PL EN


2014 | 37 | 258-275
Article title

Postęp technologiczny jako element zintegrowanego rozwoju polskiej gospodarki

Authors
Content
Title variants
EN
Technological Change as Part of the Integrated Development of the Polish Economy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł nawiązuje do koncepcji zintegrowanego rozwoju, rozumianego jako harmonijne, po-zytywne zmiany w ośmiu sferach bytu ludzkiego: natury (ciała), ducha, wiedzy, techniki, kon-sumpcji, ekonomii, polityki oraz sferze społecznej. Autor podejmuje próbę identyfikacji sprzężeń, jakie występują pomiędzy zmianami w sferze techniki, które są skutkiem wdrażanych innowacji, a przeobrażeniami w pozostałych wymiarach aktywności człowieka. Analiza zmierza do uzasad-nienia tezy, że w teorii innowacji dobrze wyjaśnione są związki pomiędzy sferą techniki i ekono-mii, natomiast wpływ pozostałych sfer na aktywność innowacyjną podmiotów gospodarczych i całych krajów nie jest wystarczająco zdiagnozowany. Oznacza to, że rozważania naukowe nad uwarunkowaniami tej aktywności są niekompletne, co może być przyczyną trudności ze sformu-łowaniem skutecznych recept na podnoszenie poziomu technologicznego krajów „goniących”,w tym również Polski. Dla poparcia tej tezy autor przytacza przykłady niespójności pomiędzy zmianami w sferze technologii, a przeobrażeniami pozostałych sfer, dotyczące Polski. Zauważa m.in., że permanentne opieranie postępu na transferze technologii powoduje, że pogłębia się nie-spójność pomiędzy zmianami w sferze techniki a przeobrażeniami innych sfer (ekonomii, konsumpcji, kapitału ludzkiego czy społecznej), co decyduje o dezintegracji procesów modernizacyjnych i uniemoż-liwia pojawienie się efektów synergicznych. Zjawiska o charakterze dezintegracyjnym widoczne są również na poziomie mikroekonomicznym, a ich przykładem może być brak ciągłości procesów inno-wacyjnych – oderwanie prac badawczo-rozwojowych od przemysłu, które rodzi problemy z zapewnie-niem finansowania działalności innowacyjnej. Przeprowadzone rozważania autor kończy spostrzeże-niem, że podejście zintegrowane stawia wiele problemów dotyczących innowacyjności gospodarki w nieco innym świetle i ma potencjał w zakresie lepszego wyjaśnienia ich przyczyn.
EN
The article refers to the concept of integrated development, understood as a harmonious, positive changes in the eight spheres of human existence: nature, spirit, knowledge, technology, consumption, economics, politics and social sphere. The author attempts to identify the dependen-cies that exist between changes in the area of technology, which are the result of implemented innovations and transformations in other dimensions of human activity. The aim of the analysis is the justification thesis that innovation theory well explains the relationship between the sphere of technolo-gy and economics, and the impact of other spheres of activity of innovative companies and countries is not sufficiently diagnosed. This means that the scientific considerations on the determinants of this activity are incomplete, which can cause difficulty in formulating effective prescriptions for raising the technological level of catching-up countries, including Poland. In support of this thesis the author gives examples of inconsistencies between the changes in the field of technology and transformations in other spheres, for the Polish. It notes, inter alia, that the permanent basing of technological progress on tech-nology transfer deepens inconsistency between the changes in the area of technology, and transfor-mations of other spheres (economy, consumption, human capital or social), which determines the disin-tegration processes of modernization and prevents the emergence of the synergistic effects. Inconsisten-cy is also visible at the microeconomic level, and their example may be a lack of continuity in the inno-vation process – separation of research and development of the industry, which raises difficulties in securing financing innovative activities. The author ends with the observation that an integrated ap-proach poses many problems for the innovativeness of economy in a slightly different light and has the potential to better explain their causes.
Year
Issue
37
Pages
258-275
Physical description
Contributors
 • Katedra Ekonomii Stosowanej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
