PL EN


2016 | 2(84) | 114-126
Article title

METODY MONITORINGU WILGOTNOŚCI GLEBY

Title variants
EN
THE ADVANTAGE SOIL MOISTURE MONITORING METHODS
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Due to the increasing share of droughts all around the world, there is a major need of controlling and optimizing the water content in the soil. The presented review contains characteristics of soil moisture measuring methods. The termogravimertic direct method, as well as indirect methods such as: electrometric method, capacity method, frequency domain reflectometry method, time domain reflectometry method and neutron method have been described in this paper. Methods shown in this paper have significant influence on soil moisture monitoring as well as on the increased efficiency of water usage in order to achive sustainable irrigation of the soil.
Contributors
 • Mgr inż. Andrzej Górnik, Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, Poland
References
 • 1. Baranowski R. (1971): „Polowe metody oznaczania wilgotności gleby”, Roczniki Gleboznawcze, t. XXII, z. 1, Warszawa.
 • 2. Biniak-Pieróg M. (2008): Wpływ elementów agrometeorologicznych na zmienność zasobów wodnych gleby w półroczu zimowym, Współczesne problemy inżynierii środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław.
 • 3. Biniak-Pieróg M., Żyromski A., Baryła A. (2012): Ocena efektywności opadów atmosferycznych w kształtowaniu zasobów wody w glebie brunatnej nieporośniętej, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, (X–XII). T. 12. Z. 4(40) s. 45–58.
 • 4. Chanasyk D.S., Naeth M.A. (1996): Field measurement of soil moisture using neutron probes, Canadian Journal of Soil Science, 76(3): 317-323.
 • 5. Chełmicki W. (2001): Woda. Zasoby, degradacja, ochrona, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • 6. Dalton F.N., Van Genuchten M. T. (1986): The Time - Domain Reflectometry method for measuring soil water content and salinity, Geoderma 38, 237-250.
 • 7. Dobrzański B., Gliński J., Malicki M. (1964): Soil Science Annual, „Electrical resistance method for measuring moisture dynamics in sandy soils”, Vol. 14, p. 15-21.
 • 8. Domżał H., Malicki M. (1965): Stacjonarna elektroda-sonda do pomiarów dynamiki wilgotności gleb wytworzonych z piasków, Roczniki gleboznawcze tom15: 193-197.
 • 9. Dorigo W.A., Wagner W., Hohensinn R., Hahn S., Paulik C., Xaver A., Gruber A., Drusch M., Mecklenburg S., Oevelen P., Robock A., Jackson T. (2011): The International Soil Moisture Network: a data hosting facility for global in situ soil moisture measurements, Hydrology and Earth System Sciences, 15:1675-1698.
 • 10. Duer I., Fotyma M., Madej A. (2004): Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
 • 11. Gąsior J., Kaniuczek J., Hajduk E., Właśniewski S., Nazarkiewicz M., Bilek M. (2013): Metody badań fizycznych właściwości gleb, Acta Carpathica 6:43-50.
 • 12. Hanson B., Orloff S., Sanden B. (2007): Monitoring soil moisture for irrigation water management, University of California, Agriculture and Natural Resources 27-30.
 • 13. Instrukcja obsługi sondy profilowe PR2. (2009): Pomiar wilgotności gleby na 4/6 poziomach (PR2/4 – PR2/6), Szczecin.
 • 14. Jones B.S., Wraith M.J., Or D. (2002): Time domain reflectometry measurement principles and applications, Hydrological processes 16: 141-153.
 • 15. Klamkowski K., Treder W. (2010): Metody pomiaru wilgotności gleby, Hasło ogrodnicze 6:12-16.
 • 16. Kollarova K., Krajco J., Placko M., Rutkowski K. (2007): Ocena zmienności przestrzennej wilgotności gleby na podstawie map konduktywności elektrycznej, Inżynieria Rolnicza 6(94): 73-79.
