Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 1(30) |

Article title

Wpływ nowoczesnych technologii na rozwój kreatywności studentów – case study

Authors

Content

Title variants

EN
The impact of new technologies on the development of students' creativity – case study

Languages of publication

Abstracts

PL
Szybki i łatwy dostęp do informacji wymusza na wykładowcy nowe podejście do edukacji. Rozwój nowoczesnych technologii stawia przed wykładowcami nowe, niespotykane wcześniej w pracy ze studentami wyzwania. Dzisiaj nie może być mowy o skutecznej edukacji bez korzystania na zajęciach z projektorów czy tablic interaktywnych. Celem badania była ocena związku pomiędzy lepszymi wynikami w nauce, rozwojem osobistym, kreatywnością a nowoczesnymi technologiami stosowanymi podczas zajęć. W artykule wykorzystano dwie metody. W części teoretycznej wykorzystano krytyczną analizę literatury. Badania empiryczne ( pierwotne) przeprowadzono metodą sondażu z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety. Podmiotem badania była kreatywność osób studiujących w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (PWSZ) im. A. Silesiusa w Wałbrzychu. Ankieta składała się 13 pytań (6 pytań otwartych i 7 pytań zamkniętych). Badania przeprowadzone zostały w październiku 2017 roku. W badaniu wzięło udział 30 studentów (N = 30) I – III roku studiów stacjonarnych na kierunku Logistyka. Udział w badaniu był dobrowolny i respondenci zostali poinformowani o celu badania. Badanie miało charakter pilotażowy. Rezultaty analizy danych wykazały, że kreatywność jest cechą, którą można rozwinąć w procesie edukacji i osiągnąć lepsze wyniki w nauce. Nowoczesne technologie stosowane na zajęciach przyczyniają się do rozwoju kreatywności studentów.
EN
This paper presents some aspects of students’ creativity at university. The use of computers, OHPs and interactive whiteboards in the classroom is a necessity nowadays. Creativity is a skill that young people should develop in the educational process. Therefore, teachers should use the latest technologies in the classroom. The analysis is based on the author’s own research, which was carried out in October 2017. The study involved 30 full-time first, second and third year students (N = 30) in the field of Logistics. Participation in this pilot study was voluntary and the respondents were informed about its purpose. The analysis of the obtained data indicated that creativity is a feature that can be developed in students in the education process and help them achieve better results in learning. Conclusions: Modern technologies used in the classroom contribute to the development of creativity in students.

Contributors

author

References

  • Borawska-Kalbarczyk K., Umiejętność indywidualnego zarządzania informacjami jako kompetencja kluczowa w społeczeństwie wiedzy [w:] Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży, red J. Uszyńska-Jarmoc, K. Nadachewicz, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2015. Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B., Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2000. Czym jest kreatywność, http://www.ik.vistula.edu.pl/czym-jest-kreatywnosc/, dostęp: 30.11.2018 r. Fazlagić J., Edukacja na rzecz rozwoju kreatywności jako czynnik prorozwojowy, „Optimun. Studia Ekonomiczne” 2017, nr 1(85), s. 50 – 51. http://konferencja2011.kiss.pl/tablica_szkolna_egis.htm, dostęp: 26.01.2018 r. http://planszeinteraktywne.pl/aktualnosci/nowe-technologie-w-polskich-szkolach/,dostęp: 29.01.2018 r. http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86196.asp ?soid = FDE0ADC3BEED4290A4D5C5B2BF5920B5, dostęp: 10.01.2018 r. Jurkiewicz E., Różne możliwości osiągania kompetencji kluczowych, „Gazeta Szkolna” 2015, nr 27–28, 6. Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie – europejskie ramy odniesienia, Luksemburg: Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 2007. Nęcka E., Psychologia twórczości, GWP, Gdańsk 2003. Michalak M., Przychodzeń A., Tablica szkolna i podręczniki w nowej odsłonie, http:// konferencja2011.kiss.pl/tablica_szkolna_egis.htm, dostęp: 26.01.2018 r. Morbitzer J., Szkoła w epoce płynnej nowoczesności, http://www.ktime.up.krakow.pl/ symp2011/referaty2011/morbitzer.pdf, dostęp: 26.01.2018 r. Beata Mucha 79 Nowoczesne technologie w edukacji, https://www.profi-lingua.pl/poradnik-rodzicow/technologie- w-edukacji/, dostęp: 1.12.2018 r. Palmowska A., Wykorzystanie tablicy multimedialnej w edukacji, http://www.soswwegorzewo. pl/warsztat_nauczyciela/tekst.rtf, dostęp: 29.01.2018 r. Wykorzystanie metod kreatywnych w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu [w:] Propozycje rozwiązań metodycznych, red. H. Dołęga-Herzog, M. Rosalska, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa 2014. Załącznik do Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. Europejskie Ramy Odniesienia (PL; L 394/), s. 13 –18 [w:] Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej: Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r., [Bruksela] w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISBN
1896-8333

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d560e0d4-e3ab-44f9-8aa1-9c07d41d09ec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.