Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 15 | 4 | 80-90

Article title

OCENA POZIOMU ŻYCIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (UE-28) W ASPEKCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ZA POMOCĄ WIELOWYMIAROWEJ ANALIZY PORÓWNAWCZEJ

Authors

Content

Title variants

EN
ASSESSMENT OF THE STANDARD OF LIVING IN THE EUROPEAN UNION (EU-28) IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT USING MULTIDIMENSIONAL ANALYSIS OF COMPARATIVE

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Poziom i warunki życia w krajach Unii Europejskiej są silnie przestrzennie zróżnicowane. Od początku XXI wieku obserwuje się rozwój działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, którego celem jest zapewnienie przyszłym pokoleniom stałego wzrostu poziomu życia i spójności społecznej. Dlatego celem artykułu było porównanie poziomu życia w krajach Unii Europejskiej za pomocą tradycyjnych, nowych oraz syntetycznych wskaźników, a także utworzono grupy krajów o podobnym poziomie życia.
EN
Level and living conditions in the countries of the European Union are highly spatially variable. Since the beginning of the XXI century has seen the development of sustainable development, which aims to provide future generations a steady increase in living standards and social cohesion. Therefore the aim of the article was to compare the standard of living in the European Union by means of traditional, new and synthetic indicators, and also created a group of countries with a similar standard of living.

Year

Volume

15

Issue

4

Pages

80-90

Physical description

Dates

published
2014

Contributors

author
 • Katedra Ekonomii i Prawa Gospodarczego Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

References

 • Bywalec Cz., Rudnicki L (1992) Podstawy teorii i metodyki badań konsumpcji” AE, Kraków.
 • Drewnowski J. (1974) On Measuring and Planning the Quality of Life, Institute of Social Stidies, Mouton, str. 35.
 • Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela 3.3.2010, KOM (2010) 2020 wersja ostateczna http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT _part1_v1.pdf.
 • GDP per capita varied by one to six across the Member States in 2011. Eurostat newsrelease, 180/2012 -13 December 2012.
 • Gutkowska K., Murawska A. (2011) Regionalne zróżnicowanie poziomu i jakości życia Polaków, Handel Wewnętrzny. Konsumpcja a rozwój regionów, IBRKiK, Warszawa, styczeń-luty 2011, str. 91.
 • Hellwig Z. (1981) Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielocechowych obiektów gospodarczych, w: W. Welfe (red.): Metody i modele ekonomiczno-matematyczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną, PWE, Warszawa, str. 57.
 • Luszniewicz A. (1982) Statystyka społeczna. Podstawowe problemy i metody, PWE, Warszawa, str. 11.
 • Michaliszyn B. (2012) Strategie zrównoważonej konsumpcji w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok, str. 39.
 • Murawska A. (2009) Rozwój społeczno-ekonomiczny a poziom życia w gospodarstwach domowych w Polsce, praca doktorska, SGGW, Warszawa (maszynopis niepublikowany), str. 47.
 • Murawska A. (2013) Poziom życia w krajach Europy i Unii Europejskiej na podstawie Actual Indywidual Consumption, Ekonomia i prawo, Tom XII, nr 3/2013, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, str. 405.
 • Nowak E. (1984) Problemy doboru zmiennych do modelu ekonometrycznego, PWN, Warszawa, 1984, s. 127.
 • Nowak E. (1990) Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa, str. 93.
 • Nowak E. (1997) Zarys metod ekonometrii, PWN, Warszawa, str. 12.
 • Piasny J. (1993) Poziom i jakość życia ludności oraz źródła i mierniki ich określania, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 2, str. 73.
 • Rapport sur la definition et evaluation des niveaux de vie du point de vue international, 1954, New York, Nations Unies, str. 5.
 • Słaby T. (2004) Poziom i jakość życia (w:) T. Panek i A. Szulc (red.) (2004): Statystyka Społeczna. Wybrane zagadnienia, SGH w Warszawie, Oficyna Wydawnicza, Warszawa, str. 66.
 • Stiglitz J. E., Sen A., Fitoussi J., (2009) Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress, http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf.
 • Wskaźniki Strategii Europa 2020;http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ_Wskazniki_Europa2020.pdf.
 • Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski (2011) GUS, US w Katowicach, Katowice, str. 7.
 • Zeliaś A. (red.) (2000) Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, AE w Krakowie, Kraków, str. 35-101.
 • Żekoński Z. (1974) Z problemów metodologicznych sformułowania społeczno-bytowych celów rozwoju, Gospodarka Planowa, nr 6.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d4dacb03-b009-4792-98a4-be9198a0800b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.