Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 66 | 3: Teologia moralna | 87-100

Article title

Wszystko mi wolno, ale… Chrześcijańska wizja wolności wobec współczesnych wyzwań

Title variants

EN
I Can do everything, but... Christian Vision of Freedom in the Face of Contemporary Challenges

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Chrześcijańska koncepcja wolności, oparta na Objawieniu, pozostaje niezmienna. Obok niej jednak pojawiają się inne wizje oraz różne propozycje dróg urzeczywistniania jej w życiu i w działaniu. Dlatego biblijne orędzie o wolności musi być odczytywane w ciągle nowym, zmieniającym się kontekście. Dzisiaj ten kontekst wyznaczają takie zjawiska, jak: żądanie absolutnej autonomii, oderwanie wolności od prawdy i dobra, od Boga, który w rzeczywistości jest jej źródłem – z jednej strony, a determinizm – z drugiej. Wiele z tych zjawisk zna Biblia. Dlatego warto nieustannie odczytywać jej przesłanie, by także w niej szukać odpowiedzi na współczesne tendencje: poszukiwania wolności i ucieczki przed nią.
EN
The Christian concept of freedom, based on Revelation, remains unchanged. Next to it, however, there are other visions and various proposals of realizing it in life and in action. Therefore, the biblical message of freedom must be read in a constantly new, changing context. Today, this context is marked by such phenomena as: the demand an absolute autonomy, detachment of freedom from truth and goodness, from God, who in fact is its source − on the one hand, and determinism − on the other. The Bible knows many of these phenomena. Therefore, it is worthwhile to read its message continually, in order to look for answers to contemporary trends: the search for freedom and the escape from it.

Contributors

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii

References

 • Augrain C., Niewolnik, w: Słownik teologii biblijnej, red. X. Léon-Dufour, tłum. K. Romaniuk, Poznań 1994, s. 556-558.
 • Benedykt XVI, Bóg i świat, w: Josepf Ratzinger, Opera omnia, t. 13, cz. 2: W rozmowie z czasem, Lublin 2017.
 • Chrostowski W., Wolność i posłuszeństwo w Biblii, „Ateneum Kapłańskie” 90(1998), t. 131, z. 2-3 (537-538), s. 177-190.
 • Dąbek T.M., „Skorzystaj [z twego niewolnictwa]” (1Kor 7,21). Pismo święte o różnych stronach niewolnictwa, „Sosnowieckie Studia Teologiczne” 11(2013), s. 27-42.
 • Filipiak M. Problematyka społeczna w Biblii. Warszawa 1985.
 • Gocko J., Chrześcijańskie rozumienie wolności, w: Ewangeliczna rada posłuszeństwa w życiu konsekrowanym zakonnym a wolność osoby, red. W. Kiwior, J. Krajczyński, H. Stawniak, Warszawa 2010, s. 17-29.
 • Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor, Watykan 1993.
 • Jankowski A., Idea wyzwolenia w Listach św. Pawła, „Ruch Biblijno-Liturgiczny” 40(1987), nr 2, s. 110-119.
 • Jelonek T., Biblijna nauka o wolności i wyzwoleniu, „Polonia Sacra” 2001, nr 8, s. 199-221.
 • Jelonek T., Biblijne pojęcie wolności, „Ruch Biblijno-Liturgiczny” 41(1988), nr 4, s. 347-353.
 • Kondracki A., Niewolnicy w Starym i Nowym Testamencie, w: Życie społeczne w Biblii, red. G. Witaszek, Lublin 1998, s. 269-290.
 • Mroczkowski I., Biblijne podstawy praw człowieka. „Studia Płockie” 1991, s. 49-65.
 • Platzbecker P., Freiheit, w: Wissenschaftlich Religionspädagogisches Lexikon im Internet (dostęp: 30.01.2019).
 • Roy L., Wyzwolenie – wolność, w: Słownik teologii biblijnej, s. 1098-1103.
 • Stachowiak L., Biblijna koncepcja wyzwolenia społecznego, w: Życie społeczne w Biblii, s. 57-66.
 • Zatorski W., Dar wolności a tajemnica nieprawości, Kraków 2017.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d4d2a12c-fc70-4078-9384-83af9c1ee0e6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.