Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 46(1) Ekonomia X. Pracownicy wiedzy 65 plus - nowe szanse (czy kontrowersje) wobec wyzwań współczesności | 39-63

Article title

Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach w wybranych krajach europejskich

Content

Title variants

EN
Cultural Determinants of Age Management at Enterprises in the Selected European Countries

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule przeglądowym ukazano wpływ uwarunkowań kulturowych na zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwach w wybranych krajach europejskich. Do rozpatrywania zależności pomiędzy kulturą narodową a zarządzaniem wiekiem w przedsiębiorstwach zaproponowano podejście systemowe, z wykorzystaniem modelu wymiarowego. Umożliwia on redukowanie abstrakcyjnego i rozmytego pojęcia kultury do wymiarów kulturowych, a zatem elementów spełniających przynajmniej pewne warunki umożliwiające ich empiryczną weryfikację. Wspomniane zależności przedstawiono w skali makro, prezentując wpływ kultury narodowej na podejście do zarządzania wiekiem i zatrudnienia osób starszych w poszczególnych krajach, oraz w skali mikro, opisując oddziaływanie kultury na takie istotne obszary zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach, jak rekrutacja i selekcja pracowników, planowanie i rozwój kariery oraz awans zawodowy, projektowanie szkoleń, motywowanie pracowników czy polityka płacowa.
EN
In her article, the author showed the impact of cultural determinants on age management at enterprises in the selected European countries. To consider the relationships between the national culture and age management at enterprises the author proposed a system approach, with the use of the dimensional model. It allows reducing the abstract and blurred notion of culture to the cultural dimensions, hence the elements meeting at least some conditions enabling their empirical verification. The said relationships are presented in the macro scale, presenting the impact of the national culture on the approach to age management and employment of elderly people in individual countries as well as in the micro scale, describing the impact of culture on such important areas of age management at enterprises as recruitment and selection of employees, planning and development of their career as well as professional promotion, training designing, employees motivating or pay policy.

