PL EN


Journal
2015 | 6 | 804-829
Article title

Retencja ryzyka a ubezpieczenie: analiza zachowań polskich przedsiębiorstw

Title variants
EN
Risk Retention and Insurance: Testing the Behaviour of Polish Enterprises
RU
Удержание риска и страхование – анализ поведения польских предприятий
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule opisano wyniki badań empirycznych dotyczących identyfi kacji czynników skłaniających przedsiębiorstwa do zatrzymania ryzyka straty jako techniki zarządzania ryzykiem alternatywnej wobec ubezpieczenia. Empiryczna analiza uwarunkowań wyboru pomiędzy ubezpieczeniem a retencją ryzyka objęła szeroką, reprezentatywną próbę przedsiębiorstw z różnych branż, mających do czynienia z różnymi rodzajami ryzyka, co daje możliwość uogólnienia wniosków. Badanie wykazało, że siła związku między retencją ryzyka a poszczególnymi determinantami strategii zarządzania ryzykiem nie jest zbyt wysoka. Jest to dowodem złożoności wyborów między ubezpieczeniem i zatrzymaniem ryzyka. Na ostateczną decyzję w tej sprawie ma wpływ wiele czynników. Większość przeanalizowanych czynników działała raczej w kierunku zachęcającym do ubezpieczenia i zniechęcającym do retencji ryzyka. Jedynie trzy czynniki były dodatnio skorelowane z tendencją do zachowania ryzyka w przedsiębiorstwie. Były to: większa liczba szkód w przedsiębiorstwie, wyższe zatrudnienie (a więc pośrednio wielkość firmy) oraz większa kwota płaconej składki ubezpieczeniowej. Cechy te przekładały się, średnio rzecz biorąc, na wyższy stopień zatrzymania ryzyka w przedsiębiorstwie.
EN
The article describes the results of the empirical examination aimed at the identifi cation of factors that induce enterprises to retain the risk of a loss, as a risk management strategy alternative to insurance. Empirical analysis of factors determining the choice between insurance and retention of the risk within the enterprise covered a broad, representative sample of fi rms, which makes it possible to draw some general conclusions. The research has shown that the dependence between risk retention and various determinants of the risk management strategy is not too strong. This is an indirect proof of the complexity of the choice between insurance and risk retention. The fi nal decision about that depends on many factors. Most of the analysed determinants acted in favour of insurance rather than risk retention. Only three factors were positively correlated with the tendency to retain the within the enterprise. These were: large number of losses suffered by the enterprise, high employment level (a bigger fi rm’s size), and the height of insurance fee. All the three factors translated, on the average, into a higher degree of risk retention.
RU
В статье описаны результаты эмпирических исследований по выявлению условий, при которых предприятия при выборе техники управления риском отдают предпочтение удержанию риска убытков, а не страхованию. Эмпирический анализ обусловленностей выбора между страхованием и удержанием риска проводился на широкой репрезентативной выборке предприятий разных отраслей, имеющих дело с разными видами риска, что дало возможность сделать обобщающие выводы. Исследование показало, что сила корреляции между удержанием риска и отдельными детерминантами стратегии управления риском, не очень высока, что является доказательством сложного характера выбора между страхованием и удержанием риска. Окончательное решение по этому вопросу принимается под влиянием многих факторов. Большинство проанализированных факторов действует в направлении поощрения скорее страхования, чем удержания риска. Только три фактора имели положительную корреляцию с тенденцией к удержанию риска на предприятии. Ими были: большое количество потерь на предприятии, более высокая занятость (т.е. косвенно величина фирмы), а также высокая стоимость уплачиваемых страховых взносов. Эти факторы приводили, в среднем выражении, к более высокой степени удержания риска на предприятии.
Journal
Year
Issue
6
Pages
804-829
Physical description
Contributors
 • Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
author
 • Katedra Teorii Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
 • Ashby S.G., Diacon S.R., The Corporate Demand for Insurance: A Strategic Perspective, „Geneva Papers on Risk and Insurance” 1998, vol. 23.
 • Aunon-Nerin D., Ehling P., Why Firms Purchase Property Insurance?, Swiss Finance Institute, Research Paper Series 07–16, 2008, http://ssrn.com/abstract=972120 (dostęp 12.06.2014).
 • Baranoff E.G., Determinants in Risk-fi nancing Choices: the Case of Workers Compensation for Public School Districts, „Journal of Risk and Insurance” 2000, nr 67(2).
 • Core J.E., On the Corporate Demand for Directors’ and Offi cers’ Insurance, „Journal of Risk and Insurance” 1997, nr 64(1).
 • Davidson III W.N., Cross M.L., Thornton J.H., Corporate Demand for Insurance: Some Empirical and Theoretical Results, „Journal of Financial Services Research” 1992, nr 6(1).
 • Denning R., Federal Taxation Concepts in Corporate Risk Assumption: Self-Insurance, the Trust, and the Captive Insurance Company, „Fordham Law Review” 1978, nr 46(4).
