PL EN


2016 | 45 | 131-139
Article title

Selected Aspects of the Behaviour of People who Buy Organic Food as Illustrated by the Opinions of Respondents from the Podkarpackie Voivodeship

Authors
Content
Title variants
PL
Wybrane aspekty zachowań nabywców żywności ekologicznej w opinii respondentów z województwa podkarpackiego
RU
Отдельные аспекты поведения людей, которые покупают органические продукты питания, как показано на примере мнения респондентов из Подкарпатского воеводства
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This study presents the opinions of 500 respondents residing in 5 communes in the Pod-karpackie Voivodeship on the significance and consciousness of buying, and the preferred charac-teristics of organic foods. The vast majority (83%) of respondents attached great importance to purchasing organic foods. The market behaviour of these consumers was rational, since they con-sciously made their choices related to purchasing organic foods and preferred their characteristics and local origin. The types of the most important factors taken into account by the surveyed con-sumers in relation to the effective demand for organic foods were also specified. Advocates of high-quality organic foods made up the most numerous group, i.e. more than one-third of all the surveyed subjects. Second most numerous group included consumers paying special attention to safe food (27%). For more than 23% of the surveyed population, the positive effect of organic foods on health was the most important. Therefore, they made up the third most-numerous group. A relatively lower percentage of the surveyed individuals concerned those consumers who paid attention mainly to the price and promotion of the products in question. Those interested in prices comprised nearly 9%, and in promotion – only 6%. At the same time, it is worth highlighting that the level of these factors was greatly diversified in terms of the adopted demographic and social criteria (gender, age, education, number of people in the family) and in respect of net income per family member. The scale of positive opinions on the importance of the purchased organic products, conscious market behaviour, as well as the types of factors taken into account by the respondents while buying organic foods, proved that the surveyed group of consumers from the Podkarpackie Voivodeship was interested in organic food consumption and purchasing this kind of goods.
PL
W opracowaniu zaprezentowano opinie 500 respondentów – mieszkańców 5 gmin województwa podkarpackiego – na temat znaczenia i świadomości nabywania oraz preferowanych cech ekologicznych produktów spożywczych. Wśród opiniodawców dominowali ci (83%), dla których zakup żywnościowych artykułów ekologicznych stanowi ważne znaczenie. Racjonalne były zachowania rynkowe tych konsumentów, gdyż świadomie dokonywali oni zakupów ekopro-duktów żywnościowych, jak też preferowali ich cechy oraz lokalne pochodzenie badanych artyku-łów spożywczych. Określono także rodzaj najważniejszych czynników branych przez badanych konsumentów pod uwagę przy popycie efektywnym na spożywcze produkty ekologiczne. Najwięcej, bo ponad jedną trzecią ogółu badanych stanowili zwolennicy wysokiej jakości żywnościowych produktów ekologicznych. Na drugim miejscu, z udziałem 27%, znaleźli się konsumenci zwracający szczególną uwagę na bezpieczną żywność. Dla ponad 23% badanej zbiorowości najistotniejszy był korzystny wpływ ekoproduktów spożywczych na zdrowie, w związku z czym ci konsumenci zajęli trzecią pozycję. Relatywnie niższy odsetek badanych dotyczył tych konsumentów, którzy przy zakupie omawianych artykułów zwracali uwagę przede wszystkim na ich cenę oraz promocję. Ceną zainteresowanych było zwłaszcza niecałe 9% respondentów, promocją natomiast zale-dwie 6%. Równocześnie należy podkreślić, że poziom kształtowania się tych czynników był znacznie zróżnicowany według przyjętych kryteriów demograficzno-społecznych (płeć, wiek, wykształcenie, liczba osób w rodzinie), jak też w odniesieniu do poziomu dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny. Skala pozytywnych opinii na temat ważności nabywanych ekoproduktów spożywczych, świadome zachowania rynkowe, jak też rodzaj czynników branych pod uwagę przy zakupie ekologicznych produktów spożywczych świadczą o tym, że badana grupa konsumentów z woj. podkar-packiego jest zainteresowana konsumpcją i zaopatrywaniem się w ekożywność.
Year
Volume
45
Pages
131-139
Physical description
Contributors
author
 • Department of Marketing and Entrepreneurship Faculty of Economics University of Rzeszów
References
 • Burgiel A., 2010, Potrzeby i zachowania konsumpcyjne oraz ich determinanty – podstawowe pojęcia [in:] Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, ed. E. Kie-żel, PWE, Warszawa.
 • Dolina Ekologicznej Żywności Klaster, 2013, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013, IUNG, EU European Regional Development Fund.
 • Dżugan M., 2014, Czy wiemy co jemy, „Gazeta Uniwersytecka”, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, No. 3.
 • Grzybowska-Brzezińska M., 2007, The preferences of ecological food consumer, “Polish Journal of Natural Sciences”, Suplement, No 4.
 • Raporty o rolnictwie ekologicznym w Polsce, http://www.ijhar-s.gov.pl/raporty-i-anali zy.html (dostęp: 30.03.2015 r.).
 • Rolnictwo ekologiczne na Podkarpaciu, http://podrb.pl/rolnictwo-ekologiczne/1403-rolni ctwo-ekologiczne-na-podkarpaciu.html (dostęp: 30.03.2015 r.).
 • Gutkowska K., Żakowska-Biemans S., 2002, Diagnoza rozwoju rynku żywności ekolo-gicznej w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Roczniki Naukowe SERiA, Vol. IV, Issue 3, Warszawa–Poznań–Bydgoszcz.
 • Jeznach M., 2007, Podstawy marketingu żywności, Wyd. SGGW, Warszawa.
 • Jeżewska-Zychowicz M., 2008, Wpływ innowacyjności konsumentów na ich zachowania na rynku nowej żywności, „Handel Wewnętrzny”, March – April.
 • Kieżel E., 2000, Zachowania konsumpcyjne konsumentów i gospodarstw domowych [in:] Rynkowe zachowania konsumentów, ed. E. Kieżel, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Kozak M., 2012, Różnicowanie działalności rolniczej i około rolniczej jako szansa na rozwój gospodarstw rolnych, Wyd. SWISS Contribution, Błażowa.
 • Łuczka-Bakuła W., 2007, Rynek żywności ekologicznej: wyznaczniki i uwarunkowania rozwoju, PWE, Warszawa.
 • Niedzielski E., 2008, Uwarunkowania rozwoju rynku żywności ekologicznej, Roczniki Naukowe SERiA, Vol. X, Issue 4, Warszawa–Poznań–Lublin.
 • Ramowy Plan Działania dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014–2020, 2014, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (1.08.2014), Warszawa.
 • Richards T.J., 2011, The economics of organic food system: discussion. Am. J. Agric Econ. is the property of Agric, Appl. Econ. Assoc, 94(2). http://dx.doi.org/ 10.1093/ajae/aar107
 • Rudnicki L., 2012, Zachowania konsumentów na rynku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d4efdab1-295c-4ffb-ab32-dfc1036ad8c1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.