 • 17. Kozyra J., Doroszewski A., Nieróbca A. (2009): Zmiany klimatyczne i ich przewidywalny wpływ na rolnictwo w Polsce, Studia i Raporty IUNG-PIB Puławy, z.14 s.243-257.
 • 18. Kręgiel B., Jarosińska E. (2009): Obecny stan monitoringu zjawiska suszy w Polsce i na świecie, Czasopismo Techniczne, 3-Ś/2009, zeszyt 11, rok 106.
 • 19. Landa E.R., Nimmo J.R. (2003): Soil Science Society of America, “Soil history”, No. 3, Vol. 67.
 • 20. Lewak S., Kopcewicz J. (2009): Fizjologia roślin: Wprowadzenie, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • 21. Malicki M. (1980): Przegląd metod pomiaru wilgotności gleby i ocena ich przydatności w badaniach polowych, Problemy Agrofizyki 31: 47-55.
 • 22. Międzynarodowy Słownik Hydrologiczny (2001): Wydanictwo Nauke PWN SA, Warszawa.
 • 23. Pastuszka T., Krzyszczak J., Sławiński C., Lamorski K. (2014): Effect of Time-Domain Reflectometry probe location on soil moisture measurement during wetting and drying processes, Measurement 49: 182–186.
 • 24. Scott B. Jones, Jon, M. Wraith, Dani Or (2002): Time domain reflectometry measurement principles and applications, Hydrological Processes 16, 141–153.
 • 25. Sitarek M., Nowak J., Wysocka-Owczarek M. (2011): Nowe technologie w ogrodnictwie 12:50-55.
 • 26. Skierucha W., Wilczek A., Szypłowska A. (2014): Fizyczne metody badania gleb i środowiska przyrodniczego, s. 197-209, red. Gliński J., Horabik J., Lipiec J., Sławiński C., Agrofizyka, procesy właściwości, metody, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie.
 • 27. Skierucha W., Wilczek A., Walczak R.T. (2004): Polowy system monitorowania parametrów fizykochemicznych gleb i gruntów, Acta Agrophysica 4(2): 533-545.
 • 28. Suchorab Z., Pavlik Z., Cerny R. (2011): Zastosowanie techniki pomiarowej TDR w badaniach terenowych przy wykorzystaniu sond powierzchniowych, Budownictwo i Architektura 8:97-106.
 • 29. Szafrański C., Stachowski P., Kozaczyk P. (2009): Zasoby wodne użytkowanych rolniczo gleb wytworzonych z gruntów pogórniczych, Zeszyty problemowe postępów nauk rolniczych, 535: 405-414.
 • 30. Topp G.C., Annan L.J., Davis A.P. (1980): Electromagnetic determination of soil water content: measurements in coaxial transmission lines, Water Resources Research, 16: 574-582.
 • 31. Treder W. (2011): Najnowsze badania i rozwiązania techniczne stosowane w nawadnianiu roślin, Ekspertyza, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach.
 • 32. Trybała M. (1972): Wstępne porównanie niektórych polowych metod pomiaru wilgotności gleb na utworach piaskowych, Roczniki gleboznawcze 23(1): 367-379.
 • 33. Turski M., Witkowska – Walczak B. (2004): Fizyczne właściwości gleb płowych wytworzonych z utworów pyłowych różnej genezy, Acta Agrophysica 101: 25-29.
 • 34. User manual for the Profile Probe type PR2. (2004): Delta-T Devices Ltd.
 • 35. Visvalingam M., Tandy J.D. (1972): The neutron method for measuring soil moisture content – A review, Journal of Soil Science, 23: 499-511.
 • 36. Whitney M., Gardner F.D., Briggs L.J. (1897): An electrical method of determining the moisture content of arable soils, U.S. Department of Agriculture, Bulletin no. 6.
 • 37. Williams D. (2002): Soil water monitoring: choosing the right device, Agfact AC27.
 • 38. www.delta-t.co.uk/product-support-material.asp (17.06.2015).
 • 39. www.nawadnianie.inhort.pl/slownik/Słownik-1/ (30.06.2015).
 • 40. Xinbao Y., Xiong Y. (2006): “Time Domain Reflectometry Tests of Multilayered Soils”, TDR 2006 Purdue University, West Lafayette, USA, Paper ID 3, p.16.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d54a70c0-d640-4b77-83c3-7c4778b8737d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.