Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 6 (341) | 30-41

Article title

Strategie konkurencji przedsiębiorstw przetwórstwa owocowo-warzywnego w warunkach konwergencji rynku krajowego i zagranicznego

Content

Title variants

EN
Strategies of Competition of Enterprises of the Fruit-and-Vegetable Processing Industry under the Conditions of Domestic and Foreign Market Convergence
RU
Стратегии конкуренции предприятий фруктово-овощной перерабатывающей промышленности в условиях конвергенции национального и зарубежных рынков

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono wyniki badań jakościowych konkurencyjności polskich przedsiębiorstw przemysłu owocowo-warzywnego. Analizowano źródła przewagi konkurencyjnej i stosowane strategie konkurencji na rynkach krajowym i zagranicznych. Strategie badanych przedsiębiorstw są zgodne z przewagami konkurencyjnymi związanymi z jakością produktów i specjalizacją produkcji. Zbieżność ocen przedsiębiorców wskazuje na konwergencję warunków rynkowych w kraju i za granicą. Jednak przedsiębiorcy relatywnie słabiej oceniali swoją pozycję na rynkach zagranicznych niż na rynku krajowym. Słabsza pozycja badanych przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych wynika z niskiego stopnia koncentracji przedsiębiorstw przemysłu przetwórstwa owoców i warzyw oraz z ich relatywnie niskiej innowacyjności.
EN
In her article, the author presents results of qualitative research of competitiveness of Polish enterprises of the fruit-and-vegetable processing industry. She analysed the sources of competitive advantage and the applied competition strategies in the domestic and foreign markets. Strategies of the surveyed enterprises comply with competitive advantages connected with quality of products and produce specialisation. Convergence of opinions of entrepreneurships indicates the convergence of market conditions in the country and abroad. However, entrepreneurs relatively worse assessed their position in foreign markets than in the domestic one. The weaker position of the enterprises in question in foreign markets results from a low degree of concentration of the fruit-and-vegetable processing industry enterprises and their relatively low innovativeness.
RU
В статье представили результаты качественных исследований конкурентоспособности польских предприятий фруктово-овощной перерабатывающей промышленности. Анализиро- вали источники конкурентного преимущества и применяемые стратегии конкуренции на внутреннем и зарубежных ранках. Стратегии обследуемых предприятий сходны с конкурентными преимуществами, связанными с качеством продуктов и специализацией производства. Сходство оценок предпринимателей указывает на конвергенцию рыночных условий в стране и за рубежом. Однако предприниматели относительно слабее оценили свою позицию на зарубеж- ных рынках, нежели на национальном рынке. Более слабая позиция обследуемых предприятий промышленности по переработке овощей и фруктов вытекает из низкой степени концентрации предприятий фруктово-овощной перерабатывающей промышленности, а также из их относи- тельно низкой инновационности.

Year

Issue

Pages

30-41

Physical description

Dates

published
2012-11-2012-12

Contributors

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

References

 • Gajek L., Kałuszka M., Wnioskowanie statystyczne. Modele i metody, WNT, Warszawa 2000.
 • Gorynia M., Łaźniewska E. (red.), Kompendium wiedzy o konkurencyjności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • Jankowska B., Międzynarodowa konkurencyjność branży na przykładzie polskiej branży budowlanej w latach 1994-2001, WAE, Poznań 2005.
 • Kaczmarek-Piątek K., Rynek przetworów owocowo-warzywnych, mięsnych i rybnych, Raport Pentor – Poznań, Instytut Badania Opinii i Rynku, Poznań 2001.
 • Nowak S., Metodologia badań socjologicznych, PWN, Warszawa 1970.
 • Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, MTBiznes, Warszawa 2006.
 • Sobczyk M., Statystyka opisowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Tellis W., Application of a case study methodology, “The Quantitative Report” 197, Vol. 3, No. 3, http://www.nova.edu/sss/QR/QR-3-3/tellis2.html
 • Urban R., Szczepaniak I., Mroczek R., Polski sektor żywnościowy w pierwszych latach członkostwa (synteza), IERiGŻ-PIB, Warszawa 2010.
 • Yip G.S., Strategia globalna, PWE, Warszawa 2004.
 • Zielińska-Głębocka A. (red.), Potencjał konkurencyjny polskiego przemysłu w warunkach integracji europejskiej, WUG, Gdańsk 2005.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0438-5403

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d50513ed-b2fc-456e-8ae2-093f9b6f437a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.