PL EN


2019 | 2(24) | 45-63
Article title

ROZWÓJ I INNOWACYJNOŚĆ W HOTELARSTWIE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Authors
Content
Title variants
EN
DEVELOPMENT AND INNOVATION OF THE HOTEL INDUSTRY OF THE ŚWIĘTOKRZYSKIE PROVINCE
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Usługi hotelarskie, a szerzej noclegowe, należą do podstawowych komponentów pakietu turystycznego. Współczesne hotelarstwo zostało poddane wielokierunkowym przemianom – techniczno- -technologicznym, organizacyjnym oraz jakościowym. Głównym celem niniejszego artykułu jest identyfikacja i prezentacja procesów wdrożenia nowoczesnych rozwiązań w hotelach na terenie Regionu Świętokrzyskiego. Ważnym celem jest również analiza innowacji wprowadzanych przez współczesne hotelarstwo, w tym również w badanym regionie. W woj. świętokrzyskim w 2018 roku funkcjonowało 137 obiektów hotelarskich, w tym 98 hoteli. W latach 2005–2018 liczba hoteli w woj. świętokrzyskim wzrosła ponad trzykrotnie, tzn. z 31 do 98 hoteli. Nadal jest to zbyt skromna liczba hoteli w porównaniu do pozostałych regionów, dlatego władze województwa świętokrzyskiego powinny intensywnie działać na rzecz szybkiej rozbudowy bazy noclegowej.
EN
Hotel and accommodation services are among the basic components of the tourist package. Contemporary hotel industry has undergone multidirectional changes – technical and technological as well as organizational and qualitative. The main purpose of this article is to identify and present the processes of implementing modern solutions in hotels in the Świętokrzyskie Region. An important goal is also the analysis of innovations introduced by modern hotel industry, including in the studied Region. In this Region in 2018 there were 137 hotel facilities, including 98 hotels. In the years 2005–2018 the number of hotels in the province Świętokrzyskie increased more than three times (from 31 to 98 hotels). It is still a modest number of hotels compared to other regions. That is why the authorities of the Świętokrzyskie voivodeship should intensively contribute to the rapid development of the accommodation base.
Year
Volume
Pages
45-63
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
References
 • Bocho W. i in., Organizacja pracy w hotelarstwie, Krakowska Szkoła Hotelarska, Kraków 2007.
 • Borkowski S., Wszendobył E., Jakość i efektywność usług hotelarskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Iwan B., Turystyka biznesowa w Regionie Świętokrzyskim, „Zeszyty Naukowe WSTiJO w Warszawie” 2012, 9(1).
 • Iwan K., Iwan B., Szlaki turystyczne w Górach Świętokrzyskich, [w:] Kultura i przyroda w turystyce górskiej, red. B. Iwan, WSTiJO, Warszawa 2017.
 • Januszewska N., Innowacyjność a konkurencyjność gospodarki turystycznej, Wydawnictwo UE, Wrocław 2008.
 • Kachniewska M., Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa hotelarskiego, SGH, Warszawa 2009.
 • Koncewicz G., Grabowski J., Hotelarstwo, cz. 1, CKU, Jelenia Góra 1980.
 • Konieczna-Domańska A., Gospodarka turystyczna. Zagadnienia wybrane, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
 • Milewska M., Włodarczyk B., Hotelarstwo. Podstawowe wiadomości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • Rocznik statystyczny województwa świętokrzyskiego 2017, Urząd Statystyczny w Kielcach, Kielce 2017.
 • Turkowski M., Marketing usług hotelarskich, PWE, Warszawa 2003.
 • Turystyka w 2017 r., GUS, Warszawa 2018.
 • Turystyka w 2018 r., GUS, Warszawa 2019.
 • Ustawa – O usługach turystycznych z dn. 29.08.1997 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 187.
 • Ustawa – O usługach turystycznych z dn. 29.08.1997 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1553.
 • Witkowski C., Hotelarstwo, cz. I, WSE Almamer, Warszawa 2007.
 • Witkowski C., Kierunki rozwoju współczesnego hotelarstwa. Hotelarstwo. Usługi. Eksploatacja.
 • Zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • Witkowski C., Kachniewska M., Hotelarstwo w gospodarce turystycznej, WSE Almamer, Warszawa 2005.
 • Województwo Świętokrzyskie, seria Polska niezwykła, Demart, Warszawa 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d4d2a48f-3885-4402-b4cd-a80184df8a43
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.