Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 47(2) Ekonomia XI. Stan i rozwój bilateralnej współpracy gospodarczej Polski i Ukrainy | 127-148

Article title

Studenci z Ukrainy w Polsce. Uwarunkowania, oczekiwania i opinie w świetle badania ewaluacyjnego w AFiB Vistula

Authors

Content

Title variants

EN
Students from Ukraine in Poland. Determinants, Expectations, and Opinions in the Light of Evaluation Study at the Vistula University
RU
Студенты из Украины в Польше. Обусловленности, ожидания и мнения в свете исследования по оценке в Академии Финансов и Бизнеса «Вистула» (AFiB Vistula)

Languages of publication

PL EN RU

Abstracts

PL
Wzrost odsetka studentów-cudzoziemców w ogólnej liczbie studentów stanowi przede wszystkim jeden z kluczy do internacjonalizacji uczelni, jednak dla wielu szkół wyższych w Polsce stanowi także szansę na rozwój ilościowy, a nawet przetrwanie. Jest też ogromnym wyzwaniem dla ośrodków akademickich, które na taką ścieżkę rozwoju się zdecydowały. Muszą one bowiem podjąć wiele przedsięwzięć w celu zbudowania odpowiednich warunków studiowania dla młodzieży pochodzącej spoza kraju. Uczelnie, które stawiają w swoich strategiach na wzrost liczby studentów-cudzoziemców muszą nie tylko dostrzegać i realizować nowe wyzwania, które ogólnie dotyczą procesu umiędzynarodowienia, ale także monitorować potrzeby i poznawać opinie studentów odnośnie do stopnia ich zaspokojenia. Źródłem informacji i danych w procesach decyzyjnych służących doskonaleniu dotychczasowych przedsięwzięć i sposobów ich realizacji są systematycznie prowadzone badania ewaluacyjne. Celem opracowania jest pokazanie uwarunkowań umiędzynarodowienia polskich uczelni oraz stojących przez nimi nowych zadań , a także identyfikacja potrzeb studentów-cudzoziemców i stopnia ich zaspokojenia. W opracowaniu przedstawiono wyniki badania ewaluacyjnego przeprowadzonego w Grupie Uczelni Vistula – szkoły wyższej, w której studiuje około 2000 studentów pochodzących z Ukrainy.
EN
The growth of the percentage of foreign students in the total number of students is primarily one of the keys to internationalisation of universities; however, for many schools of the academic rank in Poland, this is also an opportunity for a quantitative growth and even survival. This is also a great challenge for academic centres which have decided on such a path of development as they have to undertake many endeavours in order to set forth adequate study conditions for youth of foreign origin. The schools, which in their strategies count on the growth of the number of foreign students, must not only perceive and cope with new challenges, which generally concern the process of internationalisation, but also monitor the needs and learn students’ opinions as to the degree of their satisfaction. A source of information and data in the decision making processes serving improvement of the hitherto projects and ways of their implementation is a systematically carried out evaluation studies. An aim of the work is to show the determinants of internationalisation of Polish universities and the new tasks they face as well as to identify the needs of foreign students and the degree of their satisfaction. In her article, the author presented findings of the evaluation study carried out in the Vistula University Group – the university where there are studying about 2000 students from Ukraine.
RU
Рост доли студентов-иностранцев в общем числе студентов представляет прежде всего одну из основ для интернационализации вуза, но для многих вузов в Польше он представляет собой также шанс для количественного развития, а даже выживания. Это тоже огромный вызов для академических центров, которые решились на такой путь развития, ибо они должны взять на себя многие мероприятия для создания соответствующих условий учебы для молодежи изза рубежа. Вузы, которые в своих стратегиях делают ставку на рост числа студентовиностранцев, должны не только замечать и справляться с новыми вызовами, которые в общем касаются процесса интернационализации, но и вести мониторинг потребностей и изучать мнения студентов о степени их удовлетворения. Источником информации и данных в процессах принятия решений, которые служат совершенствованию прежних мероприятий и способов их осуществления, являются систематически проводимые исследования по оценке. Цель разработки – показать обусловленности интернационализации польских вузов и стоящие перед ними новые задачи, а также выявить потребности студентов-иностранцев и степень их удовлетоврения. В разработке представлены результаты оценки, проведенной в группе вузов Vistula – вуза, в котором обучается около 2000 студентов из Украины.

Contributors

 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula. Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych

References

 • Hut P., Jaroszewska E. (2011), Studenci zagraniczni w Polsce na tle migracji edukacyjnych na świecie, Badania, ekspertyzy, rekomendacje, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Imigracja studentów zagranicznych do Polski (2013), Raport przygotowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce, październik.
 • Inglot-Brzęk E. (2012), Przemiany demograficzne a rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce, (w:) Woźniak M.G. (red.), Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 26, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, https://www.ur.edu.pl/file/21662/18.pdf [dostęp: 20.10.2015].
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2015 (2015), GUS, Warszawa.
 • Mikuła-Bączek E.(2015), Przeobrażenia instytucjonalne a jakość edukacji szczebla wyższego w Polsce w latach 1990-2006, http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt14/37.pdf [dostęp: 20.10.2015].
 • Ranking szkół wyższych (2015), „Perspektywy”, http://www.perspektywy.pl/RSW2015/ranking-niepublicznych-uczelni-magisterskich [dostęp: 25.11.2015].
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2014 (2014), GUS, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2015 (2015), GUS, Warszawa.
 • Szkolnictwo Wyższe w Polsce (2013), Raport Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa, https://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_07/0695136d37bd577c8ab03acc5c59a1f6.pdf [dostęp: 20.10.2015].
 • Szkoły wyższe i ich finanse w 2011 r. (2012), GUS, Warszawa, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/E_szkoly_wyzsze_2011.pdf [dostęp: 20.10.2015].
 • Uczelnie publiczne i niepubliczne (2015), http://www.studenckamarka.pl/serwis.php?s=73&pok=2056 [dostęp: 20.10.2015].
 • Urbanikowa J. (2011), Europejska polityka językowa i jej implikacje dla polskich szkół wyższych na przykładzie Uniwersytetu Warszawskiego, (w:) Martyniuk W., Internacjonalizacja studiów wyższych, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (1990) (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z późn. zm.).
 • Warunki życia ludności w 1991 roku (1992), GUS, Warszawa.
 • Woźnicki J. (2013), Szkolnictwo wyższe w procesie przemian – zmiany systemowe: 2007-2012, „Studia BAS”, nr 3(35), http://orka.sejm.gov.pl/wydbas.nsf/0/EC75B62DE36E5C1EC1257BDC0029989D/%24File/Strony%20odStudia_BAS_35i-4.pdf [dostęp: 20.10.2015].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d5010db2-dca4-40d6-966f-03d2e8220b55
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.