it affects their performance, Lexington, New York 1992.
 • Czapiński J., Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Czapiński J., Panek T., Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, Instytut Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Rada Monitoringu Społecznego przy Wyższej Szkole Psychologii i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2009.
 • Czarnota-Bojarska J., Trzy podejścia do problemu dopasowania człowiek – organizacja, „Psychologia. Edukacja i Społeczeństwo” 2004, nr 1 (1).
 • Elc M., Alpkan L., The Impact of Perceived Organizational Ethical Climate on Work Satisfaction, „Journal of Business Ethics” 2009, nr 84.
 • Gawroński H., Lokalizacyjne determinanty jakości życia mieszkańców subregionu elbląskiego i Żuław Wiślanych w kontekście oczekiwań wobec strategii rozwoju lokalnego, w: Jakość życiab a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych, red. A. Noworól, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
 • Global Corporate Community Knowledgebase, http://www.citeman.com/1394-job-satisfaction-and-work-satisfaction.html#ixzz2CYD78q6A [28.10.2012].
 • Gray R., A climate of succes. Creating the right organizational climate for high performance, Elsevier, Oxford 2007.
 • Grund M., Interaktionsbeziehungen im Dienstleistungsmarketing: Zusammenhänge zwischen Zufriedenheit
 • und Bindung von Kunden und Mitarbeitern, Gabler, Wiesbaden 1998.
 • Hardering F., Bergheim S., Sicherheit macht zufrieden. Wie Verunsicherung die Zufriedenheit mit der Arbeit beeinträhtigt, Zentrum für gesellschaftlichen Fortschritt, Frankfurt am Main 2011.
 • Hersey R.B., Workers’ Emotions in Shop and Home: A Study of Individual Workers from the Psychological and Physiological Standpoint, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 1932.
 • Herzberg F., Mausner B., Snyderman B.B., The Motivation to Work, Wiley, New York 1959.
 • Hoppock R., Job Satisfaction, Harper and Brothers, New York 1935.
 • Jachnis A., Psychologia organizacji. Kluczowe zagadnienia, Difin, Warszawa 2008.
 • Jacquemin A., Was hat den stärksten Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit von Call-Center Agenten?, Books on Demand, Norderstedt 2010.
 • Janowska Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2010.
 • Januszek H., Sikora J., Socjologia pracy, Wyd. AE, Poznań 1998.
 • Jaros R., Zadowolenie z pracy, w: Skuteczniej, sprawniej, z większą satysfakcją: nieco psychologii dla studentów marketingu i zarządzania, red. L. Golińska, Wyd. Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź 2005.
 • Juchnowicz M., Paradygmat człowieka usatysfakcjonowanego w polskich realiach, w: Postawy Polaków wobec pracy w zarządzaniu kapitałem ludzkim, red. M. Juchnowicz, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2009.
 • Juchnowicz M., Zadowolenie z pracy i satysfakcja zawodowa pracowników w Polsce a praktyka ZZL, w: Człowiek w pracy i polityce społecznej, red. J. Szambelańczyk, M. Żukowski, Wyd. UE, Poznań 2010.
 • Kaczkowska-Serafińska M., Dlaczego przedsiębiorcy powinni dbać o satysfakcję z pracy swoich pracowników? Satysfakcja z pracy – cz. 1, „Postera” 2011, nr 10 (23).
 • Kozierkiewicz R., Dictionary of Bussines Terms English-Polish, C.H. Beck, Warszawa 2005.
 • Krause A., Dunckel H., Arbeitsgestaltung und Kundenzufriedenheit. Auswirkungen der Einführung teilautonomer Gruppenarbeit auf die Kundenzufriedenheit unter Berücksichtigung von Mitarbeiterzufriedenheit und Arbeitsleistung, „Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie” 2003, t. 47, nr 4.
 • Kryk B., Włodarczyk-Śpiewak K., Wybrane aspekty jakości życia na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, w: Zachowania rynkowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce, red. D. Kopycińska, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 • Kunecka D., Kamińska M., Karakiewicz B., Analiza czynników wpływających na zadowolenie z wykonywanej pracy w grupie zawodowej pielęgniarek. Badanie wstępne, „Problemy Pielęgniarstwa” 2007, t. 15, nr 2-3.
 • Leder-Niewola B., Waliszewska G., Związek między skuteczną komunikacją w bibliotece naukowej a satysfakcją pracowników w świetle badań ankietowych. Marketing wewnętrzny Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2010.
 • Mayo E., The Human Problems of Industrial Civilization, Macmillan, NewYork 1933.
