Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 5 | 2 | 147-152

Article title

Multimediálna podpora technického vzdelávania

Authors

Content

Title variants

EN
Multimedia support for technical education

Languages of publication

SK EN

Abstracts

SK
Zmysluplné prepojenie nových informačných a komunikačných technológií s bežnými formami výučby pri využití kvalitného vzdelávacieho obsahu a vzájomného prepojenia žiakov a učiteľov v spoločnom digitálnom priestore sa javí, ako vhodný prostriedok pre pozitívne ovplyvnenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu. Príspevok je zameraný na aplikáciu multimediálnych pomôcok do technického vzdelávania.
EN
Meaningful connection of new information and communication technologies with traditional forms of education by the use of quality educational content and interconnection of students and teachers in a common digital space appears as an appropriate means for positively affecting the quality of the educational process. The paper is focused on the application of multimedia devices in technical education.

Year

Volume

5

Issue

2

Pages

147-152

Physical description

Dates

published
2014

Contributors

References

  • Depešová J. a kol. (2010), Pedagogická prax s podporou informačných a komunikačných. Nitra: UKF, 166 ss. ISBN 978-80-8094-827-6.
  • Hauser J. (2008), Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základnej školy v Slovenskej republike, ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie. [online] [cit. 2014-03-04]. Dostupné na internete: <http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=2319>
  • Hôrecký J., Ďuriš M. (2010), Niektoré výsledky výskumu z uplatňovania MUP vo vyučovaní predmetu Technická výchova [in:] Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania. Banská Bystrica: Katedra techniky a technológií, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, 490 ss. ISBN 978-80-557-0071-7.
  • Jurinová J. (2013), Technické vzdelávanie s podporou multimédií. Dizertačná práca (školiteľ Jana Depešová). Nitra: UKF, 201 ss.
  • Jurinová J., Depešová J. (2011a), Obsahová náplň tematickej oblasti Elektrická energia pre tvorbu multimediálnej edukačnej pomôcky s prvkami e-learningu [in:] Technológie vzdelávania v príprave učiteľov prírodovedných a technických predmetov: Prešov, 24–25 november 2011, s. 58–65. ISBN 978-80-555-0445-2.
  • Jurinová J., Depešová J. (2011b), Model elektronického multimediálneho kurzu pre tematický celok Elektrická energia [in:] Vzájomná informovanosť – cesta k efektívnemu rozvoju vedecko-pedagogickej činnosti: Zborník z medzinárodnej konferencie. Nitra: PF UKF [CD-ROM], s. 34–39. ISBN 978-80-8094-979-2.
  • Kozík T., Depešová J. (2007), Technická výchova v Slovenskej republike v kontexte vzdelávania v krajinách Európskej únie. Nitra: UKF, 140 ss. ISBN 978-80-8094-201-4.
  • Pavelka J. (2008), Tvorba multimediálnych didaktických programov pre výučbu technických a prírodovedných predmetov v základnej škole – závery riešenia projektu KEGA [in:] Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania. Banská Bystrica: Katedra techniky a technológií, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, 180 ss. ISBN 978-80-8083-719-8.
  • Turek I. (1997), Zvyšovanie efektívnosti vyučovania. Bratislava: MC, ISBN 80-88796-79-0.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2080-9069

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d4eac175-e901-45dd-acdc-29b26b3451b1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.