PL EN


2017 | 2 (367) | 56-68
Article title

Internal branding in organization in the context of internal corporate communication

Authors
Content
Title variants
PL
Wewnętrzny branding w organizacji w kontekście wewnętrznej komunikacji korporacyjnej
RU
Внутренний брендинг в организации в контексте внутренней корпоративной коммуникации
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia ważnego obszaru zarządzania komunikacją w organizacji – koncepcję wewnętrznego budowania świadomości marki (branding). Według niektórych autorów branding wewnętrzny jest domeną marketingu. Jednocześnie jednak należy wskazać, że zjawisko to jest przedmiotem zainteresowania teoretyków i praktyków z dziedziny marketingu i zasobów ludzkich. Wewnętrzny branding został przedstawiony w artykule w ramach koncepcji korporacyjnej wewnętrznej komunikacji. Autor podjął próbę ukazania interdyscyplinarnego charakteru tego zjawiska. Szczególnie ważne jest spojrzenie na to zagadnienie w kategoriach konieczności uzyskania synergii w dziedzinie zarządzania marketingiem, zasobami ludzkimi i marką. Celem artykułu było ustalenie stopnia zaangażowania organizacji w działalność w dziedzinie zarządzania marką w takich jego aspektach jak np. branding wewnętrzny i branding pracodawcy. W artykule przedstawiono ponadto przegląd literatury w dziedzinie wewnętrznego brandingu, przykłady dobrych praktyk i wyniki badania przeprowadzonego przez autora. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
The article presents the issues of important area of communication management in an organization – the concept of internal branding. According to some authors, internal branding is the domain of marketing. But at the same time, it should be noted that this phenomenon is a subject of interest of researchers and practitioners in the area of marketing and human resources (HR). Internal branding has been presented in the article in the frames of the concept of corporate internal communication. The author attempted to show the interdisciplinary nature of this phenomenon. It is particularly important to look on this subject, in terms of the necessity of obtaining synergy in the field of marketing, human resource and brand management. The aim of the article is to identify the degree of involvement of the organizations in activities in the field of brand management in its such aspects, as: e.g. internal branding and employer branding. The review of literature in the field of internal branding, examples of good practices and also results of study conducted by the author has been presented in the paper. This is the research article.
RU
В статье представлены вопросы существенной сферы управления коммуникацией в организации – концепция внутреннего брендинга. Согласно некоторым авторам, внутренний брендинг – сфера маркетинга. Однако од- новременно следует указать, что это явление – предмет заинтересованности исследователей и практиков в области маркетинга и трудовых ресурсов. Внутренний брендинг представлен в статье в рамках концепции корпоративной внутренней коммуникации. Автор пытался указать интердисциплинарный характер этого явления. Особенно важно посмотреть на этот вопрос с точки зрения необходимости достижения синергии в области маркетинга, трудовых ресурсов и управления маркой (брендом). Цель статьи – выявить степень вовлечения организаций в действия в сфере управления брендом в таких его аспектах, как, например, внутренний брендинг и брендинг работодателя. В разработке представлены обзор литературы в области внутреннего брендинга, примеры хорошей практики, а также результаты исследования, проведенного автором. Статья имеет исследовательский характер.
Year
Issue
Pages
56-68
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet Gdański
References
  • Backhaus K., Tikoo S. (2005), Conceptualizing and researching employer branding, “Career Development International”, No. 9(5).
  • Boone M. (2000), The importance of internal branding, “Sales and Marketing Management”, No. 9.
  • Internal Branding Best Practice (2007, 2008, 2011), Canadian Marketing Association, https://www.the-cma.org/Downloads/Library/2011/InternalBrandingWPR.pdf [access: 12.12.2015].
  • Chong M. (2007), The Role of Internal Communication and Training in Infusing Corporate Values and Delivering Brand Promise: Singapore Airlines’ Experience, “Corporate Reputation Review”, No. 10.
  • de Chernatony L. (2002), Would a brand smell any sweeter by a corporate name?, “Corporate Reputation Review”, Vol. 5, No. 2/3.
  • Dryl T. (2014), Czas na EB, czyli zaufanie do marki przedsiębiorstwa w kontekście zarządzania marką pracodawcy, „Zarządzanie i Finanse”, nr 2.
  • Forman J., Argenti P.A. (2005), How Corporate Communication Influences Strategy Implementation, Reputation and the Corporate Brand: An Exploratory Qualitative Study, “Corporate Reputation Review”, No. 8.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d5583a58-2351-43da-a8d4-4f8ceb045e62
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.