PL EN


2018 | 4(2) | 303-337
Article title

ŁAGODNA POLITYKA MONETARNA BANKOWOŚCI CENTRALNEJ I PLAN NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU JAKO GŁÓWNE UREGULOWANE NORMATYWNIE INSTRUMENTY INTERWENCJONISTYCZNEJ POLITYKI AKTYWIZACJI WZROSTU GOSPODARCZEGO W POLSCE

Content
Title variants
EN
SOFT MONETARY CENTRAL BANKING POLICY AND A PLAN FOR RESPONSIBLE DEVELOPMENT AS MAIN INSTRUMENTS OF THE INTERRENISTIST POLICY FOR ACTIVITY OF GROWTH IN GOSPEL IN POLAND
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
At the beginning of the 1990s, due to the commercialization and privatization of many busi-ness entities, the processes of economic globalization of the Polish economy, including trans-formed financial markets, were intensifying. This globalization is determined by the increasing links between the Polish economy and the economic environment of other countries. These processes indicate that the economic crisis in the Eurozone has been seriously sought for sev-eral years, but the negative effects of the slowdown in economic development in some coun-tries have remained. The development of the market financial system in Poland, which has been ongoing since the 1990s, has been slowed down when, since autumn 2008, the echoes of the global financial crisis have begun to enter the global market. In highly developed countries since the beginning of the financial crisis in 2008, the governments of individual countries in consultation with central banks undertook various anti-crisis measures and support for national banking systems. Also in this respect, one can notice many analogies in the relation of the economic situation of national economies, economic policy, including monetary policy and the state of the banking system. These analogies are observed when both developed and develop-ing countries are taken within the comparative analysis. Due to the favorable situation in the Eurozone during the recent years, and the continuation of key aspects of economic growth there are rather positive scenarios for the development of the macroeconomic situation in Poland prevailing among economists. In Poland, since 2015, interventionist monetary policy has been supported by the proeconomic plans of the Plan for Responsible Development devel-oped in the Ministry of Development. This plan, also known as Prime Minister Mateusz Morawiecki's plan, is a key solution that brings together many of the goals and tasks currently implemented by the government of the socio-economic policy called Economy Plus.
EN
Z początkiem lat 90. w związku z komercjalizacją i prywatyzacją wielu podmiotów gospodar-czych nasileniu ulegają procesy globalizacji ekonomicznej polskiej gospodarki, w tym także transformowanych rynków finansowych. Globalizacja ta zdeterminowana jest zwiększaniem się powiązań polskiej gospodarki z otoczeniem gospodarczym innych krajów. Procesy te powodują, że kryzys gospodarczy także w strefie euro od kilku lat zasadniczo został zażegna-ny, ale negatywne efekty spowolnienia rozwoju gospodarczego w niektórych krajach jeszcze pozostały. Trwający od lat 90. rozwój rynkowego systemu finansowego w Polsce został przyhamowany, gdy od jesieni 2008 roku zaczęły koniunkturalnie docierać do Polski echa globalnego kryzysu finansowego. W krajach wysoko rozwiniętych od chwili pojawienia się kryzysu finansowego w 2008 roku rządy poszczególnych krajów w porozumieniu z bankami centralnymi podejmowały różne działania antykryzysowe i wspierające krajowe systemy bankowe. Także pod tym względem daje się zauważyć wiele analogii w zakresie relacji koniunktury krajowych gospodarek, prowadzonej polityki gospodarczej, w tym pieniężnej a stanem systemu bankowego. Analogie te obserwowane są wówczas, gdy zestawia się w anali-zach porównawczych kraje wysoko rozwinięte, niektóre rozwijające się w tym Polskę. W związku z sukcesywnie poprawiającą się w ostatnich latach koniunkturą w eurolandzie i kontynuacją kluczowych aspektów aktywizacji wzrostu gospodarczego wśród ekonomistów dominują raczej pozytywne scenariusze rozwoju sytuacji makroekonomicznej w Polsce. W Polsce od 2015 roku interwencjonistyczna polityka monetarna została wsparta poprzez opracowane w Ministerstwie Rozwoju prokoniunkturalne programy Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Plan ten zwany także planem premiera Mateusza Morawieckiego jest kluczowym rozwiązaniem spajającym wiele celów i zadań obecnie realizowanej przez rząd polityki społeczno-gospodarczej nazwanej jako Gospodarka Plus.
Year
Issue
Pages
303-337
Physical description
Dates
published
2018-12
Contributors
 • Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw
References
 • 1. ALIŃSKA A. red. (2012). Polityka monetarna i fiskalna a stabilność sektora finansowe-go, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 • 2. BELKE A., GROS D. (2007). Instability of the Eurozone On a Monetary Policy, House Prices and Labour Market Reforms, IZA, DP no 2547, styczeń 2007.
 • 3. BIAŁAS M., MAZUR Z. (2013). Bankowość wczoraj i dziś, Wydawnictwo Difin, War-szawa.
