Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2007 | 2(2) | 5-25

Article title

Promowanie "dobrego rządzenia" i ukrywanie jego słabości: refleksja nad politycznymi paradygmatami i politycznymi narracjami

Authors

Content

Title variants

EN
Promoting Good Governance, Disguising Governance Failure: Reflections on Policy Paradigms and Policy Narratives in the Field of Governance

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Po rozpoznaniu niektórych problemów, które wynikają z posługiwania się niezwykle niejasnym pojęciem „współzarządzania”, autor artykułu proponuje roboczą definicję tego pojęcia oraz odróżnia „współzarządzanie” od innych sposobów koordynacji aktywności społecznej, prowadzonej w warunkach określonych przez wzajemną współzależność. Wzrost zainteresowania współzarządzaniem jest wyjaśniany stale rosnącą kompleksowością życia społecznego i poszukiwaniem mechanizmów, które pozwalają radzić sobie z nią. Jakkolwiek kompleksowość generuje potrzebę ustanawiania mechanizmów współzarządzania, stoi zarazem na przeszkodzie wspólnemu rządzeniu. W rezultacie powtarzane są nieudane próby rozwiązania problemu, przez promowanie to jednej, to innej z form współzarządzania. Wywołuje to cykle modulowania form i funkcji współzarządzania. Te wysiłki opisane są w artykule jako „metarządzenie”, które także okazuje się zawodne. W tym kontekście są omówione trzy alternatywne sposoby reagowania na cykle niesprawności współzarządzania oraz sformułowana zostaje propozycja takich samorefleksyjnych mechanizmów współzarządzania, które wzmacniają demokratyczne i społecznie kontrolowane podejmowanie decyzji. W zakończeniu autor podkreśla znaczenie „dobrego rządzenia” jako teoretycznego paradygmatu, mimo że jako praktycznopolityczny paradygmat koncept ten może przesłaniać słabości współzarządzania.
EN
After exploring some of the problems involved in the excessively fuzzy concept of governance, this paper offers a working definition of governance and distinguishes governance from other ways of co-ordinating social practices in situations marked by complex reciprocal interdependence. It then explains the increasing interest in governance in terms of the growing complexity of social life and the search for mechanisms to cope with this complexity. However, the same complexity that generates the demand for new governance mechanisms also contributes to their tendential failure to achieve what is expected of them, resulting in a repeated pattern of failed attempts to resolve problems through promoting first one, then another form of governance. These governance cycles prompt attempts to modulate the forms and functions of governance. These attempts are discussed under the general heading of 'metagovernance' and the paper argues that these also tend to fail. In this context three alternative responses to these cycles of failure are identified and some self-reflexive governance mechanisms are proposed that may enable governance to enhance democratic and accountable decision-making. The paper ends by affirming the importance of good governance as a theoretical paradigm whilst noting that the policy paradigm of good governance may disguise governance failure.

