Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 3 | 58-61

Article title

Leczenie stomatologiczne pacjentów niepełnosprawnych w znieczuleniu ogólnym

Content

Title variants

EN
Dental treatment of disabled patients under general anaesthesia

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wstęp. Przedstawiono metody i wyniki leczenia stomatologicznego w znieczuleniu ogólnym, w warunkach ambulatoryjnych, które zostało przeprowadzone w 2012 r. w NZOZ „Prywatne Centrum Stomatologiczne Maciej Kozłowski” w Oleśnicy. Wykonano leczenie zachowawcze oraz chirurgiczne u 104 pacjentów, młodocianych oraz dorosłych, z upośledzeniem umysłowym, chorobami neurologicznymi lub psychicznymi bądź przebytym urazem czaszkowo-mózgowym. Cel pracy. Ocena potrzeb leczniczych pacjentów, którzy wymagają leczenia stomatologicznego w znieczuleniu ogólnym. Materiał i metody. Materiał badań retrospektywnych stanowiła dokumentacja medyczna obejmująca dane z historii chorób oraz wpisy do ksiąg zabiegowych u 104 pacjentów w wieku 00–99 lat, u których zostały przeprowadzone stomatologiczne zabiegi zachowawczo-chirurgiczne w znieczuleniu ogólnym w NZOZ „Prywatne Centrum Stomatologiczne Maciej Kozłowski” w Oleśnicy w 2012 r. Wyniki. U każdego z pacjentów stwierdzono niedostateczną higienę jamy ustnej. U wszystkich pacjentów zostały wykonane zabiegi profilaktyczne. W sumie usunięto 268 zębów stałych, 82 zęby mleczne oraz 32 zęby stałe zatrzymane. Wyłuszczono 96 torbieli zębopochodnych oraz wykonano 6 zabiegów plastyki połączenia ustno-zatokowego. Leczono zachowawczo 585 zębów stałych i 17 zębów mlecznych. Wykonano 4 leczenia endodontyczne. W badanej grupie wskaźnik PUW wynosił od 6 do 22, średnio 15,4, w tym P = 6,8; U = 6,2; W = 2,4. Wnioski. Zły stan higieny jamy ustnej pacjentów niepełnosprawnych wpłynął na dużą frekwencję leczenia ekstrakcyjnego w tej grupie. Świadczy to o niskiej świadomości stomatologicznej opiekunów osób niepełnosprawnych. Konieczna jest poprawa dbałości o higienę jamy ustnej u tych pacjentów.
EN
Background. The paper presents the methods and results of dental treatment under general anaesthesia on an outpatient basis, which was conducted in 2012 in NZOZ “Private Dental Centre Maciej Kozłowski” in Oleśnica. Conservative and surgical treatment was performed in 104 patients, adolescents and adults with mental, neurological or psychiatric diseases or history of craniocerebral trauma. Objectives. The aim of the study was to assess the medical needs of patients who require dental treatment under general anaesthesia. Material and methods. The material was a retrospective study of medical records including medical history data and entries in the books of treatment in 104 patients aged 00–99 years, who received dental conservative surgical treatments under general anaesthesia in NZOZ “Private Dental Centre Maciej Kozłowski” in Oleśnica in 2012. Results. Each patient had insufficient oral hygiene. All patients received preventive treatment. A total of 268 permanent teeth were removed, 82 deciduous teeth and 32 permanent impacted teeth. 96 odontogenic cysts were enucleated and 6 treatments of oro-antral fistulas were performed. 585 permanent teeth and 17 deciduous teeth received conservative treatment. 4 endodontic treatments were performed. In the group PUW ratio ranged from 6 to 22, mean value 15.4, including P = 6.8; U = 6.2; W = 2.4. Conclusions. Poor oral hygiene of disabled patients resulted in the large amount of teeth extractions in this group. This reflects the low awareness of oral health of people who take care of disabled patients. It is necessary to improve oral health care of these patients.

Year

Issue

3

Pages

58-61

Physical description

Contributors

 • „Prywatne Centrum Stomatologiczne Maciej Kozłowski” w Oleśnicy
 • „Prywatne Centrum Stomatologiczne Maciej Kozłowski” w Oleśnicy
 • „Prywatne Centrum Stomatologiczne Maciej Kozłowski” w Oleśnicy

References

 • Gołębiowska M, Hreczecha M, Rawa-Kołodziejska J, i wsp. Leczenie stomatologiczne dzieci specjalnej troski w znie czuleniu ogólnym. Mag Stomatol 1995; 9: 52–53.
 • Szymańska J, Bogucka-Gordziejko M. Zabiegi stomatologiczne wykonane w znieczuleniu ogólnym u pacjentów w wieku rozwojowym. Czas Stomatol 1999; LII(9): 591–596.
 • Stodółkiewicz A, Petkowicz B. Leczenie stomatologiczne dzieci z zastosowaniem znieczulenia ogólnego. Mag Stomatol 1994; 9: 34–35.
 • Gerreth K, Cieślińska K. Zabiegi stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym u dzieci niepełnosprawnych. Fam Med Prim Care Rev 2005; 7(1): 63–67.
 • Borysewicz-Lewicka M, Gerreth K, Wiśniewska K, i wsp. Leczenie stomatologiczne, jako część wymaganej opieki medycznej nad dziećmi niepełnosprawnymi – opinia rodziców. Dent Med Probl 2011; 48(1): 45–53.
 • Gorski M, Buczkowska-Radlińska J. Stan zębów, przyzębia oraz higieny jamy ustnej u osób w wieku 15-18 lat upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym przebywających w domach rodzinnych. Czas Stomatol 2006; 59: 769–776.
 • Wacińska-Drabińska M. Znieczulenia u dzieci. W: Szpringer-Nodzak M, Wochna-Sobańska M, red. Stomatologia wieku rozwojowego. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2006: 586–596.
 • Rump Z. Podstawy opieki stomatologicznej nad dziećmi specjalnej troski. W: Szpringer-Nodzak M, Wochna-Sobańska M, red. Stomatologia wieku rozwojowego. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2006: 748–756.
 • Michałowski A, Mielnik-Błaszczak M, Skawińska A, i wsp. Zabiegi stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym w materiale Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – obserwacja roczna. Mag Stomatol 2009; 9: 70–72.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-4212

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d52765cb-e355-478b-8059-ccd745cbbea7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.