Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 (R. XIV) | 3(57) | 53-76

Article title

Szkoła środowiskowa i jej obecność w edukacji równoległej, permanentnej i środowiskowej

Content

Title variants

EN
Community school and its presence in parallel education, permanent education and socio-environmental education

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł przybliża drogę rozwojową idei szkoły środowiskowej i jej współczesną koncepcję – model autorski, a także rolę i funkcje tej szkoły w kontekście nowych dziedzin edukacji, tj. edukacji równoległej, permanentnej i środowiskowej. Autor wiele uwagi poświęca też problemowi integracji funkcjonalnej, sprowadzającej się głównie do współdziałania szkoły ze środowiskowymi podmiotami edukacji pozaszkolnej i poszkolnej. Szkoła w „symbiozie” ze środowiskiem od zarania jest ważnym problemem pedagogiki społecznej. Pedagodzy społeczni wydatnie przyczynili się do rozwoju teorii w tej dziedzinie, empirii i praktyki pedagogicznej. Ich poczynaniom zawsze był i jest bliski imperatyw progresywności i prospektywności.
EN
The article presents the developmental path of the „community school” idea and its modern concept; the author’s model. It also depicts the role and the functions of the school in the context of new areas of education, for example parallel education, permanent education and socio-environmental education. The author focuses on the issue of functional integration, understood as close cooperation of the school with extracurricular and post school social environment bodies. The school in „symbiosis” with the social environment has been an important issue for social pedagogy since its dawn. Social pedagogues significantly contributed to the development of the theory in this field, as well as empirical and practical pedagogical practice. Their actions have been always close to the imperative of progressivity and future prospects.

Issue

Pages

53-76

Physical description

Dates

published
2015-09-30

Contributors

 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

References

 • Aleksander T. (2003), Edukacja ustawiczna/permanentna, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Pilch T. (red.), t. I, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Edukacja narodowym priorytetem. Raport o stanie i kierunkach rozwoju edukacji narodowej… (1989), PWN, Warszawa–Kraków.
 • Jakubiak K. (1997), Współdziałanie rodziny i szkoły w pedagogice II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo WSP, Bydgoszcz.
 • Jankowski Dz. (2001), Edukacja wobec zmiany, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Kaja B. (2005), Nie „wywiadówki”, lecz „spotkania”. Projekt współpracy z rodzicami, [w:] Animacja współpracy środowiskowej na wsi, Mendel M. (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Kamiński A. (1974), Funkcje pedagogiki społecznej, PWN, Warszawa.
 • Kawula S. (1996), Studia z pedagogiki społecznej, Wydawnictwo WSP, Olsztyn.
 • Kowalski S. (1969), Szkoła w środowisku, PZWS, Warszawa.
 • Mendel M. (1999), Edukacja społeczna – odmiana myślenia o wczesnej edukacji, Wydawnictwo OSW, Olsztyn.
 • Mieszalski S. (1986), Szkoła otwarta jako rozwiązanie alternatywne, „Kwartalnik Pedagogiczny” nr 3.
 • Mieszalski S. (1982), O dydaktycznych uwarunkowaniach współpracy, „Kwartalnik Pedagogiczny” nr 3–4.
 • Mikulski J. (1972), Szkoła środowiskowa w wielkim mieście, PWN, Warszawa.
 • Muszyński H. (1988), O potrzebie i koncepcji reformy systemu instytucji współdziałających ze szkołą, „Edukacja” nr 3.
 • Pachociński R. (1995), Współzawodnictwo a współpraca i współzależność w szkole, „Dyrektor Szkoły” nr 5.
 • Pilch T. (1995), Środowisko lokalne – struktura, funkcje, przemiany, [w:] Pedagogika społeczna, Pilch T., Lepalczyk I. (red.), Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Przyszczypkowski K. (1999), Edukacja dla demokracji. Strategie zmian a kompetencje obywatelskie, Wydawnictwo EDYTOR s.c., Toruń–Poznań.
 • Radlińska H. (1961), Pedagogika społeczna, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Schulz R. (1996), Studia z innowatyki pedagogicznej, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 • Smolińska-Theiss B., Theiss W. (2013), Badanie i działanie w pedagogice społecznej – między tradycją a współczesnymi zadaniami, [w:] H. Cervinkova, B.D. Gołębniak (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje (1986), Wydawnictwo Pallotinum, Poznań.
 • Theiss W. (1999), Szkoła i edukacja środowiskowa, „Wychowanie na co Dzień” nr 1–2.
 • Theiss W. (2006), Edukacja środowiskowa – wprowadzenie, [w:] Edukacja i animacja społeczna w środowisku lokalnym, Theiss W., Skrzypczak B. (red.), Warszawa.
 • Theiss W. (2001), Mała ojczyzna: perspektywa edukacyjno-utylitarna, [w:] Mała ojczyzna, Kultura. Edukacja. Rozwój lokalny, Theiss W. (red.), Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Trempała E. (1994), Szkoła a edukacja równoległa. Poglądy, doświadczenia, propozycje, Wydawnictwo WSP, Bydgoszcz.
 • Wołczyk J. (1976), Szkoła otwarta, Instytut Wydawniczy ZRZZ, Warszawa.
 • Wroczyński R. (1973), Edukacja permanentna, PWN, Warszawa.
 • Wroczyński R. (1985), Pedagogika społeczna, PWN, Warszawa.
 • Znaniecki F. (1973), Socjologia wychowania, t. 1, wyd. 2, PWN, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1642-672X

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d52a6df4-5bb1-4dcf-8efb-d745766cf9e9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.