Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 29 | 1 | 131-150

Article title

Zadania obrońcy węzła w procesie o nieważność małżeństwa

Title variants

EN
The Tasks of Defender of the Bond in the Process of the Nullity of Marriage

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł dotyczy statusu obrońcy węzła w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa po reformie procesu małżeńskiego papieża Franciszka na mocy Mitis Iudex Dominus Iesus. W artykule zwrócono uwagę na zadania obrońcy węzła we wszystkich etapach postępowania. Jego głównym zadaniem w procesie jest zebranie wszystkich argumentów na korzyść ważności małżeństwa.
EN
The article deals with the status of a defender in the proceedings of the nullity of marragie after the reform of the marriage process by Pope Francis, Mitis Iudex Dominus Iesus. Attention is paid to the tasks of the defender of the bond at all stages of this proceeding. In the proceeding, the defender of the bond is summoned to gather all the arguments in favour of the validity of the marriage.

Year

Volume

29

Issue

1

Pages

131-150

Physical description

Contributors

 • Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

References

 • Drogowski Marian: Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej. Aspekt sądowo-psychiatryczny, Psychiatria Polska 44 (2010), nr 4, s. 487-496.
 • Erlebach Grzegorz: Niektóre procesy specjalne, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. V: Księga VII. Procesy, red. J. Krukowski, Poznań: Pallottinum 2007, s. 325-372.
 • Greszata Marta: Kanoniczne procesy małżeńskie, Lublin: Wydawnictvo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2007.
 • Greszata–Telusiewicz Marta: Pełnomocnicy procesowi i adwokaci: aktywność stron w procesie; etapy postępowania sądowego oraz relacje prawne powstające podczas procesu (Z rozważań nad kanonicznym procesem zwyczajnym – część VI), Człowiek – Rodzina – Prawo 7 (16) 2013, s. 17-22.
 • Kovářová Kochová Ingrid: Znalecký posudek jako důkazní prostředek a jeho hodnocení soudem v rámci civilního soudního řízení, w: Zborník príspevkov z mediznárodnej vedeckej konference 10.-11. október 2013 Bratislavské právnické fórum 2013, s. 296-305, on-line: http://www.law conference.sk/archiv/bpf_2013/_index.php?page=14 [dostęp: 20.02.2017].
 • Krzywda Józef: Prawo wiernych do szybko i sprawnie działających trybunałów kościelnych, Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich 21 (2011), nr 24, s. 85-91.
 • Nowicka Urszula: Animadveriones obrońcy węzła małżeńskiego w trybunale apelacyjnym, Prawo Kanoniczne 53 (2010), nr 3-4, s. 223-243.
 • Přibyl Stanislav: Specifika rozhodování církevních soudů v manželských kauzách, Revue církevního práva 59 (2014), nr 3 (14), s. 9-19.
 • Rakoczy Tomasz: Relacja podmiotu do obowiązku w orzekaniu nieważności małżeństwa z kan. 1095 n. 3 KPK, Prawo Kanoniczne 53 (2010), nr 1-2, s. 181-201.
 • Rozkrut Tomasz: Dialog sędziego z biegłym w kanonicznym procesie małżeńskim, Prawo Kanoniczne 54 (2011), nr 1-2, s. 161-173.
 • Rozkrut Tomasz: Kanoniczny proces o nieważność małżeństwa: Proces sporny czy proces specjalny?, Prawo Kanoniczne 53 (2010), nr 3-4, s. 171-183.
 • Rozkrut Tomasz: Zadania biegłych w kościelnym postępowaniu sadowym, Prawo Kanoniczne 49 (2006), nr 3-4, s. 63-86.
 • Sobański Remigiusz: Między rygoryzmem a laksyzmem. Kanoniczny proces o nieważność małżeństwa na tle kondycji małżeństw sakramentalnych w Polsce, Prawo Kanoniczne 53 (2010), nr 3-4, s. 162-169.
 • Sokołowski Jarosław: Sprawy o stwierdzenie nieważności małżeństwa z udziałem biegłych, Prawo Kanoniczne 56 (2013), nr 4, s. 101-115.
 • Šťastník Štěpán: Výjimky ze zásady písemnosti v kanonickém manželském procesu, Revue církevního práva 40 (2011), nr 2 (8), s. 135-142.
 • Stawniak Henryk: Niezdolność do zawarcia małżeństwa (kan. 1095 KPK) w świetle przemówień papieskich do Roty Rzymskiej i nauki Kościoła, Prawo Kanoniczne 52 (2009), nr 3-4, s. 145-160.
 • Sztychmiler Ryszard: Zwykły proces sporny, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. V: Księga VII. Procesy, red. J. Krukowski, Poznań: Pallottinum 2007, s. 126-315.
 • Wenz Wiesław, Wróblewski Paweł: Urząd obrońcy węzła i procesowe decyzjesędziego na etapie wyrokowania. Zagadnienia wybrane z procesu o nieważność małżeństwa, Wrocław: Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu 2007.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d4fcdf01-0dc5-42be-a334-09418f314916
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.