PL EN


2013 | 1/2013 (41) t.2 | 204 - 226
Article title

Inwestycje w zdrowie publiczne z perspektywy płatnika trzeciej strony

Content
Title variants
EN
Investing in public health from the perspective of the third party payer – NFZ (NFH)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest ogólna analiza możliwości inwestycji w zdrowie publiczne na rzecz jednostki w obecnym systemie zdrowotnym w Polsce. Podstawę analizy stanowiły odpowiednie akty prawne dotyczące zasad ustalania składki ubezpieczenia powszechnego oraz sprawozdania z działalności NFZ za lata 2003–2011. W przeprowadzonej analizie przyjęto założenie, iż możliwości inwestycyjne w zdrowie publiczne mogą być wyrażone poziomem, strukturą oraz dynamiką przychodów NFZ, a kierunki tych inwestycji mogą wyrażać poniesione nakłady/koszty na poszczególne kategorie działalności wynikające z przyjętej przez rząd polityki ekonomiczno-społecznej, w tym polityki zdrowotnej i zdrowotnej.
EN
The purpose of this article is the general analysis of investment opportunities for the benefit of public health units in the current health care system in Poland. The basis of the analysis were relevant legislation on the rules for setting insurance premiums, and public statements of operations for the years 2003-2011 National Health Fund. The analysis assumes that the investment opportunities in public health can be expressed by the level of income structure and dynamics of the NHF, and the directions of these investments can express expenditures/expenses for each category of activity resulting from the adoption of the government economic and social policy, including health policy and health care.
Year
Pages
204 - 226
Physical description
Dates
published
2013-03-15
Contributors
 • Katedr Ekonometrii Przestrzennej Uniwersytet Łódzki
 • Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
References
 • Attaran, A. (2001). Health as a Human Right. CMH Policy Memorandum, 3. Pozyskano z: http://www.cid.harvard.edu.
 • Becker, G.S. (1962). Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis. The Journal of Political Economy, 70(5), 9–49.
 • Czupryna, A., Poździoch, S., Ryś, A. i Włodarczyk, W.C. (1996). Zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia. Kraków: Uniwersyteckie Wydawnictwo „Vesalius”.
 • Domański, S.R. (1993). Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • MZ. (2004). Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce – Zielona Księga I. Warszawa: Ministerstwo Zdrowia.
 • MZ. (2008). Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce – Zielona Księga II. Warszawa: Ministerstwo Zdrowia.
 • Grossman, M. (1972). On the Concept of Healty Capital and Demand for health. Journal of Political Economy, 80(2), marzec/kwiecień, 224.
 • Jaworzyńska, M. (2010). Planowanie finansowe w zakładach opieki zdrowotnej. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
 • Kofi Annan. (2000). Millenium Poll. USA: United Nations.
 • Laskowska, I. (2012). Zdrowie i nierówności w zdrowiu – determinanty i implikacje ekonomiczno-społeczne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Laskowska, I. (2000). Równość w finansowaniu i dostępności świadczeń medycznych. Łódź: Wydawnictwo ABSOLWENT,
 • Leowski, J. (2004). Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne. Ochrona zdrowia w gospodarce rynkowej. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
 • Muszalski, W. (2008). Organizacyjne fazy reformy ochrony zdrowia w Polsce. W: K. Ryć i Z. Skrzypczak (red.), Ochrona zdrowia i gospodarka. Mechanizmy rynkowe a regulacje publiczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 • Paszkowska, M. Zarys finansowania systemu zdrowotnego w Polsce. Finanse, 56. Pozyskano z: www.e-finanse.com.
 • Pinkosz, K. (2012). Rewolucja czy koronkowe zmiany. Świat lekarza, 3(20).
 • Sachs, J.D. (2001). Macroeconomics and Health: Investing in Health for Economic Development. Report of The Commission on Macroeconomics and Health. Genewa: WHO.
 • Suchecka, J. (2010). Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej. Warszawa: Wydawnictwo Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • Tarnowska, B. (2001). Nagrody Nobla. Leksykon. Warszawa: PWN.
 • Tyszka, B. (2011). Gospodarka finansowa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie kosztów świadczeń zdrowotnych w 2009 roku. Niepublikowana praca magisterska, Wydział Zarządzania UW, Warszawa.
 • Zdankiewicz, L. (1983). Pojęcie zdrowia. W: N. Wolański (red.), Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, wyd. II, Warszawa: PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d4d61556-0384-42ef-b0a4-fbbc6fb1212e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.