Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 15/1 | 173-184

Article title

Od przestępstwa działania na szkodę spółki do „niegospodarności bezszkodowej” – problematyka przedmiotu ochrony prawno karnej

Content

Title variants

EN
From the offence of acting to the detriment of the company to the crime of trust abuse – the subject of criminal law protection

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Niniejszy artykuł poświęcony został problematyce przedmiotu ochrony przestępstwa nadużycia zaufania z art. 296 § 1a kodeksu karnego oraz jego poprzednika – przestępstwa działania na szkodę spółki. W swojej analizie autorka sięga do przedmiotu ochrony przestępstwa uregulowanego pierwotnie w art. 300 i 482 kodeksu handlowego, a następnie w art. 585 kodeksu spółek handlowych, przeciwstawiając im aktualnie obowiązujące regulacje. Ponadto opracowanie przedstawia zasadnicze zmiany wprowadzone ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, w szczególności w zakresie wprowadzenia do Kodeksu karnego nowego typu czynu zabronionego – przestępstwa niegospodarności bezszkodowej. W artykule poruszona została również kwestia rodzajowego przedmiotu ochrony przestępstw umieszczonych w rozdziale XXXXVI kodeksu karnego. Na końcu autorka przedstawia własne stanowisko w przedmiocie dokonanego poszerzenia pola penalizacji w wyniku przeprowadzonej nowelizacji.
EN
The article concerns the subject of protection of the crime of trust abuse determined in Article 296 subsection 1a of the Criminal Code and its predecessor – crime against the interests of a company. In her analysis, the author touches the subject of protection of the crime determined in article 300 and 482 of the Commercial Code and later in Article 585 of the Commercial Companies Code, contrasting current regulations. Additionally, the publication presents major changes performed by the Amendment of June 9th 2011 concerning the changes of the Act – the Criminal Code and some other acts, especially providing a new type of oqence – the lack of detriment thrift- iness. In the article, the nature of the subject of the oqence has been touched, referring to Chapter XXXXVI of the Criminal Code. In the end, the author presents her own opinion in the subject of extending the field of penalization as a consequence of the Amendment.

Year

Volume

Pages

173-184

Physical description

Contributors

 • Katedra Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji w Wyższej Szkole Prawa i Administracji Przemyśl – Rzeszów.

References

 • Allerhand M., Kodeks handlowy z komentarzem, Bielsko-Biała 1995.
 • Allerhand M., Kodeks handlowy. Komentarz cz. 3, Spółka akcyjna, Bielsko-Biała 1991.
 • Andrejew I., Ustawowe znamiona przestępstwa, Warszawa 1959.
 • Barczak A., Barczak M., Działanie na szkodę spółki – zagadnienia wybrane, „Prawo Spółek” 2008, nr 7-8.
 • Bojarski T. (red.), Michalska-Warias A., Piórkowska-Flieger J., Szewczyk M., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2012.
 • Czura-Kalinowska D., Zawłocki R., Odpowiedzialność karna za działanie na szkodę spółki, Warszawa 2006.
 • Duży J., Przedmiot ochrony przestępstwa działania na szkodę spółek handlowych, „Przegląd Sądowy” 2001, nr 11-12.
 • Duży J., „Szkoda” jako znamię przestępstwa z art. 585 kodeksu spółek handlowych (uwagi w kontekście odpowiedzialności karnej za działanie na szkodę spółek kapitałowych), „Prokuratura i Prawo” 2001, nr 4.
 • Duży J., Wina sprawcy przestępstwa działania na szkodę spółek kapitałowych, „Prokuratura i Prawo” 2001, nr 12.
 • Giezek J., Kardas P., Odpowiedzialność karna za działanie na szkodę spółki – o potrzebie zmian, „Przegląd Prawa Handlowego” 2011, nr 8.
 • Giezek J., Kardas P., Przepisy karne Kodeksu spółek handlowych, Kraków 2003.
 • Giezek J., Wnuk D., Odpowiedzialność cywilna i karna w spółkach prawa handlowego: komentarz i przegląd orzecznictwa, Warszawa 1994.
 • Górniok O., Jeszcze o przestępstwach nadużycia zaufania, „Prokuratura i Prawo” 2005, nr 10.
 • Górniok O., Prawo karne gospodarcze. Komentarz, Toruń 1997.
 • Górniok O., Z problematyki przestępstw popełnionych w działalności spółek kapitałowych, „Prokuratura i Prawo” 2001, nr 4.
 • Hryniewicz E., Karalne działanie na szkodę spółki, „Prokuratura i Prawo” 2012, nr 10.
 • Kidyba A., Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art. 585 k.s.h., el/Lex 2011.
 • Kwaśnicki R.L., Skiba R., Działanie na szkodę spółki sensu largo zależnej w świetle art. 585 k.s.h., „Przegląd Prawa Handlowego” 2010, nr 1.
 • Namitkiewicz J., Kodeks handlowy: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: z komentarzem i skorowidzem rzeczowym, Łódź 1999.
 • Raglewski J., Komentarz do przepisów karnych Kodeksu spółek handlowych, el/Lex 2008.
 • Roszewski Z.J., Glosa do uchwały SN z dnia 15 kwietnia 1999 r., I KZP 8/99, el/Lex Nr 22681.
 • Sepioło I., Przestępstwo niegospodarności z art. 296 KK, Warszawa 2013.
 • Sieradzka M., Przestępstwo działania na szkodę spółki handlowej, „Przegląd Prawa Handlowego” 2007, nr 2.
 • Sitkowska K., Stępień T., Problematyka spółek ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności cywilnej i karnej, el/Lex 2011.
 • Skorupka J., Prawo karne gospodarcze. Zarys wykładu, Warszawa 2005.
 • Skorupka J., Przestępstwo nadużycia zaufania – wybrane zagadnienia, „Prokuratura i Prawo” 2004, nr 1.
 • Sobczak J., W  kwestii prawnokarnej ochrony obrotu gospodarczego, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu” 1996, nr 1.
 • Sojka T., Kodeks handlowy. Komentarz według Maurycego Allerhanda i orzecznictwo Sądu Najwyższego, Zielona Góra 1993.
 • Stefanowicz K., Odpowiedzialność karna w związku z działalnością gospodarczą, Warszawa 1992.
 • Wąsek A., Zawłocki R. (red.), Flemming M., Królikowski M., Michalski B., Radecki W., Stefański R.A., Warylewski J., Wojciechowska J., Wąsek A., Wojciechowski J., Kodeks karny. Część szczególna. Tom II, Warszawa 2010.
 • Wiak K. (red.), Ciepły F., Gałązka M., Grześkowiak A., Hałas R.G., Hypś S., Szeleszczuk D., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2012.
 • Wilk L., Przestępstwo działania na szkodę spółki, „Prokuratura i Prawo” 1998, nr 3.
 • Zawłocki R., Nowe przestępstwo niegospodarności bezszkodowej z art. 296 § 1a Kodeksu karnego, „Monitor Prawniczy” 2011, nr 18.
 • Zawłocki R., Prawo karne gospodarcze, Warszawa 2007.
 • Zientara A., Przestępstwo nadużycia zaufania z art. 296 kodeksu karnego, el/Lex 2010.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d4d0f26b-be77-4e6d-a98c-0a7248b864ad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.