Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 5 | 371-395

Article title

Etyka zawodowa w Policji

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Professional ethics of the police

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Policja jako instytucja posiada wewnętrzne regulacje prawne dotyczące etyki zawodowej policjanta określone zarządzeniem Komendanta Głównego Policji. Zarządzenie to wynika z konieczności wzmocnienia oraz uzupełnienia obowiązków i praw policjanta wynikających nie tylko z demokratycznie stanowionego prawa, ale także z uwzględnienia znaczenia problematyki moralnej w wykonywaniu zawodu policjanta i jego służebnej roli wobec społeczeństwa. Badania dotyczące etyki w policji przeprowadzone w Szkole Policji w Pile pozwoliły sprawdzić znajomość i rozumienie Zarządzenia oraz określić zachowania i oczekiwania policjantów w sferze moralności. Pokazały one, że istnieją znaczące rozbieżności pomiędzy etyką deklarowaną i przestrzeganą. Kształtowanie odpowiedzialności moralnej i postawy etycznej policjantów wymaga zbiorowego wysiłku wszystkich, począwszy od przełożonych, poprzez osoby odpowiedzialne za rekrutację do policji, szkolenia, ale także każdego z funkcjonariuszy. Dzięki wnioskom z badań można doskonalić te elementy pracy, które nie spełniają akceptowanych wymogów etycznych i moralnych. Policjanci świadomi swojej szczególnej roli powinni umieć określać zasady postępowania, mając równocześnie świadomość, że żadne zarządzenie nie rozwiązuje wszystkich problemów etycznych i zawsze ostatecznym drogowskazem wskazującym właściwą drogę pozostaje sumienie.
EN
The police as an institution has organizational regulations concerning professional conduct of police officers. This code of conduct is specified in the Chief of Police Ordinance. The Ordinance is resultant from a need to strengthen and complement the duties and rights of police officers; their code of conduct should not only result from democratically established law but should also take into consideration the importance of the moral issues faced by police officers during their work and their role in society. A study on ethics in the Police carried out at the Police Academy in Pila allowed testing the knowledge and understanding of the Ordinance and determination of the behavior and expectations of police officers in the area of morality. The study has shown that there are significant discrepancies between ethics professed, internalized (personal?), and practiced. Shaping of moral responsibility and ethical attitude of policemen requires a collective effort of many people, starting with the Superiors, through those responsible for the selection and training of the police, and finally also of the police officers. Police officers should be aware of their important role and should lay down their own rules of conduct, factoring in the reality that no external code of conduct can solve all ethical problems and that the last signpost pointing in the right direction should always remain one’s conscience.

Keywords

PL
policja   etyka  

Year

Issue

5

Pages

371-395

Physical description

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d4cea161-5740-45e0-805b-9372e950a788
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.