Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 44 | 49-63

Article title

„Teologia paruzyjna” jako przełom w eschatologii chrześcijańskiej

Authors

Content

Title variants

EN
“Parousian Theology” as a Breakthrough in Christian Eschatology

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
„Teologia paruzyjna” jako przełom w eschatologii chrześcijańskiej. Nauka nie lubi gwałtownych zmian, dlatego niniejsza propozycja wpisuje się w modelowe ujmowanie traktatów dogmatycznych na sposób integralny. Celem niniejszej publikacji nie będzie kopernikański przewrót, ale próba spojrzenia integralnego na eschatologię dzięki „teologii paruzyjnej” (sic!). Zaproponowana optyka może stać się przełomem w eschatologii po jej gruntowniejszym opracowaniu. Metodologia słusznie „podpowiada”, aby jak to w każdej dziedzinie teologicznej, pierwsze swoje kroki poczynić w kierunku fundamentu chrześcijańskiej wiary, czyli do Słowa Bożego, a następnie przyjrzeć się dotychczasowym sposobom ujmowania eschatologii, szukając przy tym pomostów do jej ujęcia integralnego. „Teologia paruzyjna”, jak to zostanie wykazane, w samej definicji pozwala zbudować pomost pomiędzy teraźniejszością, a przyszłością, wydobywając na światło dzienne dwie drogi, a przy tym dwa sensy jej uprawiania: sens eschatologiczny i sens chrystologiczny. By doszło do połączenia ww. dróg konieczne jest zbadanie wspomnianych sensów w samej „teologii paruzyjnej” (praesentia i adventus, jako dwóch definicji greckiego παρουσία). Próby połączenia wspomnianych dróg podjął się wiele lat wcześniej Marie-Joseph Lagrange, dzieląc czasy eschatyczne na dwa eony. Koncepcja Lagrange’a umożliwia „teologii paruzyjnej” zbudowanie pomostu między teraźniejszością a przyszłością i odwrotnie. Czy koncepcja „teologii paruzyjnej” stanie się kopernikańskim przełomem w eschatologii?
EN
Scholarship does not like rapid changes. The current proposal thus fits into the modeling understanding of theological treatises in an integrated manner. The aim is not to initiate a Copernican revolution, but to attempt an integrated look at eschatology with the help of “parousian theology” (sic!). The proposed focus, after a more detailed development, may lead to a breakthrough in eschatology. The methodology rightly “suggests” that, as in every theological field, the first steps should be towards the foundation of Christian faith, that is, the Word of God. Following this, we should look at the current ways of understanding eschatology, looking for integrating connections. It will be shown that “parousian theology”, by its very definition, allows a bridge to be built between the present and the future, bringing out two paths to light, and at the same time two senses in which such theology may be practised: an eschatological and a Christological sense. For these two paths to combine, it is necessary to examine these senses in “parousian theology” (praesentia and adventus, as two Greek definitions of παρουσία). It is many years since Marie-Joseph Lagrange tried to connect these paths, dividing the eschatic times into two eons. The Lagrange concept allows “parousian theology” to build a bridge between the present and the future and vice versa. Will the idea of “parousian theology” become a Copernican breakthrough in eschatology?

Keywords

Year

Issue

44

Pages

49-63

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

References

 • Barth, K., Der Römerbrief, Zürich 2015.
 • Heidegger, M., Bycie i czas, tł. B. Baran, Warszawa 2004.
 • Jankowski, A., Eschatologia biblijna Nowego Testamentu, Kraków 1987.
 • Lagrange, M.-J., Études bibliques: Évangile selon saint Jean, Paris 1936.
 • Lagrange, M.-J., Études bibliques: Évangile selon saint Marc, Paris 1929.
 • Lagrange, M.-J., Études bibliques: Évangile selon saint Matthieu, Paris 1927.
 • Lagrange, M.-J., Études bibliques: Le messianisme chez les Juifs, Paris 1909.
 • Lagrange, M.-J., Études bibliques: Le sens du christianisme d’après l’exégèse allemande, Paris 1918.
 • Lévêque, M., Wierzę w życie wieczne, Olsztyn 1981.
 • Ratzinger, J., Eschatologia – śmierć i życie wieczne, tł. M. Węcławski, Poznań 1985.
 • Schmid, J., Das Evangelium nach Markus, Regensburg 1950.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d52e2e78-1052-4955-8c89-05151498d726
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.