Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 104 | 329-343

Article title

Kapitał ludzki jako filar gospodarki opartej na wiedzy – analiza stanu regionalnego zróżnicowania w polsce

Content

Title variants

EN
Human Capital as a Pillar of Knowledge-Based Economy – an Analysis of the Regional Diversity in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem badań była ocena regionalnego zróżnicowania poziomu kapitału ludzkiego w Polsce oraz zmian, jakie zaszły w tym zakresie w latach 1999–2014. Wyniki przeprowadzonych analiz podsumować można następująco. Regionalne zróżnicowanie poziomu kapitału ludzkiego w Polsce wzrosło, nadal utrzymuje się jednak na poziomie umiarkowanym. Przyczyną rosnących regionalnych dysproporcji w tym zakresie są równolegle zachodzące procesy konwergencji i dywergencji wewnętrznej województw, w tym również o charakterze marginalizacji. Liderami pod względem poziomu kapitału ludzkiego są województwa mazowieckie i małopolskie, które dystansują pozostałe obszary kraju. Najniższym poziomem kapitału ludzkiego charakteryzuje się województwo lubuskie, którego dystans w stosunku do pozostałych województw pogłębia się, co świadczyć może o niebezpiecznym zjawisku marginalizacji tego regionu.
EN
The aim of our study has been to assess the regional diversity in the level of the human capital in Poland and the changes that occurred in this regard over the period of 1999–2014. The results of our analyses can be summarised as follows. Regional differences in the level of human capital in Poland have grown but are still moderate. The causes of the increasing regional disproportions are the ongoing parallel convergence and divergence processes within the provinces, including ones which correspond to marginalisation. The leaders in terms of the human capital were the Province of Masovia (województwo mazowieckie) and Province of Malopolska (województwo małopolskie), which outdistance all other Polish provinces. The lowest level of human capital was determined in Lubuskie Province (województwo lubuskie), which is increasingly staying behind the rest of Poland, a fact that may indicate dangerous marginalisation of this region.

Year

Volume

104

Pages

329-343

Physical description

Dates

published
2017

Contributors

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Makroekonomii

References

 • Chen Derek H.C., Dahlman Carl J., The Knowledge Economy, the KAM Methodology and World Bank Operations, World Bank and OECD, Washington 2006.
 • Chojnicki Zbyszko, Czyż Teresa, Polska na ścieżce rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Podejście regionalne, Przegląd Geograficzny 2003/75/1, s. 23–39.
 • Dworak Edyta, Grabia Tomasz, Kasperkiewicz Witold, Kwiatkowska Walentyna, Gospodarka oparta na wiedzy, innowacyjność i rynek pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
 • Florczak Waldemar, Pomiar gospodarki opartej na wiedzy w badaniach międzynarodowych, Wiadomości Statystyczne 2010/2, s. 78–97.
 • Florczak Waldemar, Kapitał ludzki w empirycznych modelach wzrostu, Ekonomista 2008/2, s. 169–200.
 • Klonowska-Matynia Maria, Lisowska Agnieszka, Rola systemu kształcenia kapitału ludzkiego wobec potrzeb rynku pracy w procesie realizacji założeń gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, w: Grażyna Maniak (red.), Problemy ekonomii i polityki gospodarczej, Wydawnictwo Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 • Korenik Stanisław, Region ekonomiczny w nowych realiach społeczno-gospodarczych, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2011.
 • Kukliński Antoni, Burzyński Wojciech, The Development of Knowledge-Based Economy in Europe: the Regional Trajectory – model 4+4+4+22, w: Krzysztof Piech (red.), The Know-ledge-Based Economy In Transition Countries: Selected Issues, University College London – School of Slavonic and East European Studies, London 2004.
 • Kukuła Karol, Luty Lidia, Propozycja procedury wspomagającej wybór metody porządkowania liniowego, Przegląd Statystyczny 2015/2, s. 219–231.
 • Kunasz Marek, Przykład zastosowania metod WAP do analizy procesów gospodarowania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, w: Danuta Kopycińska (red.), Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo Printgroup, Szczecin 2006.
 • Makulska Danuta, Kluczowe czynniki rozwoju w gospodarce opartej na wiedzy, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH 2012/88, s. 169–193.
 • Marciniak Stefan (red.), Perspektywy kapitału ludzkiego jako czynnika wzrostu gospodarczego Polski, Politechnika Warszawska, Kolegium Nauk Społecznych i Administracji, Warszawa 2002.
 • Merło Paweł, Bogdański Marcin, Michalak Jacek, Kapitał ludzki a rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim, w: Paweł Merło, Jacek Michalak (red.), Efekty inwestowania w kształcenie kadry menadżerskiej dla potrzeb regionalnego rynku pracy, Wydział Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie, Olsztyn 2015.
 • Miciuła Ireneusz, Miciuła Krzysztof, Metody pomiaru wartości kapitału ludzkiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 858, Współczesne Problemy Ekonomiczne 2015/11, s. 269–280.
 • Niklewicz-Pijaczyńska Małgorzata, Wachowska Małgorzata, Wiedza – Kapitał ludzki – Innowacje, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław 2012.
 • Organiściak-Krzykowska Anna, Wykształcenie jako element jakości zasobów prac, w: Andrzej Rączaszek, Wiesław Koczur (red.), Polityka społeczna w procesie integracji europejskiej. Przegląd problematyki, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2009.
 • Panek Tomasz, Zwierzchowski Jan, Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Teoria i zastosowania, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2013.
 • Peters Ajibade A., Building Human Capital for Sustainable Development: Role of the University, University of Ibadan 2013, http://ui.edu.ng/sites/default/files/UI%20PAPER.pdf; stan na 18.01.2017 r.
 • Piech Krzysztof, Gospodarka oparta na wiedzy i jej rozwój w Polsce, E-mentor 2004/4 (6), s. 36–42.
 • Przybyszewski Roman, Kapitał ludzki w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy, Difin, Warszawa 2007.
 • Soszyńska Elżbieta, Budowa gospodarki wiedzy a dynamika rozwoju gospodarczego i realna konwergencja gospodarcza, Referat na IX Kongres Ekonomistów Polskich, Warszawa 2013, http://www.pte.pl/kongres/referaty/?dir=Soszynska+E; stan na 20.01.2017 r.
 • Wierzbicka Wioletta, The Innovation System as a Pillar for a Knowledge-Based Economy – an Analysis of Regional Diversity in Poland, Olsztyn Economic Journal 2016/11 (4), s. 343–357.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d515326c-568c-4962-a03f-b63a4eb9db80
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.