PL EN


2011 | 10 | 176-186
Article title

Stymulowanie kreatywności studentów w procesie nauczania komunikacji w biznesie i biznesowego języka angielskiego.

Content
Title variants
EN
Stimulating students’ creativity in the process of teaching business communication and business English.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Obecnie coraz większy nacisk w procesie nauczania kładzie się na rozwijanie umiejętności ogólnych. W społeczeństwie opartym na wiedzy duże znaczenie ma kreatywność. W artykule stawiam tezę, że jej rozwijanie w toku zajęć i prezentacji studentów jest równie ważne jak sama zawartość prezentacji, a kompetencje ogólne należy poszerzać stale w toku nauczania, nie czyniąc ich odrębnym tematem zajęć. Rozwijanie kreatywności opiera się na kilku podstawowych zasadach, które zostały przedstawione w pierwszej części artykułu. Część druga zawiera przykłady prezentacji studentów. Zostały one umownie podzielone na następujące kategorie: 1) Tematy biznesowe (marketing, finanse, bankowość itp.); 2) Komunikacja w biznesie (umiejętności praktyczne: ustne – na przykład negocjacje, zebrania itp.; pisemne – listy, memoranda, informacje prasowe itp.; zagadnienia teoretyczne – na przykład mowa ciała, komunikacja w organizacji itp.); 3) Obszary zainteresowań związane z tematyką biznesową lub komunikacją w biznesie (zastosowanie wiedzy dotyczącej słownictwa i/lub umiejętności w rozwijaniu własnych zdolności i umiejętności). Artykuł kładzie nacisk na poszczególne elementy procesu dydaktycznego, takie jak: atmosfera w grupie, odpowiedni poziom i standard nauczania, wzmacnianie motywacji i osiągnięć, zdrowa konkurencja i praca w grupie, które służą rozwijaniu postaw i zachowań kreatywnych. W trakcie realizacji swoich „projektów” studenci jako ich „właściciele” czują się w pełni odpowiedzialni za ich końcowy kształt. Są oni zainteresowani zarówno pracą w mniejszych, konkurujących ze sobą grupach projektowych, jak i w dużej grupie pracującej nad różnymi aspektami wspólnego przedsięwzięcia. Możliwość zaprezentowania własnego produktu dodatkowo wzmacnia ich motywację. Im większym sukcesem jest zakończony dany projekt, tym bardziej są oni motywowani do dalszego rozwijania swoich umiejętności. Stres i lęk związany z publicznym wystąpieniem stopniowo zanika i studenci z biegiem czasu coraz bardziej udoskonalają swój „produkt końcowy”. Na podstawie analizy różnych elementów i aspektów dotychczasowych projektów studentów w końcowej części artykułu przedstawione zostały wnioski i podsumowanie dotyczące istotnych cech metody projektowej z naciskiem na jej wkład w rozwój kreatywności.
EN
Presently more and more stress is being put on possessing general skills, and both experts and the whole knowledge-based society seem to agree on the essential value of creativity. My statement would be that, even if general skills are not being taught as a separate subject of a course, it is crucial for them to be developed and worked on as a part of substantive skills’ teaching processes. The general framework for creativity building is based on some underlying principles which are presented in the first part of the article. In the second part I analyze students’ presentations, which can be classified in three broad categories: 1) Business topics (marketing, finance, banking, etc) 2) Business communication (skills: oral – eg. negotiations, meetings, etc., written – letters, memos, press releases, etc.; theory – eg. body language, organizational communication, etc.) 3) Areas of interest related to 1&2, using the knowledge of business vocabulary and business (or, more generally, organizational) communication to develop own skills and abilities The factors analyzed are: atmosphere in the group, setting standards and the level of advancement, motivating, reinforcing achievements, introducing healthy competition and teamwork. All of these factors are crucial for the development of creativity. Working on their projects students consider themselves to be fully responsible for the final result. They appreciate both cooperating in smaller teams opposed to each other as well working as in a big group for a joint undertaking. The possibility of presenting their own project additionally reinforces their motivation. The more worthwhile and successful their work turns out to be, the more motivated they are to further develop their skills. Stress related to “public appearance” gradually disappears and they are able to concentrate on improving their “final product”. Conclusions drawn from the analysis of projects completed by my students are presented in the final part of the article. It also presents basic features of project method, stressing its importance in the process of developing creativity.
Year
Issue
10
Pages
176-186
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d54799c6-77d0-408e-9c2f-4bac4f4e95f9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.