Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 39 | 1 | 131-143

Article title

Współpraca rodziny i szkoły – potrzeba zaufania i komplementarności

Content

Title variants

EN
Collaboration between the Family and School – a Need for Trust and Complementarity

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wychowanie dzieci jest najpoważniejszym obowiązkiem, a zarazem prawem rodziców. Rodzina nie może zrezygnować z bycia miejscem wsparcia, towarzyszenia, prowadzenia. Wszyscy inni uczestnicy procesu wychowawczego działają poniekąd w imieniu rodziców, w oparciu o ich zgodę, a w pewnej mierze nawet na ich zlecenie. Szkoła nie zastępuje rodziców, lecz powinna być wobec nich komplementarna. W takiej sytuacji szczególny nacisk kładzie się na wywiązanie się z podjętych zobowiązań, na sprostanie oczekiwaniom wyrażonym w akcie zaufania. Zaufanie odnosi się do działań innych osób i wiąże się z wyrażeniem przekonań w działaniu.
EN
Education of children is the most important duty and, at the same time, the right of all parents. A family cannot give up on providing children with support, company and guidance. All other participants in the educational process act to some extent on behalf of parents, on the basis of their consent and even at their direction. The school cannot replace parents, but it should play a complementary role to them. In such a case, special emphasis is placed on fulfilling the commitments made towards parents or on meeting their expectations expressed in the act of trust. Trust refers here to actions undertaken by others and it implies expressing one’s beliefs through action.

Keywords

Year

Volume

39

Issue

1

Pages

131-143

Physical description

Dates

published
2018-03-31

References

 • Bagrowicz, Jerzy. 2001. Nauczyciele, rodzice, uczniowie – wspólnotą wychowującą. W: Szkoła katolicka na przełomie wieków, red. Andrzej J. Sowiński i Andrzej Dymer, 181-195. Szczecin: Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.
 • Cattaneo, Arturo. 2014. Społeczna rola rodziny, tłum. Paweł Borkowski. Społeczeństwo, 3, 110-116.
 • Chrobak, Stanisław. 2009. Podstawy pedagogiki nadziei. Współczesne konteksty w inspiracji personalistyczno-chrześcijańskiej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Chrobak, Stanisław. 2014. Duch rodzinny w wychowaniu z perspektywy systemu prewencyjnego Jana Bosko. Warszawskie Studia Pastoralne, 1(22), 11-32.
 • Czerepaniak-Walczak, Maria. 2015. Kultura szkoły – o jej złożoności i wielowymiarowości. Pedagogika Społeczna, 3(57), 77-87.
 • Danilewska, Joanna. 2005. Wspólnota ludzi uczących sie i wspierających edukację innych. W: Fundamenty edukacyjnej wspólnoty, red. Joanna Danilewska, 13-17. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Dróżdż, Bogusław. 2015. Trwałość małżeńsko-rodzinnego świadectwa. Społeczeństwo, 3-4, 16-31.
 • Dymara, Bogusława. 2005. Pedagogika twórczego współbycia jako fundament edukacyjnej wspólnoty. W: Porozumiewanie się w szkole na rzecz tworzenia edukacyjnej wspólnoty, red. Anna Sajdak, 11-19. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Ferrero, Bruno. 2005. Rodzice szczęśliwi dzięki metodzie księdza Bosko, tłum. Anna Gorczyńska. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.
 • Franciszek. 2016. Adhortacja apostolska „Amoris laetitia”.
 • Franciszek. 2015. Encyklika „Laudato sí. W trosce o wspólny dom”.
 • Grochowski, Grzegorz. 2014. Rodzice a wychowanie w szkole. W: Wychowanie w szkole: od bezradności ku możliwościom, red. Radosław Chałupniak, Tomasz Michalewski i Ewa Smak, 163-170. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO.
 • Izdebska, Jadwiga. 1996. Rodzina, dziecko, telewizja. Białystok: Wydawnictwo Trans Humana.
 • Kiereś, Barbara. 2015. Personalistyczny wymiar wspólnotowego życia w rodzinie. Kontekst cywilizacyjny. Paedagogia Christiana, 2/36, 195-208.
 • Kwiatkowska, Henryka. 2008. Pedeutologia. Pedagogika wobec współczesności. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Manzone, Gianni. 2008. Osoba, wartości i role społeczne, tłum. Tadeusz Żeleźnik. Społeczeństwo, 3, 361-375.
 • Matyjas, Bożena. 2016. Ojciec i jego rola w procesie opieki i wychowania dziecka. Refleksje pedagoga. W: Więź i pokój w rodzinie i społeczeństwie, red. Tadeusz Sakowicz i Marcin Marsollek, 30-39. Kielce: Oficyna Wydawnicza STON 2.
 • Mazurkiewicz, Piotr. 2016. Wychowanie do dialogu międzykulturowego w szkole katolickiej. Społeczeństwo, 5-6, 190-201.
 • Nalaskowski, Aleksander. 2009. Pedagogiczne złudzenia, zmyślenia, fikcje. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Nalaskowski, Aleksander. 2016. Pedagogika dyskretna. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Opozda, Danuta. 2000. Rodzina najcenniejszym dobrem ludzkości. W: W służbie rodziny, red. Robert Bieleń, 129-137. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.
 • Pielachowski, Józef. 2007. Mocne i słabe strony wychowania w szkole. (Nie)prześmiewcze refleksje długoletniego praktyka. W: Wychowanie. Pojęcia – Procesy – Konteksty. Interdyscyplinarne ujęcie, t. 3, red. Maria Dudzikowa i Maria Czerepaniak-Walczak, 233-262. Gdańsk: Wydawnictwo GWP.
 • Sawicki, Mieczysław. 2005. Rozważania o szkole. Warszawa: Wydawnictwo „Kram”.
 • Sztompka, Piotr. 2016. Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Sztompka, Piotr. 2007. Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Szudra, Anna. 2008. Wychowanie w szkole współczesnej. Cywilizacja. O nauce, moralności, sztuce i religii, 26, 103-113.
 • Śliwerski, Bogusław. 2015. O konieczności powrotu do subsydiarnej roli państwa w publicznej edukacji szkolnej dzieci i młodzieży. Pedagogika Społeczna, 3(57), 17-51.
 • Wereszczyńska, Katarzyna. 2014. Wychowanie w szkole – między socjalizacją a indywidualizacją. W: Wychowanie w szkole: od bezradności ku możliwościom, red. Radosław Chałupniak, Tomasz Michalewski i Ewa Smak, 109-118. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO.
 • Ziółkowski, Marek. 2015. Współpraca. W: Fundamenty dobrego społeczeństwa. Wartości, red. Małgorzata Bogunia-Borowska, 308-330. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d50f6b99-7f64-404a-ab95-992d8f237c3d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.