Contributors

 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych

References

 • Aycan Z. (2005), The interplay between cultural and institutional/structural contingencies in human recourse management practices, “International Journal of Human Resource Management”, No. 16 (7).
 • Advisory Conciliation and Arbitration Service (2005),Advice Leaflet: Employing Older Workers, ACAS, London.
 • Ageing in Employment A proposal for a European Code of Good Practice(2000), Eurolink Age, London.
 • Andrałojć M. (2010), System wynagrodzeń. Uwarunkowania kulturowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Askanasy S. i in. (2004), Future Orientation(in:) House R.J. i in. (Eds.), Culture, Leadership, and Organizations: The GLOBE Study of 62 Societies, Sage Publications, Thousand Oaks.
 • Auer P., Fortunly M. (2000), Ageing of the Labour Force in OECD Countries: Economic and Social Consequences,“Employment Paper”, No. 2, International Labour Office, Geneva.
 • Bagby P. (1975), Kultura i historia. Prolegomena do porównawczego badania cywilizacji, PIW, Warszawa.
 • Ball C. (2007), Defining Age Management: Information and Discussion Paper, TAEN – The Age and Employment Network, London.
 • Białas S. (2013) Zarządzanie zasobami ludzkimi w otoczeniu międzynarodowym. Kulturowe uwarunkowania, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa.
 • Boehm S.A., Schröder H.S., Kunze F. (2013), Comparative Age Management: Theoretical Perspectives and Practical Implications, (in:) Field J., Burke R.J., Cooper C.L., The SAGE Handbook of Aging Work and Society, Sage, Thousand Oaks.
 • Boski P. (2009), Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Carl D., Gupta V., Javidan M. (2004), Power Distance,(in:) House R.J. i in. (Eds.), Culture, Leadership, and Organizations: The GLOBE Study of 62 Societies, Sage Publications, Thousand Oaks.
 • Casey B., Metcalf H., Lakey J. (1993), Human Resource Strategies and the Third Age: Policies and Practices in the UK,(in:) Taylor P. i in., Age and Employment: Policies, Attitudes and Practice, Institute of Personnel Management, London.
 • Chhokar J.S., Brodbeck F.C., House R.J. (Eds.) (2007) Culture and Leadership Across the World: The GLOBE Book of In-Depth Studies of 25 Societies, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah.
 • Danik L., Duliniec E. (2014), Różnice kulturowe a międzynarodowa współpraca przedsiębiorstw, „Gospodarka Narodowa”, nr 2.
 • Den Hartog D.N. (2004), Assertiveness, (in:) House R.J. i in. (Eds.), Culture, Leadership, and Organizations: The GLOBE Study of 62 Societies, Sage Publications, Thousand Oaks.
 • Emrich C.G., Denmark F.L., Den Hartog D.N. (2004), Cross Cultural Differences in Gender Egalitarianism. Implications for Societies, Organizations, and Leaders,(in:) House R.J. i in. (Eds.), Culture, Leadership, and Organizations: The GLOBE Study of 62 Societies, Sage Publications, Thousand Oaks.
 • Employment rate of older workers (2015), http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/tsdde100 [dostęp: 18.12.2015].
 • Gelfand M.J. i in. (2004), Individualism and Collectivism,(in:) House R.J. i in. (Eds.), Culture, Leadership, and Organizations: The GLOBE Study of 62 Societies, Sage Publications, Thousand Oaks.
 • Giza-Poleszczuk A. i in. (2008), Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym. Raport z badań, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Golka M. (2007), Socjologia kultury, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Hampden-Turner Ch., Trompenaars A. (1998) Siedem kultur kapitalizmu: USA, Japonia, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Holandia, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Hofstede G. (1980), Culture’s Consequences: International Differences in Work-Related Values, Sage Publications, Beverly Hills.
 • Hofstede G. (1983), Dimensions of National Cultures in Fifty Countries and Three Regions, (in:) Deregowski J.B., Dziurawiec S., Annis R.C. (Eds.), Expiscations in Cross-Cultural Psychology, Swets & Zeitlinger, Lisse.
 • Hofstede G., Bond M.H. (1984), Hofstede's Culture Dimensions: An Independent Validation Using Rokeach's Value Survey, “Journal of Cross-Cultural Psychology”, Vol. 15, No. 4.
 • Hofstede G., Bond M.H. (1988), The Confucius Connection: From Cultural Roots to Economic Growth, “Organizational Dynamics”, Vo. 16, No. 4.
 • Hofstede G. (2000), Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa.
 • Hofstede G. (2001), Culture’s Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations Across Nations, Sage Publications, Thousand, Oaks.
