PL EN


2018 | 56 | 349-359
Article title

Budżet zadaniowy jako narzędzie pomiaru skuteczności działania wybranych jednostek samorządu terytorialnego

Content
Title variants
EN
Performance budget as a tool for measuring the effectiveness of selected local government units
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Działalność jednostek samorządu terytorialnego (JST) polega na wykonywaniu zadań dla mieszkańców. Jednak władze lokalne i regionalne nie powinny skupiać się tylko na organizacji i finansowaniu zadań oraz na utrzymaniu ciągłości ich realizacji. Bardzo ważna pozostaje kwestia, czy dzięki wykonaniu zadań osiągnięto zakładane efekty. Ujawnia się zatem potrzeba pomiaru skuteczności JST w realizacji zadań finansowanych ze środków zgromadzonych w jego budżecie. Celem artykułu jest ocena, czy budżet zadaniowy jest narzędziem pomiaru skuteczności działania JST. Oceny dokonano w aspekcie teoretycznym (założenia budżetowania zadaniowego), jak i empirycznym (w oparciu o dane dla badanych jednostek). Przeprowadzono krytyczną analizę literatury i przegląd aktów prawnych, uchwał, zarządzeń, sprawozdań JST. Opracowano też studia przypadku dla wybranych JST, które wdrożyły budżet zadaniowy (gmina Dębno, powiat stargardzki, Kraków i Warszawa). Otrzymane wyniki pozwoliły na pozytywną ocenę budżetu zadaniowego w ujęciu teoretycznym. Jej potwierdzenie empiryczne zależało od rozwiązań przyjętych przez badane samorządy w zakresie sporządzania, realizacji i kontroli wykonania budżetu zadaniowego w części sprawnościowej (cele i mierniki). Warunkiem pomiaru skuteczności działania JST przy pomocy budżetu zadaniowego jest bowiem precyzyjne sformułowanie celów zadań, poprawna identyfikacja efektów zakładanych przy ich osiągnięciu oraz wybór i zdefiniowanie mierników efektów poszczególnych celów. Warto zauważyć, że pomiar skuteczności działania często przekłada się na wzrost poczucia odpowiedzialności władz JST przed społecznością lokalną za efekty uzyskiwane w wyniku wydatkowania ograniczonych środków publicznych na realizację zadań.
EN
The activity of local government units (LGUs) consists in performing tasks for their community. However, local and regional authorities should focus not only on organizing and financing tasks, but also control whether the planned effects of these tasks were achieved. It reveals the problem of the LGUs effectiveness in implementing tasks financed from public funds in local budgets. The aim of the article is to assess if the performance budget is a tool for measuring the effectiveness of LGUs – in the theoretical aspect (assumptions of performance budgeting), and empirically (based on data for the Dębno municipality, Stargard county, Kraków and Warsaw cities). To accomplish the indicated goal, the author carries out a critical analysis of literature, a review of legal acts and LGUs’ reports as well as case studies for the mentioned LGUs. The obtained results allow for a positive assessment of performance budget in theoretical terms. Its empirical confirmation depends on the solutions adopted by the examined LGUs concerning their objectives and measures. The conditions for measuring the LGUs effectiveness in performance budget are: precise formulation of the objectives for the tasks, correct identification of the effects assumed for the tasks, as well as the selection and definition of performance measures for individual objectives. It is worth noting that measuring the LGUs effectiveness often translates into their greater sense of responsibility against local community for the effects obtained as a result of spending limited public funds for tasks implementation.
Year
Volume
56
Pages
349-359
Physical description
Contributors
 • Katedra Rachunkowości, Instytut Ekonomii i Zarządzania Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
References
 • Franek S., 2015, Budżet zadaniowy w jednostkach samorządu terytorialnego – specyfika stosowanych rozwiązań, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 404, Wrocław, http://doi.org/10.15611/pn.2015.404.08.
 • Global Errison Consulting, Zrealizowane projekty, http://www.erisson.com.pl/index.php/zrealizowane-projekty/ (stan na 5.05.2018 r.).
 • Malinowska-Misiąg E., Misiąg J., Misiąg W., Tomalak M., 2015, Metody budżetowania zadaniowego w jednostkach samorządu terytorialnego, Presscom, Wrocław.
 • OECD, 2007, Performance budgeting in OECD countries, OECD Publishing.
 • Raport z realizacji Strategii Rozwoju Krakowa za 2016 rok, http://www.bip.krakow.pl/?mmi=556 (stan na 5.05.2018 r.).
 • Salachna J.M., Zawadzka-Pąk U.K., Michalczuk G., 2017, Usprawnienie zarządzania w samorządzie terytorialnym poprzez budżet. Od budżetu tradycyjnego i zadaniowego do budżetu efektów, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Sekuła P., 2015, Budżet zadaniowy jako skuteczne narzędzie zarządzania w samorządzie, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 408, Wrocław,http://doi.org/10.15611/pn.2015.408.19.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dębno za lata 2014–2016, http://www.bip.debno.com.pl/strony/2584.dhtml (stan na 5.05.2018 r.).
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa za lata 2014–2016, http://www.bip.krakow.pl/?mmi=42 (stan na 5.05.2018 r.).
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za lata 2014–2016, https://bip .warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/budzet_polityka_finansowa_v2/wykonanie_budzetu/default.htm (stan na 5.05.2018 r.).
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za lata 2014–2016, http://bip.powiatstargardzki.pl/strony/18158.dhtml (stan na 5.05.2018 r.).
 • Szołno O., 2016, Wybrane aspekty pomiaru efektywności i skuteczności jednostek samorządu terytorialnego, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 6(84) cz. 1, Szczecin, http://doi.org/10.18276/frfu.2016.84/1-08.
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240 ze zm.).
 • Winiarska K. (red.), 2012, Budżet zadaniowy w teorii i praktyce, C.H. Beck, Warszawa.
 • Zawadzka-Pąk U.K., 2013, Budżet zadaniowy w jednostkach sektora finansów publicznych, ODDK, Gdańsk.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d545028f-153b-4877-8c7f-6396020654fe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.