PL EN


2014 | 1(24) | 123-136
Article title

Czynniki sprzyjające rozwojowi wiedzy oraz jej transferowi do biznesu w Małopolsce

Authors
Content
Title variants
EN
Factors contributing to knowledge and its transfer to business in Malopolska
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jednym z czynników sprzyjających wzrostowi innowacyjności jest działalność badawczo-rozwojowa (B+R), czyli systematycznie prowadzone prace twórcze, podjęte w celu zwiększenia zasobu wiedzy o człowieku, kulturze i społeczeństwie, jak również znalezienia nowych zastosowań dla tej wiedzy. Można wyróżnić trzy rodzaje badań, tj. badania podstawowe, stosowane (wraz z przemysłowymi) oraz prace rozwojowe. W celu skutecznej implementacji innowacji rynek badań naukowych musi sprawnie funkcjonować. Rynek ten składa się z czterech obszarów: strony podażowej, strony popytowej, mechanizmu transmisji oraz polityki regulacji rynku. Czynnikiem sprzyjającym transferowi wiedzy do biznesu są instytucje otoczenia biznesu. Celem artykułu jest diagnoza obszaru sprzyjającego powstawaniu innowacji w otoczeniu biznesu ze szczególnym uwzględnieniem pozycji Małopolski. Przedstawiono w nim wyniki analizy sfery B+R w województwie małopolskim pod kątem liczby jednostek, nakładów, zatrudnienia, szkolnictwa wyższego czy liczby zgłaszanych wynalazków i wzorów użytkowych. Zaprezentowano modelowy wzór rynku badań naukowych oraz instytucje otoczenia biznesu wraz z przykładami w Małopolsce. W wyniku przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że Małopolska na tle kraju prezentuje się stosunkowo korzystnie. Chociaż najczęściej najwyższe wartości osiąga Mazowsze, województwo małopolskie pojawia się w ścisłej czołówce. Jednak osiągane wyniki, w porównaniu z innymi krajami europejskimi, są słabe. Dlatego też zaproponowano wnioski, które przyczynią się do poprawy tego stanu rzeczy.
EN
One of the factors contributing to the growth of innovation is research and development (R&D), a systematic creative work undertaken to increase knowledge of man, culture and society, and the use of this knowledge to devise new applications. It involves three types of research: basic research, applied research (including industrial) and experimental development. For effective implementation of the innovation, market research needs to function efficiently. Market research consists of four areas: supply side, demand side policy transmission mechanism and regulation of the market. The purpose of this article is to evaluate the area for encouraging the emergence of innovation in the business environment with special reference to the position of Malopolska. The article presents the results of the analysis of R&D in the Malopolska province in terms of number of units, investment, employment, higher education and the number of reported inventions and utility models. The paper presents a model pattern of market research and business institutions in relation to examples in Malopolska. The results of the performed analysis show that Malopolska has scored relatively better compared to the remainder of the country. Though, the Malopolska region has scored relatively high, the highest values were achieved by Mazowsze. Despite these high values, these results were weak in correlation to other European countries. The conclusion drawn show that there is room for improvement in state affairs.
Year
Issue
Pages
123-136
Physical description
Dates
published
2014-06
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
  • Baczko, T., Puchała-Krzywina, E., Szyl, M., Paczkowski, T. (2013). Raport o największych inwestorach w badania i rozwój w Polsce w 2012 roku. Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. ISBN 978-83-61597-50-6.
  • Bank Danych Lokalnych (2014) [online, dostęp: 2014-04-22]. Dostępny w Internecie: http://www.stat.gov.pl.
  • Domański, B., Jarczewski, W. (red.) (2013). Klimat inwestycyjny w województwie małopolskim. Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Polityki Regionalnej. ISBN 978-83-63091-2.
  • GUS (2013). Nauka i technika w 2012 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. ISSN 1507-1294.
  • OECD (2012). Frascati Manual. Proposed standards practice for surveys on research and experimental development. OECD.
  • Orłowski, W. (2013). Komercjalizacja badań naukowych w Polsce. Bariery i możliwości przełamania. Warszawa: PWC Polska.
  • UMWM (2013). Województwo Małopolskie 2013. Małopolskie Studia Regionalne. Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. ISSN 1730-9301.
  • US (2012). Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2008–2012. Warszawa: Urząd Statystyczny w Szczecinie. ISSN 1898-7583.
  • US (2013). Rocznik Statystyczny Województwa Małopolskiego. Kraków: Urząd Statystyczny w Krakowie. ISSN 1640-002X.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d53ae76c-5f29-4245-9a1b-eb9558f3de0c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.