PL EN


2014 | 1(338) | 3-21
Article title

Problem geograficznego zakresu rynków/sektorów w dobie globalizacji i regionalizacji

Content
Title variants
EN
The problem of the geographical scope of the markets/sectors in the era of globalisation and regionalisation
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article has two goals. The first one was to discuss the problem of the boundaries of geographical sectors/ markets in the conditions of globalisation and regionalisation, with particular emphasis on agri-food economy. The discussion was based on a review of a variety of sources – the analysis covered the literature in the field of economics and economic geography, strategic management, marketing and logistics. The article addressed the issues of market and sector concepts and the importance of their geographic dimension. In this context, the role of distance and area for farming was presented. The processes of globalisation and the development of regional integration groupings were discussed, indicating their importance for the agri-food sector. The second objective was to present the concept of determining the geographical boundaries of sectors/markets. The existing methods of assessing the globalisation potential of the sector were discussed. Afterwards, while compiling the elements of these approaches and extending the range of included degrees of possible spatial ranges, an own approach was put forward. There is a need to further research this area, in particular to attempt to determine the geographical range of sectors, including agri-food products. The concept proposed in the article can be used in this regard. To that end, it would be desirable to further operationalise it and test it in practical terms in the evaluation of the geographical ranges of markets.
Contributors
 • Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, Poland
References
 • Adamowicz M.: Wsparcie rozwoju regionalnego w warunkach uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej. Roczniki Nauk Rolniczych, SERIA G, T. 98, z. 1, 2011.
 • Allaire Y., Firsirotu M. E.: Myślenie strategiczne. Wyd. Naukowe PWN Warszawa 2000.
 • Arregle J. R., Miller T. L., Hitt M. A., Beamish P. W.: Do Regions Matter? An Integrating Institutional and Semiglobalization Perspective on the Internationalization of MNEs. Strategic Management Journal, Vol. 34, No 8, 2013.
 • Bain J. S.: Relation of Profit Rate to Industry Concentration: American Manufacturing, 1936-1940. The Quarterly Journal of Economics, Vol. LXV, No. 3, 1951.
 • Bain J. S.; Barriers to New Competition, Harvard University Press, Cambridge 1967.
 • Beier F. J., Rutkowski K.: Logistyka. Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2000.
 • Blaug M.:Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Carlton D. W., Perloff J. M.: Modern Industrial Organization. Pearson Addison Wesley, Boston 2005.
 • Chechelski P. : Zasięg procesów globalizacji w polskim przemyśle spożywczym. Komunikaty-Raporty-Ekspertyzy, Nr 506. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2005.
 • Chechelski P.: Korporacje transnarodowe w procesie globalizacji polskiego przemysłu spożywczego. Roczniki Naukowe SERIA, tom XV, z. 3, 2013.
 • Chechelski P.: Wpływ procesów globalizacji na polski przemysł spożywczy. Studia i monografie, Nr 145. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2008.
 • Ciesielski M.: Transport w logistyce [w:] Kompendium wiedzy o logistyce (red. E. Gołembska). Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 1999.
 • Czarny E.: Regionalne ugrupowania integracyjne w gospodarce światowej. Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 2013.
 • Czyżewski A., Poczta-Wajda A.: Polityka rolna w warunkach globalizacji. Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 2011.
 • Czyżewski A.: Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora rolnego [w:] Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej (red. A. Czyżewski). Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
 • Domański R.: Geografia ekonomiczna – ujęcie dynamiczne. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Forgacs C., Pietrzak M., Bevan K.: International Agribusiness. International Program in MBA Agribusiness Management 2007, http://agrimba.sggw.waw.pl/mod/resource/view.php?id=155&subdir=/ENGLISH, data odczytu: 02.11.2013.
 • Fuchs N., Mahlich S. O.: Studie zur organismischen Ökonomik der Landwirtschaft Anhand agrargeschichtlich herausragender Theorien zur landwirtschaftlichen Betriebslehre, http://www.sektion-landwirtschaft.org/fileadmin/_migrated/content_uploads/Vorstudie_zu_einer_organismischen_Oekonomik_der_Landwirtschaft.pdf, data odczytu: 28.12.2013.
 • Ghemawat P.: Strategy and the Business Landscape: Text and Cases. Reading, MA, Addison-Wesley, 1999.
 • Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 • Globalization and International Trade, http://www.worldbank.org/depweb/beyond/beyondco/beg_12.pdf, data odczytu: 20.10.2013.
 • Globalization and Trade, http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/wtr08-2b_e.pdf, data odczytu: 19.10.2013.
 • Godlewska-Majkowska H.: Lokalizacja przedsiębiorstwa w gospodarce globalnej, Wyd. Difin, Warszawa 2013.
 • Gorynia M., Jankowska B., Owczarzak R.; Zarządzanie strategiczne jako próba syntezy teorii przedsiębiorstwa. Ekonomista, nr 5, 2005.
