PL EN


2012 | 2 | 223-238
Article title

Czy Konfucjusz mógłby być Żydem? Kilka refleksji o wpływie kontaktów chińsko-izraelskich w XX i XXI w. na pozycję CHRL na arenie międzynarodowej

Content
Title variants
EN
Would Confucius Be a Jew? Several Reflections on China-Israel Relations in the 20th/21st Century in the Context of People's Republic of China Stance in the International Arena
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Relacje pomiędzy narodami chińskim i żydowskim stanowiły istotny czynnik wpływający na zmiany w obecności Chin na arenie międzynarodowej w XX i XXI w. Elementy tożsame dla podstawowych systemów filozoficzno-religijnych Chińczyków i Żydów – judaizmu (syjonizmu) i konfucjanizmu – były widoczne od wielu stuleci. W dwudziestowiecznej sytuacji politycznej, po powstaniu dwóch odrębnych organizmów państwowych, ich wzajemne kontakty oddziaływały zarówno na politykę Chińskiej Republiki Ludowej, jak i Izraela. Było to szczególnie widoczne w latach 50., jak i 60. XX w. Najważniejszym momentem było jednak otwarcie gospodarcze Chin na świat, powiązana z tym faktem coraz silniejsza zależność od bliskowschodnich surowców naturalnych i, w związku z tym, rosnące znaczenie Izraela jako czynnika politycznego w regionie. Symbolicznym zwieńczeniem podobnego wpływu było więc ponowne nawiązanie stosunków dyplomatycznych przez oba kraje w 1992 r.
EN
China-Jewish relations were highly influential as a factor of China stance in the international arena in both 20th and 21st century. “Meeting” points between Judaism and Confucianism - the most important philosophical systems for Jews and Chinese - were visible within centuries. In the 20th century – after both states reaching the independence - political situation in the region and in the international arena (Cold War) highly influenced both the PRC`s and Israel`s foreign policy and their relations of course. It was highly visible in the 1950`s and 1960`s years in the 20th century. Finally, the most important moment of bilateral relations was China`s “opening to the world” (Deng Xiaoping policy), combined with an economical success and - caused by that - high dependence on sources of energy from the Middle East. That made Chinese-Israeli highly important and led to a reengagement of diplomatic relations between in 1992.
Keywords
Year
Issue
2
Pages
223-238
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Warszawa, 00-927, ul. Krakowskie Przedmieście 3
References
 • Alterman J. B., Garver J.W., The Vital triangle. China, the United States, and the Middle East, Waszyngton 2008.
 • Fairbanks J.K., Historia Chin, Nowe spojrzenie, Warszawa-Gdańsk 2003.
 • Fitzgerald C.P., China, a short cultural history, Londyn 1961.
 • Garver J.W., Foreign relations of the People`s Republic of China, New Jersey 1983.
 • Goldberg L., Osadnictwo żydowskie w Chinach, „Midrasz”, 2009, nr 1 (141).
 • Kalmar I.D., Penslar D.J., Orientalism and the Jews, Liban 2005.
 • Leslie D., The survival of the Chinese Jews: the Jewish community of Kaifeng, Amsterdam 1972.
 • Perednik G., Bridges between China and Israel, http://www.zionism-israel.com/China-Israel_bridges_English.html, 3.10.2011.
 • Polit J., Chiny, Warszawa 2004.
 • Rowiński J., Losy diaspory żydowskiej w Chinach i jej polskie ślady, „Stosunki Międzynarodowe-International Relations”, 2004, nr 3-4.
 • Shapiro S., Jews in Old China, Studies by Chinese scholars, Nowy Jork 2001.
 • Shichor Y., The Middle East in China`s Foreign Policy 1949-1977, Londyn, Nowy Jork, Melbourne 1979.
 • Słowiński R. (red.) Nowożytna historia Chin, Kraków 2005.
 • Tichwinski S.L. (red.), Nowożytna historia Chin, Warszawa 1979.
 • Ting Fang W., America through the Spectacles of an Oriental Diplomat, http://books.google.com, 3.10.2011.
 • Xin X., The Jews of Kaifeng, China. History, culture and religion, Jersey City 2003.
 • Zev Suffot E., Israel`s China policy. 1950-1992, “Israel Affairs”, 2000, nr 1.
 • Zhou X., Chinese perceptions of the “Jews” and Judaism: a history of the Youtai, Richmond 2001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d4ce8fb6-3b5e-4a2b-abaa-db6eee1c7e19
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.