Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 2015 3-4(104-105) Zarządzanie ludźmi w sektorze publicznym i organizacjach pozarządowych (People Management in the Public and NGOs Sector) | 159-179

Article title

Zarządzanie zasobami ludzkimi w publicznych służbach zatrudnienia

Content

Title variants

EN
Human Resource Management in Public Employment Services

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem opracowania jest przedstawienie wybranych obszarów zarządzania zasobami ludzkimi w publicznych służbach zatrudnienia. Szczególną uwagę zwrócono na specyfikę funkcji i zadań tych służb oraz uwarunkowania ich realizacji. Badania przeprowadzono w powiatowych urzędach pracy województwa dolnośląskiego. Uwzględniono regulacje prawne działalności jednostek samorządowych, rozwiązania w zakresie polityki rynku pracy oraz zróżnicowanie wielkości urzędów pracy i sytuacji na lokalnych rynkach pracy.
EN
The objective of the paper is to present selected areas of human resource management as applied to the personnel of public employment services, with primary emphasis on the specifics of the functions and tasks performed by these services as well as the determinants of their performance. Research was conducted in the county–level branches of the public employment services of the voivodeship of Lower Silesia. The study includes an analysis of legislative regulations on local government organizations, labor market policy solutions, and variations in the relative sizes of local employment agencies as well as conditions of local labor markets.

Contributors

 • Wrocław University of Economics, Wrocław, Poland
 • Wrocław University of Economics, Wrocław, Poland
 • Wrocław University of Economics, Wrocław, Poland

References

 • DWUP (2011), Analiza potencjału dolnośląskich powiatów i gmin w zakresie rynku pracy i edukacji, raport podsumowujący badania realizowane w ramach projektu „Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji”, Wałbrzych.
 • Hasińska Z. (2011), Programy aktywnej polityki rynku pracy w warunkach integracji europejskiej, w Kotlorz D. (red.), Współczesny rynek pracy. Wybrane problemy, Katowice, Wyd. UE w Katowicach, s. 177–186.
 • MPiPS (2008), Informacja o instytucjonalnej obsłudze rynku pracy, Warszawa, Departament Rynku Pracy.
 • Kryńska E. (2009), Powiatowa perspektywa polityki rynku pracy, Polityka Społeczna, nr 11–12.
 • Kukulak-Dolata I., Pichla J. (2007), Rola publicznych służb zatrudnienia i agencji zatrudnienia na rynku pracy, Warszawa, IPiSS.
 • MPiPS (2014), Informacja o stanie i strukturze zatrudnienia wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy w 2013 roku, Warszawa, Departament Rynku Pracy.
 • Smolbik-Jęczmień A. (2014), Zasady doboru ludzi na stanowiska pracy, w Jasiński Z. (red.), Podstawy zarządzania operacyjnego, Warszawa, Wydawnictwo Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 186–198.
 • Wiśniewski Z., Maksim M. (2008), Polityka rynku pracy w kontekście integracji z Unią Europejską. Bilans i wyzwania, w Wiśniewski Z. i Dolny E. (red.), Rynek pracy w procesie integracji z Unią Europejską. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, Toruń, Wyd. nauk. UMK.
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy, Dz.U. z 2014 r., poz. 1502.
 • Obwieszczenie Prezesa RM z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia RM w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, Dz.U. z 2013 r., poz. 1050.
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, Dz.U. z 2013 r., poz. 1144.
 • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (wraz z późn. zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 149.
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, Dz.U., nr 223, poz. 1458 (z późn. zm., Dz.U. z 2014 r., poz. 1202.
 • Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, Dz.U., poz. 598, 1662.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1641-0874

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d53435e8-031d-4d0d-8f92-503aeeffb179
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.