Contributors

author
 • Lancaster University

References

 • Amin A.,Thrift N. (1995). "Globalisation, institutional 'thickness' and the local economy", w: P. Healey i in. (red.), Managing Cities: The New Urban Context. Chichester: John Wiley, s. 91-108.
 • Ashby W.R. (1956).Introduction to Cybernetics. London: Chapman and Hall.
 • Brenner N., Theodore N. (2002). "Cities and the geographies of 'actually existing neoliberalism'", Antipode, nr 34 (3), s. 349-379.
 • Capello R. (1996). "Industrial enterprises and economic space: the network paradigm", European Planning Studies, nr 4(4), s. 485-498.
 • Coulson A. (1997). "'Transaction cost economics' and its implications for local governance", Local Government Studies, nr 23(1), s. 107-113.
 • Coriat B., Dosi G. (1994). "Learning how to govern and learning how to solve problems: on the coevolution of competences, conflicts, and organisational routines", w: A.D. Chandler, P. Hagström, O. Sölvell (red.), The Dynamic Firm: the Role of Technology, Strategy, Organization, and Regions. Oxford: Oxford University Press, s. 103-133.
 • Dean M. (2002). "Culture governance and individualization", w: H. Bang (red.), Governance, Governmentality and Democracy. Manchester: Manchester University Press.
 • Dierkes M. i in. (red.) (2001). Handbook of Organizational Learning and Knowledge. Oxford: Oxford University Press.
 • Dunsire A. (2007). "Przechylanie szal: autopoieza i rządzenie", Zarządzanie Publiczne, nr 2(2), s. 39-65.
 • Eder K. (1999). "Societies learn and yet the world is hard to change", European Journal of Social Theory, nr 2(2), s. 195-215.
 • Fukuyama F. (1995). Trust: the Social Virtues and the Creation of Prosperity. New York: Free Press.
 • Grabber G. (1994). Lob der Verschwendung. Berlin: Edition Sigma.
 • Haas P.M., Haas E.B. (1995). "Learning to learn: improving international governance", Global Governance, nr 1(4), s. 255-285.
 • Haber H.F. (1994). Beyond Post-Modem Politics: Lyotard, Rorty and Foucault. London: Routledge.
 • Hall P., Pfeiffer U. (2000). Urban Future21:A Global Agenda for Twenty-First-Century Cities. London: Federal Ministry of Transport, Building and Housing/E & F N Spon.
 • Hutcheon, L. (1994) Irony's Edge: the Theory and Politics of Irony, London: Routledge.
 • Jessop B. (1997). "The governance of complexity and the complexity of governance: preliminary remarks on some problems and limits of economic guidance", w: A. Amin, J. Hausner (red.), Beyond Markets and Hierarchy: Interactive Governance and Social Complexity. Chelmsford: Edward Elgar, s. 111-147.
 • Jessop B. (1998). "The rise of governance and the risks of failure: the case of economic development", International Social Science Journal, nr 155, s. 29-46.
 • Jessop B. (1999a). "The Changing Governance of Welfare: Recent Trends in its Primary Functions, Scale, and Modes of Coordination", Social Policy and Administration, nr 33(4), s. 348-359.
 • Jessop B. (1999b). "Governance failure", w: G. Stoker (red.), The New Politics of Local Governance in Britain. Basingstoke: Macmillan, s. 11-32.
 • Jessop B. (2002a). "Liberalism, Neoliberalism and Urban Governance: A State-Theoretical Respective", Antipode, nr 34(3), s. 458-478.
 • Jessop B. (2002b). "Governance, Governance Failure, Meta-Governance", w: P. Getimis, G. Kafkalas (red.), Participatory Governance and Multi-Level Governance. Opladen: Leske + Budrich, s. 33-58.
 • Jessop B. (2002c). The Future of the Capitalist State. Cambridge: Polity.
 • Jessop B. (2003a). "Governance and Meta-governance. On Reflexivity, Requisite Variety, and Requisite Irony", w: H. Bang (red.), Governance as Social and Political Communication. Manchester: Manchester University Press, s. 101-116.
 • Jessop B. (2003b). "Kapitalismus, Steuerung und Staat", w: S. Buckel, R.-M. Dackweiler, R. Noppe (red.), Formen und Felder politischer Intervention. Zur Relevanz von Staat und Steuerung. Münster: Westfälisches Dampfboot, s, 30-49.
 • Jessop B. (2004a). "Multi-Level Governance and Multi-Level Meta-Governance", w: I. Bache,M. Flinders (red.), Multi-Level Governance. Oxford: OUP, s. 49-74.
 • Jessop B. (2004b). "Cultural Political Economy and Critical Semiotic Analysis", Critical Discourse Studies, nr l (2), s. 159-174.
 • Jessop B. (2005). "The political economy of scale and European governance", Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, nr 96(2), s. 225-230.
 • Jessop B., N.L. Sum (2001). "Pre-Disciplinary and Post-Disciplinary Perspectives in Political Economy", New Political Economy, nr 6(1), s. 89-101.
 • Kooiman J. (2000). "Societal governance: levels, models, and orders of social-political interaction", w: J. Pierre (red.), Debating governance: authority, steering, and democracy. Oxford: Oxford University Press, s. 138-164.
 • Kooiman J. (2002). "Activation in governance", w: H. Bang (red.), Governance, Governmentality and Democracy. Manchester: Manchester University Press.
 • Larmour P. (1997). "Models of governance and public administration", International Political Science Review, nr 63(4), s. 383-394.
 • Malpas J., Wickham G. (1995). "Governance and failure: on the limits of sociology", Australian and New Zealand Journal of Sociology, nr 31(3), s. 37-50.
 • Mayntz R. (1993a). "Governing failures and the problem of governability: some comments on a theoretical paradigm", w: J. Kooiman (red.), Modern Governance: new Government-Society Interactions. London: Sage, s. 9-20.
 • Mayntz R. (1993b). "Modernization and the logic of interorganizational networks", w: J. Child, M. Crozier, R. Mayntz i in., Societal Change between Market and Organization. Aldershot: Avebury, s. 3-18.
 • Mayntz R. (2001). "Zur Selektivität der steuerungstheoretischen Perspektive". Köln: Max Planck Institut für Gesellschaftsforschung. http://www.mpi-fg-koeln.mpg.de/publikation/working_pap../wp01-l.htm, dostęp 14.05.2001.
 • Messner Dirk (1997). The Network Society. London: Frank Cass.
 • Muecke D.C. (1970). Irony. London: Methuen.
 • Müller F. (2001). Demokratie in der Defensive. Funktionelle Abnutzung - soziale Exklusion - Globalisierung. Berlin: Duncker & Humblot.
 • O'Dowd M.C. (1978). "The problem of 'government failure' in mixed economies", South African Journal of Economics, nr 46(3), s. 360-370.
 • Polanyi K. (1944). The Great Transformation. New York: Rinehart.
 • Putnam R.D. (2000). Bowling Alone: the Collapse and Revival of American Community.NewYoïk.: Simon & Schuster.
 • Rescher N. (1998), Complexity: a Philosophical Overview. New Brunswick: Transaction Books.
 • Rorty R. (1989) "Private irony and liberal hope", w: idem, Contingency, Irony, and Solidarity. Cambridge: Cambridge University Press, s. 73-95.
 • Scharpf F.W. (1994). "Games real actors could play: positive and negative co-ordination in embedded negotiations", Journal of Theoretical Politics, nr 6(1), s. 27-53.
 • Wallis J., Dollery B. (1999). Market Failure, Government Failure, Leadership and Public Policy. Basing-stoke: Macmillan.
 • Willke H. (1997). Ironie des Staates: Grundlinien einer Staatstheorie polyzentrischer Gesellschaft. Frankfurt: Suhrkamp.
 • Willke H. (2001). Atopia. Studien zur utopischen Gesellschaft. Frankfurt: Suhrkamp.
 • World Report (2000) Weltbericht für die Zukunft der Städte Urban 21 dostępna pod adresem: http://www. urban21.de/german2/weltbericht/weltbericht.pdf.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d4d71074-b5d0-457b-8953-01963026e178
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.