Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 40 | 3(468) O skuteczną politykę rynku pracy | 30-34

Article title

Efektywność pomocy w poszukiwaniu pracy

Selected contents from this journal

Title variants

EN
The effectiveness of job search assistance

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W opracowaniu podjęto próbę konstrukcji syntetycznego wskaźnika pokazującego zmiany zachodzące w efektywności pomocy w poszukiwaniu pracy. Wskazano, że punktem wyjścia do konstrukcji takiego wskaźnika powinna być identyfikacja mierników pokazujących adekwatnie stopień realizacji celów przypisywanych pośrednictwu pracy, poradnictwu zawodowemu i pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz badanie ich dynamiki. Konstrukcja samego wskaźnika przebiegała dwuetapowo. W pierwszym etapie skonstruowano grupowe wskaźniki efektywności dla poszczególnych usług wchodzących w zakres pomocy w poszukiwaniu pracy. Określono je jako średnie geometryczne proste z indywidualnych łańcuchowych indeksów dynamiki wybranych mierników. W drugim etapie skonstruowano wskaźnik syntetyczny jako średnią geometryczną ważoną z grupowych wskaźników efektywności.
EN
In this paper the attempt to design a synthetic indicator showing changes in the effectiveness of job search assistance has been made. It was pointed out that the starting point for the construction of such an index should be to identify the metrics that show the degree of achievement of the objectives adequately attributed to the job placement, job counseling and assistance in active job search and to study their dynamics. Construction of the index proceeded in two stages. In the first stage the group performance indicators for individual services within the scope of job search assistance has been constructed. They were defined as a simple geometric mean of the individual chain dynamics indexes of selected indicators. In the second stage a synthetic index has been defined as a weighted geometric mean of a group performance indicators.

Year

Volume

40

Pages

30-34

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

References

 • Bukowski M., red. (2008), Zatrudnienie w Polsce 2007. Bezpieczeństwo na elastycznym rynku pracy, MPiPS, Warszawa.
 • Kryńska E., Kwiatkowski E., Zarychta H. (1998), Polityka państwa na rynku pracy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, IPiSS, Warszawa.
 • Kryńska E., red. (2009), Flexicurity w Polsce, diagnoza i rekomendacje. Raport końcowy z badań, Departament Rynku Pracy, MPiPS, Warszawa.
 • Kukulak-Dolata I., Pichla J. (2007), Rola publicznych służb zatrudnienia i agencji zatrudnienia na rynku pracy, IPiSS, Warszawa.
 • Kurowska A. (2011), Wskaźniki społeczne w polityce społecznej. Historia, teoria i zastosowanie w praktyce, Difin, Warszawa.
 • Maksim M., Wiśniewski Z., red. (2012), Metody i narzędzia badania efektywności aktywnej polityki rynku pracy, CRZL, Warszawa.
 • Szewczyk A. (2004), Informacja w walce z bezrobociem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sztanderska U. (2008), Publiczne służby zatrudnienia a wyzwania rynku pracy, w: Analiza funkcjonowania urzędów pracy po ich włączeniu do administracji samorządowej, Departament Rynku Pracy, MPiPS, Warszawa.
 • Wiśniewski Z. (2002), Strategia zatrudnienia w Unii Europejskiej. Podstawy, cele publicznych służb zatrudnienia i benchmarking, „Polityka Społeczna” nr 11–12.
 • Wiśniewski Z., Zawadzki K., red. (2010), Aktywna polityka rynku pracy w Polsce w kontekście europejskim, WUP, UMK, Toruń.
 • Wojcicka I., Sztandar-Sztanderska K., Zielińska M. (2008), Klienci powiatowych urzędów pracy, w: Analiza funkcjonowania urzędów pracy po ich włączeniu do administracji samorządowej, Departament Rynku Pracy, MPiPS, Warszawa.
 • Wrobel J. (2005), Mierzenie efektywności aktywnych programów rynku pracy, IPiSS, Warszawa.
 • Zawadzki P.W. (2006), System pośrednictwa pracy w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej, praca doktorska, maszynopis, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d51f09a7-afad-45ae-ab07-d97b0ee42f49
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.