 • Hofstede G., Hofstede G.J. (2007), Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, wyd. 2 zm., PWE, Warszawa.
 • Hofstede G., Hofstede G.J., Minkov M. (2011), Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, wyd. 3 zm., PWE, Warszawa.
 • House R.J. i in. (Eds.) (2004), Culture, Leadership, and Organizations: The GLOBE Study of 62 Societies, Sage Publications, Thousand Oaks.
 • House R. i in. (2001), Project GLOBE: An introduction, “Applied Psychology: An International Review”, No. 50(4), Special Issue: Leadership and Culture in the Middle East: Norms, Practices, and Effective Leadership Attributes in Iran, Kuwait, Turkey, and Qatar.
 • Inglehart R. (1997), Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic and Political Change in 43 Societies, Princeton University Press, Princeton.
 • Inglehart R. (2000), Globalization and Postmodern Values, “Washington Quarterly”, No. 23(1).
 • Inglehart R, Abramson P. (1999), Measuring Postmaterialism, “American Political Science Review”, No. 93(3).
 • Inglehart R., Baker W.E. (2000), Modernization, globalization and the persistence of tradition: Empirical evidence from 65 societies, “American Sociological Review”, No. 65.
 • Inglehart R. i in. (Eds.) (2004), Human Beliefs and Values: A Cross-Cultural Sourcebook based on the 1999-2002 values Surveys, Siglo XXI Editores, Mexico City.
 • Ingleheart R., Halman L., Welzel Ch. (2004), Introduction,(in:) Ingleheart R. i in. (Eds.), Human Beliefs and Values: A Cross-Cultural Sourcebook based on the 1999-2002 values Surveys, Siglo XXI Editores, Mexico City.
 • Inglehart R., Welzel Ch. (2005), Modernization, Cultural Change and Democracy: The Human Development Sequence, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Inkeles A., Levinson D.J. (1969), National Character: The Study of Modal Personality and Sociocultural Systems,(in:) Lindzey G., Aronson E. (Eds.), The Handbook of Social Psychology, 4, ed. 2, Addison-Wesley, Reading, Massachusetts.
 • Javidan M., Performance Orientation, (in:) House R.J. i in. (Eds.), Culture, Leadership, and Organizations: The GLOBE Study of 62 Societies, Sage Publications, Thousand Oaks.
 • Kabasakal H., Bodur M. (2004), Humane Orientation in Societies, Organizations and Leader Attributes,(in:) House R.J. i in. (Eds.), Culture, Leadership, and Organizations: The GLOBE Study of 62 Societies, Sage Publications, Thousand Oaks.
 • Kłoskowska A. (1983a), Kultura masowa. Krytyka i obrona, wyd. 3, PWN, Warszawa.
 • Kłoskowska A. (1983b), Socjologia kultury, PWN, Warszawa.
 • Kłoskowska A. (1991), Kultura narodowa,(w:) Kłoskowska A. (red.), Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze, Seria Encyklopedia Kultury Polskiej XX wieku, Wiedza o Kulturze, Wrocław.
 • Kroeber A.L., Kluckhohn C. (1952), Culture. A Critical Review of Concepts and Definition, “Papers of the Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology”, Harvard University, Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology, Cambridge.
 • Landes D. (2003), Kultura przesądza prawie o wszystkim,(w:) Harrison L.E., Huntington S.P. (red.), Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Kroeber A.L., Parsons T. (1958), The Concept of Culture and of Social System, “American Sociological Review”, No. 23.
 • Liwiński J., Sztanderska U. (2010a), Przegląd badań i publikacji dotyczących zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach, PARP, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Liwiński J., Sztanderska U. (2010b), Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie, PARP, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Liwiński J., Sztanderska U. (2010c), Wstępne standardy zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach, PARP, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Liwiński J., Sztanderska U. (2013), Standardy zarządzania wiekiem w organizacjach, PARP, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Maksim M. (2012), Wprowadzenie do zarządzania wiekiem, (w:)Zarządzanie wiekiem w MŚP, Inwestor, Pracownia Sztuk Plastycznych, Toruń.
 • Malinowski B. (1958), Szkice z teorii kultury, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Mathiasen D.G. (1998), Maintaining prosperity in an ageing society, OECD, Paris.
 • Matsumoto D., Juang L. (2007), Psychologia międzykulturowa, GWP, Gdańsk.
 • Migdał A.M. (2011), Kulturowe uwarunkowania lokalizacji przedsiębiorstw, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa (dysertacja doktorska, niepublikowana).
