PL EN


2017 | 5 (370) | 319-326
Article title

The Method of Measuring the Progression of New Product Development Process Maturity and Introduction into the Market

Content
Title variants
PL
Metoda pomiaru progresji dojrzałości procesu rozwoju nowego produktu i wprowadzania na rynek
RU
Метод измерения прогрессии зрелости процесса развития нового продукта и ввода его на рынок
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
W artykule omówiono nową metodę pomiaru dojrzałości procesu rozwoju nowego produktu - macierz określaną tutaj jako macierz dojrzałości procesu innowacji produktu i inteligentnej sieci relacji. Przyjęto założenie, że przedsiębiorstwo powinno prowadzić proces innowacji produktu na najwyższym poziomie dojrzałości oraz na najwyższym poziomie dojrzałości sieci relacji. Z różnymi grupami interesariuszy powinno działać w obszarach macierzy najbardziej atrakcyjnych, doskonalić obszary procesowe mniej dojrzałe i atrakcyjne pod względem biznesowym. Przedsiębiorstwo powinno się koncentrować również na inwestowaniu dostępnych zasobów i kompetencji w rozwój nowych produktów o silnej pozycji konkurencyjnej, a wycofać się z tych projektów nowych produktów, których pozycja konkurencyjna jest słaba. W artykule proponowane są zatem normatywne strategie działania wynikające z oceny sytuacji w macierzy.
EN
The article discussed a new method for measuring progression of maturity of new product development process - method referred to herein as a matrix of product innovation process maturity and intelligent grid of relationships - PIPMIGR. It is assumed that enterprise should lead the process of new product development at the highest level of maturity and the highest level of grid/network of relationships maturity. This should work with various stakeholder groups in the areas of matrix most attractive to improve the process less mature and attractive in terms of business. The company should also focus on investing available resources and expertise in the development of new products with a strong competitive position and withdraw from these projects of new products whose competitive position is weak. In the article are therefore proposed normative strategies resulting from assessment of the situation in the matrix.
RU
В статье обсудили новый метод измерения зрелости процесса развития нового продукта – матрицу, определяемую здесь как матрицу зрелости процесса инновации продукта и интеллигентной сети отношений (англ. PIPMIGR). При- няли предположение, что предприятие должно осуществлять процесс инновации продукта на самом высоком уровне зрелости и на самом высоком уровне зрелости сети отношений. С разными группами стейкхолдеров оно должно действовать в области наиболее привлекательных матриц, совершенствовать процессовые сферы менее зрелые и менее привлекательные с точки зрения бизнеса. Предприятие должно сосредоточиваться также на инвестировании доступных средств и компетенций в развитие новых продуктов с сильной конкурентной позицией, отказаться же от тех новых продуктов, конкурентная позиция которых слабая. Следовательно, в статье предлагаются нормативные стратегии действия, вытекающие из оценки ситуации в матрице.
Year
Issue
Pages
319-326
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
References
  • Gierszewska G., Romanowska M. (2009), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
  • Grajewski P. (2012), Procesowe zarządzanie organizacją, PWE, Warszawa.
  • Jeston J., Nelis J. (2006), Business Process Management. Practical Guidelines to Successful Implementations, Butterworth-Heinemann, Burlington.
  • Orr K. (2007), Business Process Modeling Fundamentals, “Cutter Business Technology Council”, Vol. 10, No. 7.
  • Paulk M.C., Curtis B., Chrissis M.B., Weber C.C. (2011), Capability maturity model for software, “Software Engineering Institute Technical Report”, No. CMU/SEI-1993-TR-24, sec. 2.3, Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA.
  • Rutkowski I.P. (2007), Rozwój nowego produktu. Metody i uwarunkowania, PWE, Warszawa.
  • Rutkowski I.P. (2016), Metody innowacji produktu. Macierzowo-sieciowe metody pomiaru dojrzałości procesu innowacji produktu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
  • Software Engineering Institute (2011), Smart Girt Maturity Model Definition. A framework for smart grid transformation, Version 1.2, September, Carnegie Mellon USA.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d50af62c-d44e-4a6e-a165-4552cb1fd394
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.