 • 4. BUKOWSKI S., red. (2010). Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 • 5. CZARNY E., ŚLEDZIEWSKA K. (2013). Międzynarodowa współpraca gospodarcza w warunkach kryzysu, Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 • 6. De GRAUWE P. (2005). Economics of Monetary Union, Sixth Edition, Oxford Universi-ty Press, Oxford.
 • 7. DMOWSKI A. PROKOPOWICZ D. (2010). Rynki finansowe, Warszawa: Wydawnictwo Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o.
 • 8. DMOWSKI A., PROKOPOWICZ D., SARNOWSKI J. (2005). Podstawy finansów i bankowości, Wydawnictwo Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa.
 • 9. DOMAŃSKA-SZARUGA B. (2013). Common banking supervision within the financial safety net, (w:) The Economic Security of Business Transactions. Management in busi-ness, Wydawnictwo ChartridgeBooks Oxford, Oxford.
 • 10. DOMAŃSKA-SZARUGA B., PROKOPOWICZ D. (2015). Makroekonomiczne zarzą-dzanie antykryzysowe (w:) 34 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo – Humani-stycznego w Siedlcach, nr 107, Seria: Administracja i Zarządzanie (34) 2015, UPH Wy-dział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Siedlce, s. 41-42.
 • 11. FRĄTCZAK-MULLER J. (2014). Rodzina - potrzeby - polityka społeczna, Wydawnic-two Elipsa Dom Wydawniczy, Warszawa.
 • 12. GARDZIŃSKI, T. (2016). Przedsiębiorstwo społeczne środkiem rozwiązywania proble-mów współczesnej gospodarki, (w:) International Journal of New Economics and Social-Sciences 1 (3) 2016, Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka – Edukacja – Rozwój w Warszawie, Warszawa.
 • 13. GOŁĘBIOWSKA A., PROKOPOWICZ D. (2017). National Housing Program Of The Main Strategic And Program Document For The Current State Residential Policy Of The State (w:) "International Journal of New Economics and Social Sciences" (IJONESS), MiędzynarodowyInstytutInnowacji „Nauka-Edukacja-Rozwój”, nr 2 (6) 2017, Warszawa 2017, s. 305-316.
 • 14. GWOŹDZIEWICZ S., PROKOPOWICZ D. (2016a). Antykryzysowa aktywna polityka monetarna Banku Rezerw Federalnych w kontekście bezpieczeństwa systemu finansowego i koniunktury globalnej gospodarki (w:) "Studia Administracji i Bezpieczeństwa. Public Administration and Security Studies", nr 1 (2016), Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2016, s. 87-98.
 • 15. GWOŹDZIEWICZ S., PROKOPOWICZ D. (2016b). Social and Economic Determinants of Effective Development of Entrepreneurship and Innovation in the Municipality of Ot-wock in Poland (w:) J. Szabłowski (red.) "Entrepreneurship and Innovation in Selected Countries of Europe", University of Finance and Management in Białystok, Białystok, s. 161-162.
 • 16. GWOŹDZIEWICZ S., PROKOPOWICZ D. (2017a). Adjustment of Polish banks to international standards as a factor of globalization of the national financial system (w:) Globalization, the State and the Individual, “International Scientific Journal”, University of Economics and Innovation in Lublin, University of Varna “ChernorizetsHrabar”, Cha-yka, Varna, Bułgaria 9007, Varna 2017, nr 1(13) 2017, s. 73-81.
 • 17. GWOŹDZIEWICZ S., PROKOPOWICZ D. (2017b). The Big Data technologies as an important factor of electronic data processing and the development of computerized ana-lytical platforms, Business Intelligence (in:) “International Journal of Small and Medium Enterprises and Business Sustainability”, volume 2, issue 4, November 2017, Center for Industry, SME and Business Competition Studies, University of Trisakti in Jakarta, Indo-nesia. University of SocialSciences, Warsaw, Poland, pp. 27-42.
 • 18. HRYCKIEWICZ-GONTARCZYK A. (2014). Anatomia kryzysów bankowych, Wydaw-nictwo Poltext, Warszawa.
 • 19. KOLEŚNIK J. (2012). Bezpieczeństwo systemu bankowego. Teoria i praktyka, Wydaw-nictwo Difin, Warszawa.
 • 20. KOLEŚNIK J. (2014). Adekwatność kapitałowa banków. Standardy regulacyjne, Wy-dawnictwo Difin, Warszawa.
 • 21. MATOSEK M., PROKOPOWICZ D. (2017). Importance And Security Of Information Provided By The Internet In The Context Of The Development Of Economic Entities In Poland (w:) "International Journal of New Economics and Social Sciences" (IJONESS), MiędzynarodowyInstytutInnowacji „Nauka-Edukacja-Rozwój”, nr 2 (6) 2017, Warszawa 2017, s. 219-231.