 • Doherty N., Smith C., Corporate Insurance Strategy: The Case of British Petroleum, „Journal of Applied Corporate Finance” 1993, nr 6(3).
 • Dyche J., The CRM Handbook: A Business Guide to Customer Relationship Management, Addison Wesley, Boston 2000.
 • Grillet L., Corporate Insurance and Corporate Stakeholders: Transaction Costs Theory, „Journal of Insurance Regulation” 1992, nr 11(2).
 • Hoyt R., Kang H., On the Demand for Corporate Property Insurance, „Journal of Risk and Insurance” 2000, nr 67(1).
 • Kast F., Rosenzweig J., Organization and Management, A System and Contingency Approach, McGraw Hill, New York 1979.
 • Kendall M.G., Rank Correlation Methods, Charles Griffi n & Company Limited, London 1948.
 • Kot S., Jakubowski J., Sokołowski A., Statystyka, Wyd. Difi n, Warszawa 2011.
 • Lee S., Chung H., Build a Framework to Measure, Minimize Data Risks, „Information Management Journal” 18.08.2008.
 • Lintner J., The Valuation of Risky Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets, „Review of Economics and Statistics” 1965, nr 47(1).
 • Lissowski G., Haman J., Jasiński M., Podstawy statystyki dla socjologów. Tom 2 – Zależności statystyczne, Wyd. Scholar, Warszawa 2011.
 • Main B.G.M., The Firm’s Insurance Decision. Some Questions Raised by the Capital Asset Pricing Model, „Managerial and Decision Economics” 1982, nr 3(1).
 • Main B.G.M., Why Large Corporations Purchase Property/Liability Insurance, „California Management Review” 1983, nr 25(2).
 • Main B.G.M., Large Companies and Insurance Purchases: Some Survey Evidence, „The Geneva Papers on Risk and Insurance” 2000, nr 25(2).
 • Markowitz H.M., Portfolio Selection, „Journal of Finance” 1952, nr 7(1).
 • Mayers D., Smith C.W., On the Corporate Demand for Insurance: Evidence from the Reinsurance Market, „The Journal of Business” 1990, nr 63(1).
 • Mayers D., Smith Jr, C.W., The Interdependence of Individual Portfolio Decisions and the Demand for Insurance, „The Journal of Political Economy” 1983, nr 91(2).
 • Mossin J., Equilibrium in a Capital Asset Market, „Econometrica: Journal of the Econometric Society” 1966, nr 34(4).
 • O’Sullivan N., Insuring the Agents: The Role of Directors’ and Offi cers’ Insurance in Corporate Governance, „Journal of Risk and Insurance” 1997, nr 64(3).
 • Panjer H., Operational Risk; Modeling Analytics, Wiley & Sons, Hoboken NJ 2006.
 • Perera J., Holsomback J., An Integrated Risk Management Tool and Process, Aerospace Conference IEEE, 5–12 March 2005, Big Sky, Montana, http://ieeexplore.ieee.org (dostęp 27.02.2012).
 • Rejda G.E., Principles of Risk Management and Insurance, 10th ed., Pearson Education, Boston 2008.
 • Sharpe W.F., Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk, „The Journal of Finance” 1964, nr 19(3).
 • Sobczyk M., Statystyka opisowa, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem Statistica PL na przykładach z medycyny. t. 1: Statystyki podstawowe, StatSoft, Kraków 2006.
 • Steczkowski J., Metoda reprezentacyjna w badaniach zjawisk ekonomiczno-społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków 1995.
 • Steczkowski J., Zeliaś A., Metody statystyczne w badaniu zjawisk jakościowych, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 1997.
 • Strupczewski G., Pojęcie i struktura procesu zarządzania ryzykiem ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka katastroficznego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1197, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2008a.
 • Strupczewski G., W poszukiwaniu defi nicji ryzyka, w: Ubezpieczenia ryzyka katastroficznego, red. I. Jędrzejczyk, S. Bożek-Węglarz, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2008b.
 • Strupczewski G., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem, w: Współczesne ubezpieczenia gospodarcze, red. W. Sułkowskiej, Wyd. UEK, Kraków 2013.
 • Thlon M., Techniki redukcji ryzyka operacyjnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” nr 875, 2011.
 • Thlon M., Zarządzanie ryzykiem operacyjnym przedsiębiorstwa. Metoda szacowania ryzyka Delta-EVT, Wyd. UE w Krakowie, Kraków 2012.
 • Tufano P., Who Manages Risk? An Empirical Examination of Risk Management Practices in the Gold Mining Industry, „The Journal of Finance” 1996, 51(4).
 • Vaughan E.J., Vaughan T.M., Fundamentals of Risk and Insurance, 11th ed., Wiley, Hoboken 2014.
 • Walesiak M., O stosowalności miar korelacji w analizie wyników pomiaru porządkowego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 600, Wrocław 1991.
 • Wang S., Faber R., Enterprise Risk Management for Property-Casualty Insurance Companies, Research Project, Casualty Actuarial Society and ERM Institute International Ltd 2006, https://www.soa.org/Files/Research/Projects/erm-paper-080106.pdf (dostęp 23.07.2014).
 • Williams C.A., Smith M.L., Young P.C., Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia, PWN, Warszawa 2002.
 • Yamori N., An Empirical Investigation of the Japanese Corporate Demand for Insurance, „The Journal of Risk and Insurance” 1999, nr 66(2).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d5610d9e-7a07-4d8a-9332-57ebabc19d10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.