Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 3(49) | 29-39

Article title

Innovative Endeavors and Economic Development from the Regional Perspective

Title variants

PL
Działalność innowacyjna a rozwój gospodarczy w ujęciu regionalnym

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The paper discusses innovation-related issues as being factors of economic development of voivodships. The first part takes a close theoretical look at the essence of innovation and economic development, while highlighting the impact of innovation and innovativeness on regional socio-economic development. The second part is devoted to empirical application of taxonomic methods in ordering of objects to enable the ranking of voivodships regarding their levels of innovation and economic development. This part of the article is an attempt to evaluate the mutual dependency of both rankings of Poland voivodships. The objective of the current study is to determine the ranking of Poland’s voivodships in respect of their levels of economic innovativeness, and economic growth as well as to evaluate the relationship between both phenomena.
PL
Niniejsze opracowanie przedstawia zagadnienia związane z innowacyjnością jako czynnikiem rozwoju gospodarczego województw. W części teoretycznej przybliżono istotę innowacji oraz rozwoju gospodarczego, zwrócono również uwagę na wpływ innowacji i innowacyjności na rozwój społeczno-gospodarczy regionu. W części empirycznej wykorzystano taksonomiczne porządkowania obiektów, które umożliwiły stworzenie rankingu województw zarówno pod względem poziomu innowacyjności, jak i rozwoju gospodarczego. W części tej podjęto też próbę oceny wzajemnych powiazań obu rankingów województw. Celem opracowania było określenie pozycji poszczególnych województw Polski w zakresie poziomu innowacyjności gospodarki oraz wzrostu gospodarczego oraz ocena relacji pomiędzy tymi zjawiskami. Wartości cech diagnostycznych potrzebnych do przeprowadzenia stosownych obliczeń pochodzą z Banku Danych Lokalnych GUS.

Contributors

 • University of Rzeszów
 • University of Rzeszów

References

 • Bogdanienko, J., and M. Kuzel. 2009. “Uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw w XXI w.” In Czynniki wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów, edited by M. Haffer and W. Karaszewski. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Brol, R. 2006. “Czynniki rozwoju regionalnego.” In Metody oceny rozwoju regionalnego, edited by D. Strahl. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
 • Budzyńska-Jatczak, A., M. Duszczyk, M. Gancarz, E. Gieroczyńska, M. Jatczak, and K. Wójcik. 2002. Strategia lizbońska — droga do sukcesu zjednoczonej Europy. Warszawa: UKIE.
 • Churski, P. 2008. Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską, Geografia/Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Denison, E.F. 1962. The Sources of Economic Growth in the United States and the Alternatives before Us, Committee for Economic Development Supplementary Paper. New York: Committee for Economic Development.
 • Doloreux, D., and S. Parto. 2005. “Regional Innovation Systems: Current Discourse and Unresolved Issues.” Technology in Society 27 (2): 133–153. doi: 10.1016/j.techsoc.2005.01.002.
 • Drucker, P.F. 1992. Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Translated by A. Ehr­lich. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Dyjach, K. 2011. “Innowacyjność przedsiębiorstw jako czynnik konkurencyjności regionu.” Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy (20): 219–231.
 • Golonka, A., and K. Rychcińska. 2013. “Innowacyjność a rozwój gospodarczy.” Zeszyty Naukowe — Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu 45 (4): 114–123.
 • Haffer, M. 2009. “Znaczenie innowacji dla konkurencyjności przedsiębiorstw.” In Czynniki wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów, edited by M. Haffer and W. Karaszewski. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Hellwig, Z. 1981. “Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielocechowych obiektów gospodarczych.” In Metody i modele ekonomiczno-matematyczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną, edited by W. Welfe. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Huebner, J. 2005. “A Possible Declining Trend for Worldwide Innovation.” Technological Forecasting and Social Change 72 (8): 980–986. doi: 10.1016/j.techfore.2005.01.003.
 • Jegorow, D. 2016. “Zróżnicowanie regionalne poziomu innowacyjności w Polsce.” In Procesy innowacyjne w polskiej gospodarce. Potencjał zmian, edited by A. Francik, K. Szczepańska-Woszczyna and J. Ďad’o, 13–26. Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo Naukowe. Wyższa Szkoła Biznesu.
 • Klóska, R. 2014. “Potencjał innowacyjny a rozwój regionalny w Polsce.” In Rozwój regionalny i lokalny w Europie Środkowo-Wschodniej w warunkach kryzysu i reformy, edited by M. Czupich, A. Ignasiak-Szulc and M. Kola-Bezka, 163–176. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Koźmiński, A.K. 2004. Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kuciński, K. 2010. “Regionalna perspektywa przedsiębiorczości.” In Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, edited by K. Kuciński. Warszawa: Difin.
 • Kwiatkowski, E. 2006. “Wzrost gospodarczy.” In Podstawy ekonomii. Ćwiczenia i zadania, edited by R. Milewski and E. Kwiatkowski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Markowski, T. 2008. “Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego.” In Gospodarka regionalna i lokalna, edited by Z. Strzelecki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Nowacki, R. 2009. “Potencjał innowacyjny regionu jako czynnik rozwoju regionalnego.” Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (46): 62–71.
 • Nowak, E. 1990. Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Piech, K. 2009. Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarczym. W kierunku pomiaru i współczesnej roli państwa. Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji.
 • Prandecki, K. 2013. “Innowacyjność a rozwój — ujęcie teoretyczne.” Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula 2 (36): 5–15.
 • Ratajczak, W. 2008. “Innowacyjność a konkurencyjność polskich regionów.” In Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny, edited by J.J. Parysek and T. Stryjakiewicz. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • Schumpeter, J.A. 1934. The Theory of Economic Development. An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle. Translated by R. Opie, Harvard Economic Studies. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
 • Schumpeter, J.A. 1960. Teoria rozwoju gospodarczego. Translated by J. Grzywicka. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Smith, A., R.H. Campbell, and A.S. Skinner. 1976. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. 2 vols, Glasgow edition of the works and correspondence of Adam Smith. Oxford: Clarendon Press.
 • Zastempowski, M. 2009. “Makrouwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego liderów polskiej gospodarki.” In Czynniki wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów, edited by M. Haffer and W. Karaszewski. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d53361d0-6017-4162-b103-117ff189bf62
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.