 • Migdał A.M. (2014), Kulturowe uwarunkowania rozwoju MSP w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, Ekonomia – MSP”, nr 35.
 • Migdał A.M. (2015), Kulturowe determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw, (w:) Kuciński K. (red.), Lokalizacyjne uwarunkowania bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa.
 • Minkov M. (2007), What makes us different and similar. A new interpretation of the World Values Survey and other cross-cultural data, Klasika i Stil, Bulgaria.
 • Minkov M. with contributions by G. Hofstede (2013), Cross-Cultural Analysis. The Science and Art of Comparing the World’s Modern Societies and Their Cultures, Sage, Thousand Oaks.
 • Mól D. (2008), Osoby 50+ na rynku pracy, „Biuletyn FISE”, nr 7, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
 • Naegele G., Walker A. (2006), A guide to good practice in age management, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.
 • Ng S.H. i in., (1982) Human Values in Nine Countries,(in:) Rath R. i in. (Eds.), Diversity and Unity in Cross-Cultural Psychology, Swets & Zeitlinger, Lisse.
 • Noordin F., Williams T., Zimmer C. (2002), Career Commitment in Collectivistic and Individualistic Cultures: A Comparative Study, “International Journal of Human Resource Management”, No. 13(1).
 • Parsons T. (1951), The Social System, Free Press, New York.
 • Reday-Mulvey G. (2005), Working Beyond 60, Palgrave McMillan, Basingstoke.
 • Rembiasz M. (2015), Rola strategii zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, nr 39(3).
 • Schimanek T., Kotzian J., Arczewska M. (2015), Zarządzanie wiekiem skierowane na osoby 50+. Podręcznik dla małych i średnich przedsiębiorców, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 • Schimanek T. (2006). Sytuacja osób powyżej 50-tego roku życia na rynku pracy oraz rola organizacji pozarządowych świadczących usługi rynku pracy skierowane do tych osób, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
 • Schwartz S.H. (1992), Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries, “Advances in Experimental and Social Psychology”, No. 25.
 • Schwartz S.H. (1994), Beyond individualism/collectivism: New dimensions of values, (in:) Kim U. i in. (Eds.), Individualism and collectivism: Theory, method, and applications, Sage, Thousand Oaks.
 • Schwartz S.H. (2004), Mapping and interpreting cultural differences around the world, (in:) Vinken H., Soeters J., Estes P. (Eds.), Comparing cultures. Dimensions of culture in a comparative, Brill, Leiden.
 • Schwartz S. H. (2010), Basic values: How they motivate and inhibit prosocial behavior, (in:) Mikulincer M., Shaver P. (Eds.), Prosocial motives, emotions, and behavior: The better angels of our nature, American Psychological Association Press, Washington.
 • Schwartz S.H. Bilsky W. (1987), Toward a universal psychological structure of human values, “Journal of Personality and Social Psychology”, No. 53.
 • Sitko-Lutek A. (2004), Kulturowe uwarunkowania doskonalenia menedżerów, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Strodtbeck F.L., F. Kluckhohn (1961), Variations in Value Orientations, Row, Peterson & Company, Evanston-Elmsford.
 • Sully de Luque M., Javidan M. (2004), Uncertainty Avoidance,(in:) House R.J. i in. (Eds.), Culture, Leadership, and Organizations: The GLOBE Study of 62 Societies, Sage Publications, Thousand Oaks.
 • Szcześniak A. (red.) (2013), Dobre praktyki w zarządzaniu wiekiem i zasobami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem pracowników 50+, Fundacja Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa.
 • Triandis H.C. i in. (1972), The Analysis of Subjective Culture, John Wiley & Sons, New York.
 • Trompenaars F., Hampden-Turner Ch. (2002), Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Trompenaars F., Hampden-Turner Ch. (2005), Zarządzanie personelem w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Urbaniak B., Wieczorek I. (2007), Zarządzanie wiekiem pracowników, (w:) Urbaniak B. (red.), Pracownicy 45+ w naszej firmie, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Warszawa.
 • Walczak W. (2011), Zarządzanie różnorodnością jako podstawa budowania potencjału kapitału ludzkiego organizacji, „E-mentor”, nr 3(40).
 • Walker A. (1997), Combating Age Barriers in Employment. European Research Report, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin.
 • Walker A. (2005), The emergence of age management in Europe, “International Journal of Organisational Behaviour”, No. 10(1).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d4e5ef01-ca05-4234-af5d-d3287d16a8ad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.