PL EN


2018 | 11(1)/2018 | 303-317
Article title

STUDENTS’ LEARNING ABILITY AS THE BASIS FOR FUNCTIONING IN INFORMATION SOCIETY

Content
Title variants
PL
UMIEJĘTNOŚĆ UCZENIA SIĘ STUDENTÓW PODSTAWĄ FUNKCJONOWANIA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In the age of rapid civilization transformations, learning is a constant part of every human being's life. The knowledge acquired at school is rapidly becoming outdated. Learning ability is the basic condition for dealing with a fast growth of knowledge. The article has attempted to provide answers to the following questions: Do students know how to learn? Can students learn? Do students think they are prepared for learning? How do students evaluate their abilities to learn?
PL
W dobie gwałtownych przemian cywilizacyjnych uczenie się jest stałym elementem życia każdego człowieka. Wiedza zdobyta w szkole szybko ulega dezaktualizacji. Umiejętność uczenia się jest podstawowym warunkiem funkcjonowania człowieka w społeczeństwie informacyjnym charakteryzującym się ekspresowym przyrostem wiedzy. W artykule podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na następujące pytania: Czy studenci wiedzą jak się uczyć? Czy studenci umieją się uczyć? Czy studenci uważają, że są przygotowani do uczenia się? Jak studenci oceniają swoje umiejętności uczenia się?
Contributors
 • University of Rzeszow, Faculty of Education
References
 • Koprowska D. (2014), Laboratorium Innowacji – Przewodnik Dobrych Praktyk, Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB.
 • Bereźnicki F. (2004), Dydaktyka kształcenia ogólnego, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Furmanek W. (2010), Edukacja a przemiany cywilizacyjne, Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE.
 • Goźlińska E., Szlosek F. (1997), Podręczny słownik nauczyciela kształcenia zawodowego, Radom: Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji.
 • Koczniewska-Zagórska L., Nowacki T. W., Wiatrowski Z. (red.) (1986), Słownik pedagogiki pracy, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Kwiatkowska H. (2000), Kształcenie nauczycieli a nowe sposoby uczenia się człowieka, [w:] H. Kwiatkowska, T. Lewowicki, S. Dylak, Współczesność a kształcenie nauczycieli, Warszawa: WSP ZNP.
 • Legrand P. (1995), Obszary permanentnej samoedukacji, Warszawa: TWWP.
 • Olak A., Nauczyciel jako wychowawca i opiekun w dzisiejszej szkole, [w:] Szkoła wobec wyzwań XXI wieku. T. 2. Aplikacje edukacyjne, tradycje i kontynuacje wartości (red. nauk.) K. Szmyd, A. Śniegulska, E. Dolata, Wyd. UR Rzeszów, Rzeszów 2012, s. 54-75.
 • Półturzycki J. (2003), Koncepcja Ravindry H. Dave i prace Instytutu Pedagogicznego UNESCO w Hamburgu, [w:] Z. P. Kruszewski, J. Półturzycki, E.A. Wesołowska, Kształcenie ustawiczne – idee i doświadczenia, Płock: Wydawnictwo Naukowe „Novum”.
 • Reber A. S. (2000), Słownik psychologii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Świrko-Pilipczuk J. (2010), Idea edukacji ustawicznej w szkolnictwie wyższym w aspekcie samodzielności studentów pedagogiki, [w:] A. Frąckowiak, Z. P. Kruszewski, J. Półturzycki, E. A. Wesołowska, Edukacja ustawiczna – idee i doświadczenia, Płock: Wydawnictwo Naukowe „Novum”.
 • Wiatrowski Z. (1985), Pedagogika pracy w zarysie, Warszawa: PWN.
 • Wiatrowski Z. (1994), Podstawy pedagogiki pracy, Bydgoszcz: WSP.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d50d0386-4f7d-4f06-8176-aad1ac41485d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.