 • 22. Mieszkanie Plus: Pierwsze lokale w 2018. Warunki normalnego życia (w:) „Tygodnik Podlaski”, 30 grudnia 2016 – 5 stycznia 2017, nr 52 (274).
 • 23. NIEDZIÓŁKA P., red. (2015). Bankowość inwestycyjna. Inwestorzy, banki i firmy inwe-stycyjne na rynku finansowym, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • 24. PŁÓKARZ R. (2013). Globalne rynki finansowe. Praktyka funkcjonowania, Wydawnic-two PWN, Warszawa.
 • 25. PIETRZAK M., (2012). Seria dobrych danych z USA, (w:) Portal finansowy „eGospo-darka”, 28.12.2012, (www.egospodarka.pl).
 • 26. PROKOPOWICZ D. (2015a). Improving managing the credit risk in conditions slowing economic growth (w:) "International Journal of New Economics and Social Sciences", nr 1 (1) 2015, Świnoujście 2015, s. 17-29.
 • 27. PROKOPOWICZ D. (2015b). The implementation of an integrated credit risk manage-ment in operating in Poland commercial banks (w:) "International Journal of New Eco-nomics and Social Sciences", nr 2 (2) 2015, s. 83-95.
 • 28. PROKOPOWICZ D. (2015c). Znaczenie innowacyjności w sektorze przedsiębiorstw i efektywnym współdziałaniu z samorządami podstawą rozwoju gospodarczego w Polsce. The importance of innovation in the business sector and effectivecooperation with loca-lauthorities to economic development in Poland (w:) S. Gwoździewicz, B. Mydłowska (red.), Prawne i społeczne problemy samorządu terytorialnego, Wyższa Szkoła Przedsię-biorczości w Warszawie, Warszawa, s. 249-250.
 • 29. PROKOPOWICZ D. (2016a). Determinanty innowacyjności i przedsiębiorczości w za-kresie działalności jednostek samorządowych współpracujących z lokalnymi przedsię-biorcami, (w:) "25 lat samorządności w Polsce - bilans decentralizacji władzy i zmiany gospodarczej", Instytut Socjologii UKSW, Wydawnictwo Kontrast, Warszawa, wrzesień 2016, s. 176-177.
 • 30. PROKOPOWICZ D. (2016b). The Shadow Banking as an Example of Inefficiencies in the Functioning of the Banking System in Poland (w:) "International Journal of New Eco-nomics and Social Sciences", nr 1 (3) 2016, s. 107-119.
 • 31. RAKOWSKI J., PROKOPOWICZ D. (2017). Jubilee's Report Of The 14th Congress Of The Polish Economy For The 15th Annual Of The Commercial-Industry Congregation Of The Polish Chamber Of Community, (w:) "International Journal of New Economics and Social Sciences", MiędzynarodowyInstytutInnowacji „Nauka-Edukacja-Rozwój”, nr 2 (6) 2017, Warszawa 2017, s. 371-389.
 • 32. SARNOWSKI J. DMOWSKI A., PROKOPOWICZ D., (2008). Finanse i bankowość. Teoria i praktyka, Warszawa: Wydawnictwo Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o.
 • 33. ŚWIDERSKA J. (2013). Współczesny system bankowy. Ujęcie instytucjonalne, Wydaw-nictwo Difin, Warszawa.
 • 34. SZPRINGER W. (2014). Instytucje nadzoru w sektorze finansowym. Kierunki rozwoju, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa.
 • 35. SZYBOWSKI D., PROKOPOWICZ D., GWOŹDZIEWICZ S. (2016). Activating inter-ventionist monetary policy of the European Central Bank in the context of the security of the European Financial System (w:) "International Journal of New Economics and Social Sciences", International Institute of Innovations "Science-Education-Business" in War-saw, nr 2 (4) 2016, s. 138-146.
 • 36. Szydło w Sanoku zapowiada Program Gospodarka i podkreśla to przyszłość Polski (w:) Portal internetowy 300polityka, 30.03.2016, (http://300polityka.pl/news/2016/03/30/szydlo-w-sanoku-zapowiada-program-gospodarka-i-podkresla-to-przyszlosc-polski).
 • 37. TYSZKA Z. (2001). Współczesne rodziny polskie - ich stan i kierunek przemian, Seria Socjologia, Wydawnictwo Naukowe UAM, Toruń.
 • 38. WEREDA W., PROKOPOWICZ D. (2017). Economic and financialsituation of house-holds in Poland – analysis and diagnosis, (w:) "Polityki Europejskie, Finanse i Marke-ting”, Zeszyty Naukowe SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warsza-wie, Warszawa 2017, nr 18/2017, s. 240-258.
 • 39. ZIELIŃSKA-GŁĘBOCKA A. (2012). Współczesna gospodarka światowa, Wydawnic-two Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2543-7097
EISSN
2544-9478
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d5720f82-23b0-493b-abd8-cb98c03ebd11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.