PL EN


2012 | 3 | 2 | 89-103
Article title

E-learning and its application within the Czech tertiary education system

Content
Title variants
PL
Wykorzystanie e-learningu w czeskim systemie szkolnictwa wyższego
Languages of publication
CS PL EN
Abstracts
PL
W ciągu ostatnich lat zdalne nauczanie stało się integralnym komponentem systemu nauczania w czeskim systemie szkolnictwa wyŜszego. Wprowadzenie tego trybu nauczania-uczenia się spowodowało pojawienie się wielu problemów, które doprowadziły do sformułowania nowych hipotez badawczych. Do najwaŜniejszych naleŜą te, które dotyczą wpływu e-learningu na jakość kształcenia, poszukiwania efektywnych sposobów motywowania studentów do rozwoju konkretnych kompetencji. Istnieje wiele czynników zewnętrznych, jak i wewnętrznych, które potencjalnie mogą mieć mniejszy lub większy wpływ na proces nauczania- uczenia się. Wysoce poŜądane jest, aby je zidentyfikować, poddać gruntownej analizie i opisać. Pozwoli to na określenie, czy e-learning ma pozytywny wpływ na rozwój wiadomości i umiejętności, czy moŜe to jedynie modowy trend.
EN
During the last few years, e-learning has become an integral part of the system of tertiary education, not only within the framework of combined, but, to an increasingly larger extent, also of full time study modes, accredited and implemented at Czech universities. However, along with its large-scale deployment, a number of problems have emerged, which resulted in the formulation of new research hypotheses. Among the most important ones are those regarding the influence of e-learning on the quality of education, the efficient ways of motivating and mobilizing students, the creation and development of particular competences. There are many external, as well as internal influencing factors, acting more or less covertly, to a greater or lesser intensity. It is highly desirable to identify, describe, analyze, and minimize or maximize their influence in order to prevent them from having a massive negative impact, conditioned by fashion trends, on the quality of tertiary education.
Year
Volume
3
Issue
2
Pages
89-103
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
References
 • Barešová A. (2003), E-learning ve vzdělávání dospělých, Praha: VOX. 110 s. ISBN 80-86324-27-3.
 • Bednaříková I. (2008), Role tutora distančního vzdělávání – reflexe aktérů této činnosti [in:] Distanční vzdělávání v České republice-současnost a budoucnost, Praha: NCDiV. 16 s. ISBN 978-80-86302-43-0.
 • Clark R.C., Mayer R.E. (2008), E-learning and the science of instruction: proven guidelines for consumers and designers of multimedia learning, San Francisco: Pfeiffer. 510 p. ISBN 978-0-470-87430-1.
 • Crowder N.A. (1966), Vyučování řízené pomocí vnitřního programování [w:] Programované učení jako světový problém, Praha: SPN. s. 34–35.
 • Dlouhý J., Jančařík A. (2010), Metodika tvorby textů v otevřeném Internetovém prostoru/Co je e-learning?/LMS prostředí. Enviwiki [online] [vid. 10. ledna 2011]. Dostupné z: http://www.enviwiki.cz
 • Dostál J., Klement M. (2008), m-Learning v podnikovém vzdělávání [w:] E-learning, další vzdělávání a vzdělávání osob s postižením, Praha: SVŠES. s. 86 – 89. ISBN 978-80-86744-78-0.
 • Eger L. et al. (2002), Příprava tutorů pro distanční výuku s využitím on-line formy studia, Plzeň: ZČU. 59 s. ISBN 80-7082-887-0.
 • Grecmanová H., Urbanovská E. (1997), Aktivizační metody ve výuce, Olomouc: Hanex. 178 s. ISBN 80-85783-73-8.
 • Hampl S., Česal J., Vaškovic P. (2008), Srovnání role a postavení e-learningu ve vzdělávacím systému vybraných zemí, Praha: Vydavatelství ČVUT. 59 s. ISBN 978-80-01-04007-2.
 • Klement M., Dostál J. (2010), E-learning a jeho uplatnění na PdF UP Olomouc, „Journal of Technology and Information Education”, Olomouc, Univerzita Palackého, Ročník 2, Číslo 1, s. 19–23. ISSN 1803-537X (print). ISSN 1803-6805 (on-line).
 • Klement M., Štencl J. (2008a), Směrnice děkanky 1S/2008 – Použití distančních forem výuky v rámci PdF UP [online] [vid. 1. dubna 2011]. Dostupné z: http://www.upol.cz/fileadmin/ user_upload/PdF/prov-normy-dekana/1S2008.doc
 • Klement M., Štencl J. (2008b), Směrnice děkanky 2S/2008 – Realizace distančních forem výuky na PdF UP [online] [vid. 1. dubna 2011]. Dostupné z: http://www.upol.cz/fileadmin/ user_upload/PdF/prov-normy-dekana/2S2008.doc
 • Kopecký K. (2010), Distanční multimediální studijní materiály ('distanční opory') [online] [vid. 4. září 2011]. Dostupné z: http://edo.upol.cz/documents.php?tid=opory
 • Kopecký K. (2006), E-learning (nejen) pro pedagogy. Olomouc: Hanex. 121 s. ISBN 80-85783-50-9.
 • Květoň K. (2004), Technologie pro distanční vzdělávání, Ostrava: Ostravská univerzita. ISBN 80- 7042-991-7.
 • Liška V., Česal J. (2008), Postoje studentů vysokých škol k E-learningu, Praha: vydavatelství ČVUT. 64 s. ISBN 978-80-01-04214-4.
 • Marešová H. (2010), Vzdělávání v Second Life [w:] Nové technologie ve vzdělávání, Olomouc: Univerzita Palackého, 2010. s. 52–57. ISBN 978-80-244-2768-3.
 • Matějů P. et al. (2009), Bílá kniha terciárního vzdělávání, Praha: nakladatelství TAURIS. 76 s. ISBN 978-80-254-4519-8.
 • Nocar D. et al. (2004), E-learning v distančních vzdělávání, Olomouc: UP. 78 s. ISBN 80-244- 0802-3.
 • Paulsen M.F. (2003), Online Education and Learning Management Systems – Global Elearning in a Scandinavian Perspective, Oslo: NKI Forlaget. 337 p. ISBN 82-562-5894-2.
 • Průcha J., Míka J. (2000), Distanční studium v otázkách, Praha: NCDV. 39 s. ISBN 80-86302-16-4.
 • Vašutová J. (2004), Profese učitele v českém vzdělávacím kontextu, Brno: Paido. 190 s. ISBN 80- 7315-082-4.
 • Zlámalová H. (2002), Principy distanční vzdělávací technologie a možnosti jejího využití v pedagogické praxi na technických vysokých školách. Dostupné z: http://icosym.cvut.cz/telel/zlamalova.html
 • Zounek J. (2009a), E-learning – jedna z podob učení v moderní společnosti, Brno: Masarykova univerzita. 161 s. ISBN 978-80-210-5123-2.
 • Zounek J. (2009b), E-learning ve školním vzdělávání [w:] Průcha J. et al. Pedagogická encyklopedie, Praha: Portál. s. 277–281. ISBN 978-80-7367-546-2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d4cfc4be-9788-466d-8aa3-5f4ddd1c62bf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.