 • Imbs B.: Rynek mleka w warunkach gospodarki rynkowej. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1-2, 1990.
 • International Trade Statistics 2013, http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2013_e/its2013_e.pdf, data odczytu: 29.12.2013.
 • Jasiński L. J.: Nobel z ekonomii. Poglądy laureatów w zarysie. Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa 2008.
 • Kay J.: Podstawy sukcesu firmy. Państwowe Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 1996.
 • Klecha-Tylec K.: Regionalizm w teorii i praktyce państw Azji Wschodniej. Wyd. Naukowe PWN Warszawa 2013.
 • Kołodko G. W.: Polska z globalizacją w tle. Instytucjonalne i polityczne aspekty rozwoju gospodarczego. TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2007.
 • Kotler Ph.: Marketing. Analizowanie, planowanie, wdrażanie i kontrola. Wyd. Gebethner&Ska, Warszawa 1994.
 • Kulawik J.; Globalizacja a kryzysy. Implikacje dla finansów polskiego rolnictwa [w:] Rozwój sektora rolno-spożywczego w Polsce na tle tendencji światowych (red. A. Kowalski, M. Wigier). Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Nr 101. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2008.
 • Lassere Ph.: Global Strategic Management. Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke, NY 2003.
 • Lubbe A.: Globalizacja i regionalizacja we współczesnej gospodarce światowej [w:] Rozwój w dobie globalizacji (red. A. Bąkiewicz, U. Żuławska). Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 • Manteuffel R.: Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego. Państwowe Wyd. Rolnicze i Leśne, Warszawa 1984.
 • Marshall A.: Principles of Economics. ThaiSunset Publications, Lexington KY 2011 (pierwsze wydanie 1890, reprint wydania ósmego z 1920).
 • Micał M.: Proces globalizacji we współczesnym świecie. Zeszyty Naukowe Zakładu Europeistyki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie nr 3, 2008.
 • Niedziółka M.: Wpływ globalizacji na rozwój regionalny i lokalny [w:] Glokalizacja (red. K. Kuciński). Wyd. Diffin, Warszawa 2011.
 • Oziewicz E.: Globalizacja gospodarki światowej [w:] Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej (red. R. Orłowska, K. Żołądkiewicz K.). Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 2012.
 • Pawlak K., Poczta W.: Międzynarodowy handel rolny. Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 2011.
 • Pertraktacje w sprawie światowego handlu nabrały tempa, 20.12.2013, https://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/analizy/pertraktacje-w-sprawie-swiatowego-handlu-nabraly-tempa/, data odczytu 07.01.2014.
 • Png I., Lehman D.: Ekonomia menedżerska. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
 • Porter M.E.: Porter o konkurencji. Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 • Porter M.E.: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 1998.
 • Porter M.E.:The Competitive Advantage of Nations, THE MACMILAN PRESS LTD, London and Basingstoke 1992.
 • Reich S.: What is Globalization? Four Possible Answers, Working Paper 261 – December, The Helen Kellogg Institute for International Studies, 1998 http://kellogg.nd.edu/publications/workingpapers/WPS/261.pdf, data odczytu: 21.10.2013.
 • Sapa A.: Rolnictwo w procesie globalnego rozwoju [w:] Rozwój w dobie globalizacji (red. A. Bąkiewicz, U. Żuławska). Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 • Scherer F. M.: Industrial Market Structure and Economic Performance. Rand McNally College Publishing Company, Chicago 1970.
 • Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T.: Globalizacja. Strategia i zarządzanie.Wyd. Felberg SJA, Warszawa 2001.
 • STRATEGOR, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość. Polskie Wyd. Ekonomiczne Warszawa, 1997.
 • Szajner P.: Perspektywy eksportu polskich produktów mleczarskich w zmieniających się uwarunkowaniach. Studia i monografie Nr 146. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2009.
 • Szymański W.: Globalizacja a rolnictwo rolnictwa [w:] Rozwój sektora rolno-spożywczego w Polsce na tle tendencji światowych (red. A. Kowalski, M. Wigier). Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Nr 101. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2008.
 • Tirole J.: The Theory of Industrial Organization. The MIT Press, Cambridge MA 1988.
 • Watts K., Selman P.: Forcing the Pace of Biodiversity Action: a force-field analysis of conservation effort at the ‘landscape scale’. Local Environment, Vol. 9, No. 1, 2004.
 • Wierzejski T., Gornowicz M.: Zróżnicowanie branżowe internacjonalizacji sektora rolno-spożywczego w Polsce. Roczniki Naukowe SERIA, tom XI, zeszyt 3, 2009.
 • Yip G.S.: Strategia globalna. Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 • Zorska A.: Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Żołądkiewicz K.: Regionalizacja i regionalizm w gospodarce światowej [w:] Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej (red. R. Orłowska, K. Żołądkiewicz). Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 2012.
 • Żołądkiewicz K.: Regionalizm a multilateralizm, [w:] Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej (red. R. Orłowska, K. Żołądkiewicz). Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d52b5f59-f0a8-4821-acb1-d0f23868af05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.