 • Allen J.A., 1966, Scientific Innovation and Industrial Prosperity, Longman, London.
 • Bal-Woźniak T., 2012, Innowacyjność w ujęciu podmiotowym. Uwarunkowania insty-tucjonalne, PWE, Warszawa.
 • Barro R.J., Sala-i-Martin X., 1997, Technological Diffusion, Convergence and Growth, “Journal of Economic Growth”, vol. 1.
 • Bógdał-Brzezińska A., Gawrycki M.F., 2004, Rola Internetu wobec procesów demokra-tyzacji w stosunkach międzynarodowych [w:] Demokracja a nowe środki komunika-cji społecznej, red. J. Adamowski, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 • Brzozowski M., Kubielas S., 2007, Struktura techniczna gospodarki a dyfuzja techno-logii w perspektywie konwergencji realnej Polski z UE [w:] Polska w Unii Europej-skiej. Dynamika konwergencji ekonomicznej, red. J.J. Michałek, W. Siwiński, M.W. Socha, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Burak J., 2005, Istota innowacji. Ewolucja systemów innowacyjnych, „Przegląd Organi-zacji”, nr 1.
 • Castells M., 2003, Galaktyka Internetu, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań.
 • Christensen C.M., Raynor M. E., 2008, Innowacje – napęd wzrostu, EMKA, Warszawa.
 • Eco U., 1995, Diariusz najmniejszy, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Fiedor B., 1979, Teoria innowacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Firszt D., 2012, Uwarunkowania dyfuzji innowacji w polskiej gospodarce, CeDeWu, Warszawa.
 • Francik A., 2003, Sterowanie procesami innowacyjnymi w organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Gomułka S., 1998, Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, CASE, Warszawa.
 • Gomułka S., 2009, Mechanizm i źródła wzrostu gospodarczego w świecie [w:] Wzrost gospodarczy w krajach transformacji. Konwergencja czy dywergencja? red. R. Ra-packi, PWE, Warszawa.
 • Grossman G.M., Helpman E., 1991, Innovation and Growth in the Global Economy, MIT Press, Cambridge.
 • Jabłoński Ł, 2012, Kapitał ludzki a konwergencja gospodarcza, C.H. Beck, Warszawa.
 • Krugman P., 1979, A Model of Innovation, Technology and the Word Distribution of Income, “Journal of Political Economy”, vol. 87.
 • Kubielas S., 2009, Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Lewis W.W., 2004, Potęga wydajności, CeDeWu, Warszawa.
 • Lipowski A., 1997, Polityka przemysłowa a wzrost konkurencyjności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Misala J., 2001, Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej, SGH, Warszawa.
 • Owsiak S. (red.), 2010, 20 lat przemian ustroju gospodarczego Polski. Dokonania i wyzwa-nia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Popławski W., 1995, Mechanizmy procesów innowacyjnych w rozwoju przemysłów wysokiej techniki, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 • Porębski L., 2001, Elektroniczne oblicze polityki. Demokracja, państwo, instytucje poli-tyczne w okresie rewolucji informacyjnej, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo- -Dydaktyczne, Kraków.
 • Porter M.E., 2006, Przewaga konkurencyjna, Helion, Gliwice.
 • Ruszkowski P., 2012, Segmentacja społeczeństwa polskiego, Scholar, Warszawa.
 • Schumpeter J., 1960, Teoria wzrostu gospodarczego, PWN, Warszawa; dane oryginału: Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, 1912, Duncker&Humbolt, Berlin.
 • Swan K.S., Allred B.B., 2003, A product and process model of the technology-sourcing decision, Journal of Product Innovation Management, no. 20 (6).
 • Tidd J., Bessant J., Pavitt K., 2005, Managing Innovation. Integrating Technological, Market and Organizational Change, John Wiley & Sons, Chichester.
 • Woźniak M.G., 2009, Fundamentalne kwestie zintegrowanego rozwoju w warunkach globalnego kryzysu, czyli jakiej polityki potrzebuje obecnie Polska [w:] Ekonomicz-ne problemy funkcjonowania współczesnego świata, red. D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Woźniak M.G., 2011, Gospodarka Polski 1990–2011, t. 3: Droga do spójności społecz-no-ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Zybertowicz A., 2010, Polityczna pogoń za rentą jako zagrożenie dla spójności społecz-nej i modernizacji (część II: Ilustracje i rekomendacje), „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, z. 17.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d56a79ce-4122-4637-a456-c4da65a13d7a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.