PL EN


2016 | 10 | 3 | 36-41
Article title

Znaczenie osób niepełnosprawnych w życiu studentów na Białorusi

Authors
Content
Title variants
EN
Significance of the disabled in the life of students in Belarus
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Prezentowany artykuł dotyczy znaczenia osób niepełnosprawnych w życiu młodych ludzi. Na wstępie został omówiony problem integracji osób niepełnosprawnych. Zwrócono uwagę na bariery uczestnictwa niepełnosprawnych w życiu społecznym. Zauważono, że osoby niepełnosprawne mogą odgrywać ważną rolę w życiu młodych ludzi. Kontakt z osobą niepełnosprawną często wpływa na hierarchię wartości ludzi pełnosprawnych. Aby zweryfikować tę hipotezę przeprowadzono badania dotyczące znaczenia osób niepełnosprawnych w życiu studentów. Opinie polskiej młodzieży na ten temat są znane (Wołosiuk 2008), więc interesujące było poznanie stanowiska studentów zamieszkujące inne państwo. W związku z tym zwrócono się do studentów Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Kultury Fizycznej w Mińsku, aby wypowiedzieli się na temat niepełnosprawności oraz ich relacji z osobą niepełnosprawną.
EN
The following article concerns the significance of the disabled in the life of young people. In the introductory section, the problem of integration of the disabled has been discussed. The attention is paid to the existing barriers that hinder disabled people from participation in social life. It has been noticed that the disabled may play an important role in the life of young people. The contact with a disabled person quite often affects the hierarchy of values of those who are healthy. In order to review the hypothesis, the tests concerning the significance of the disabled persons in the life of students were conducted. The opinions of the Polish youth on this topic are known (Wołosiuk 2008); thus, it was interesting to see the position of students living in another country. As a result, the students of the Belarus State University of Physical Education in Minsk were asked to give their opinion on disability and their relationship with disabled persons.
Year
Volume
10
Issue
3
Pages
36-41
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
References
 • Dykcik W. (2003), Zakres i przedmiot zainteresowań pedagogiki specjalnej, W: W. Dykcik (red.), Pedagogika specjalna. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, s. 65- 79.
 • Jan Paweł II (1983), Przemówienie w Wiedniu 11.9.1983, W: D. Kornas-Biela, Posłannictwo osób niepełnosprawnych w nauczaniu Jana Pawła II. Materiały z Kongresu Osób Niepełnosprawnych Diecezji Legnickiej.
 • Maciarz A. (1999), Bariery społecznej integracji, W: A. Maciarz (red.), Z teorii i badań społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 40-50.
 • Mihilewicz S. (2003), Postrzeganie integracji przez rodziców dzieci sprawnych i niepełnosprawnych, W: S. Mihilewicz, Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 340-399.
 • Nowak M. (2001), Podstawy pedagogiki otwartej. Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 • Olszewska B. (2004), Integracja dzieci i młodzieży szansą na normalizację życia społecznego, W: G. Dryżałowska, H. Żuraw (red.), Integracja społeczna osób niepełnosprawnych. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa, s. 107-115.
 • Orłowska M. (2001), Postawy Polaków wobec osób niepełnosprawnych. Pedagogika Specjalna, nr 4, s. 208-212.
 • Sowa J. (2003), Integracja osób niepełnosprawnych, W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa, s. 356-360.
 • Szczepanik R. (2007), Elementy pedagogiki specjalnej. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź.
 • Wołosiuk B. (2008), Wpływ osób niepełnosprawnych na aksjologiczne preferencje studentów, W: Z. Palak (red.), Pedagog specjalny w procesie edukacji, rehabilitacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 217-224.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2061-8061
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d503d451-d873-48c6-aa82-6eef3cce213c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.