PL EN


2007 | 07 | 185-195
Article title

Flora Lasu Szadkowskiego

Authors
Content
Title variants
EN
Flora of Szadkowski Forest
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
07
Pages
185-195
Physical description
Contributors
 • Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin UŁ
References
 • Czy J., Forysiak J., Budowa geologiczna i rozwój rze by okolic Szadku, [w:] Marszał T. (red.), Zagospodarowanie Szadku, „Biuletyn Szadkowski” 2001, t. 1, s. 91–100.
 • Jacak M., Ró norodno flory naczyniowej drzewostanów sosnowych w Lesie Szadkowskim, praca magisterska wykonana w Katedrze Geobotaniki i Ekologii Ro lin Uniwersytetu Łódzkiego, Łód 2006.
 • Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Warszawa 1998.
 • Mapa gospodarcza Nadle nictwa Podd bice, Obr b Bogda ce, stan na 1 stycznia 1997 r.
 • Mapy glebowo-siedliskowe w skali 1:10 000, Nadle nictwo Podd bice, Obr b Bogda ce, Le nictwo Wilamów, Warszawa 1997.
 • Matuszkiewicz J. M., Krajobrazy ro linne i regiony geobotaniczne Polski, ,,Prace Geograficzne” 1993, nr 158.
 • Mirek Z., Pi ko -Mirkowa H., Zaj c A., Zaj c M., Flowering Plants and Pteridophytes of Poland – A Checklist, [w:] Mirek Z. (ed.), Biodiversity of Poland 1, Kraków 2002.
 • Nowicka E., Zró nicowanie flory naczyniowej uroczyska Las Szadkowski, praca magisterska wykonana w Katedrze Geobotaniki i Ekologii Ro lin Uniwersytetu Łódzkiego, Łód 2006.
 • Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko wyst puj cych ro lin obj tych ochron , DzU 2004, nr 168, poz. 1764.
 • Rutkowski L., Klucz do oznaczania ro lin naczyniowych Polski ni owej, Warszawa 1998.
 • Szafer W., Podstawy geobotanicznego podziału Polski, [w:] Szafer W., Zarzycki K. (red.), Szata ro linna Polski, t. 2, Warszawa 1972, s. 9–15.
 • Woziwoda B., Inwentaryzacja flory ro lin naczyniowych w lasach Nadle nictwa Podd bice (RDLP Łód ), „Studia i Materiały CEPL” 2006, t. 14, nr 4, s. 115–125, Łód 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d4e35ecd-3440-45a8-b769-64b2cbfa9a7d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.