 • Meffert H., Schwetje T., Bedeutung von Mitarbeiterinteraktion und Mitarbeiterzufriedenheit für die Kundenzufriedenheit im Handel, „Planung und Analyse” 1999, t. 26.
 • Motowidlo S.J., Orientation Toward the Job and Organization, w: Individual differences and behavior in organizations, red. K.R. Murphy, Jossey Bass, San Francisco 1996.
 • Mrówka R., Badanie satysfakcji pracowników w organizacji gospodarczej, w: Nowoczesne przedsiębiorstwo – strategie działania, rozwoju i konkurencji, t. I, Wyd. SGH, Warszawa 2000.
 • Mrówka R., Wykorzystanie badań satysfakcji pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w: Współczesne wyzwania dla przedsiębiorstw, red. M. Aluchna, Wyd. SGH, Warszawa 2010.
 • Mudyń K., Pietras K., Preferowane wartości a zdrowie i satysfakcja z życia, „Psychoterapia” 2007, nr 1 (140).
 • Neuberger O., Allerbeck M., Messung und Analyse von Arbeitszufriedenkeit (Measurement and Analysis of Satisfaction with Work), Rubber, Bern – Stuttgart – Wien 1978.
 • Olechnicki K., Załęcki P., Słownik socjologiczny, Graffiti BC, Toruń 1998.
 • Organ D.W., Near J.P., Cognition vs Affect in Measures of Job Satisfaction, „International Journal of Psychology” 1985, t. 20.
 • Paszkowska-Rogacz A., Doradztwo zawodowe. Wybrane metody badań, Difin, Warszawa 2009.
 • Pate L.E., Sullivan D.L., Converging paradigms of the causes of human behavior: Interpersonal valence and organizational climate, „Psychology a Quarterly Journal of Human Behavioral” 1988, t. 25, nr 1.
 • Polski Serwis Naukowy, hasło „jakość życia”, www.naukowy.pl/encyklopedia/Wskaźnik_Jakości_Życia [16.11.2012].
 • Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji, red. S. Borkowska, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Rosenstiel L., Führung von Mitarbeitern: Handbuch für erfolgreiches Personalmanagement, Schäffer-Poeschel, Stuttgart 1999.
 • Rostowska T., Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia, Impuls, Kraków 2009.
 • Schneider B., Snyder R.A., Some relationships between job satisfaction and organizational climate, „Journal of Applied Psychology” 1975, t. 60, nr 3.
 • Sempane M.E., Rieger H.S., Roodt G., Job satisfaction in relation to organisational culture, „Journal of Industrial Psychology” 2002, t. 28, nr 2.
 • Sharkh M., Standing G., Work Satisfaction, Trauma and Economic Insecurity: Post-tsunami Sri Lanka, CDDRL Working Papers 2009, nr 93.
 • Skrzypek E., Czynniki kształtujące jakość życia, w: Ergonomia niepełnosprawnym – jakość życia, red. J. Lewandowski, J. Lecewicz-Bartoszewska, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2001. Słownik polsko-angielski i angielsko polski, Buchmann, Warszawa 2010.
 • Sowińska K., Kretowicz K., Gaworska-Krzemińska A., Świetlik D., Wypalenie zawodowe i satysfakcja zawodowa w opinii pielęgniarek, „Problemy Pielęgniarstwa” 2012, t. 20, nr 3.
 • Spector P.E., Job satisfaction: Application, assessment, causes and consequences, Sage, Thousand Oaks 1997.
 • Steers R.M., Porter L., Motivation and work behavior, McGraw-Hill, New York 1991.
 • Szymczak M., Słownik języka polskiego, t. III, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Vroom V.H., Work and motivation, John Wiley & Sons, New York 1964.
 • Weiss H.M., Deconstructing job satisfaction: Separating evaluations, beliefs and affective experiences, „Human Resource Management Review” 2002, t. 12, nr 2.
 • Winter S., Mitarbeiterzufriedenheit und Kundenzufriedenheit: Eine mehrebenen-analytische Untersuchung der Zusammenhänge auf Basis multidimensionaler Zufriedenheitsmessung, Universität Mannheim, Mannheim 2005.
 • Wudarzewski G., The genesis of organizational climate and its importance in the management of organizations, w: Common Europe: Ukraine nad Poland under Conditions of Globalization and European Integration, Wyd. WSB w Poznaniu, Poznań 2012.
 • Zalewska A., Dwa światy – emocjonalne i poznawcze oceny jakości życia i ich uwarunkowania u osób o wysokiej i niskiej reaktywności, Wyd. SWPS Academica, Warszawa 2003.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d4cad932-dde1-41f5-be2b-3665269d5811
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.