PL EN


2019 | 26 | 129-135
Article title

Dokument konwentu norbertanek płockich z 10 X 1774 r. Przyczynek do dziejów parafii bodzanowskiej w czasach staropolskich

Content
Title variants
EN
A document by Norbertine canonesses from Płock, dated 10 October 1774. A contribution to the history of Bodzanów parish in Old Poland period
Conference
czasopismo naukowe; rocznik
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Parafia w Bodzanowie powstała prawdopodobnie na przełomie XII i XIII w., w czasie gdy budowany był kościół Najświętszej Panny Marii. Od schyłku XVII w. parafia należała do dekanatu bodzanowskiego, który wchodził w skład archidiakonatu płockiego, diecezji płockiej. W październiku 1774 r. norbertanki płockie przedstawiły biskupowi płockiemu Jerzemu Michałowi Poniatowskiemu kandydaturę Macieja Garnysza (dziekana włocławskiego i kanonika płockiego) na proboszcza w Bodzanowie. Edytowany w aneksie źródłowym dokument jest cennym źródłem do dziejów parafii w Bodzanowie. Aneks zawiera też wykaz przeorysz i prepozytów klasztoru św. Marii Magdaleny w Płocku od połowy XVI do końca XVIII w.
EN
Bodzanów parish was probably established at the turn of 12th and 13th century, when the church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary was being built. Since late 17th century, the parish was a part of Bodzanów dekanate, which in turn was a part of Płock archdiaconate, Płock diocese. In October 1774, Norbertine canonesses from Płock have proposed Maciej Garnysz (Dean of Włocławek and Canon of Płock) to Bishop of Płock Jerzy Michał Poniatowski, as candidate for the position of parson in Bodzanów. The document, edited in the source annex, is a valuable source document for the history of Bodzanów parish. The annex also includes a list of abbesses and provosts of St Mary Magdalene Abbey in Płock since mid-16th century until the end of 18th century
Keywords
Year
Volume
26
Pages
129-135
Physical description
Dates
published
2019-10-15
Contributors
 • Archiwum Główne Akt Dawnych
References
 • Archiwum Diecezjalne w Płocku (ADP), Akta wizytacji (AW) z 1598 r., nr 5; AW z 1609 r., nr 8; Ep., nr 23
 • Archiwum Główne Akt Dawnych (AGAD), Metryka Koronna (MK), sygn. 183; Księgi grodzkie płockie. Castrensia Plocensia, Płockie grodzkie wieczyste, sygn. 127; Księgi grodzkie wyszogrodzkie. Castrensia Wyschegradensia, Wyszogrodzkie grodzkie wieczyste, sygn. 35; Zbiór dokumentów papierowych, sygn. 559, 2383
 • Bazydło J., Garnysz Maciej Grzegorz [w:] Encyklopedia katolicka, t. 5, Lublin 1989, s. 872–873
 • Boniecki A., Herbarz polski, t. 1, Warszawa 1899; t. 14, Warszawa 1911
 • Borkowska M., Leksykon zakonnic epoki przedrozbiorowej, t. 2, Warszawa 2005
 • Borkowska M., Zapiski kronikarskie norbertanek płockich, „Nasza Przeszłość”, t. 84, 1995
 • Grabowski J., Civitas monasterii Mariae Magdalenae Ordinis Praemonstratensis. Z dziejów Bodzanowa w okresie panowania książąt mazowieckich, „Miscellanea Historico-Archivistica”, t. 25, 2018
 • Grabowski J., W okresie panowania książąt mazowieckich [w:] J. Grabowski, J. Szczepański, Z. Leszczyński, Dzieje Bodzanowa i okolic, Warszawa-Bodzanów 2018
 • Grzybowski M. M., Materiały do dziejów ziemi płockiej, cz. 2: Ziemia wyszogrodzka, Płock 1982
 • Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku, red. K. Lepszy, Wrocław 1953
 • Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 10: Dawne województwo warszawskie, red. I. Galicka, H. Sygietyńska, Okolice Płocka, Warszawa 1992
 • Kętrzyński W., O założeniu i uposażeniu biskupstwa płockiego, „Przewodnik Naukowy i Literacki”, R. 14, 1886, s. 385–488
 • Kieffer-Kostecka M., Płock w okresie od zaboru pruskiego do Królestwa Kongresowego [w:] Dzieje Płocka, red. A. Gieysztor, wyd. 2, Płock 1978
 • Kumor B., Granice metropolii i diecezji polskich, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 18, 1969, s. 320–322; t. 19, 1970, s. 284–289
 • Litak S., Parafie i ludność w diecezji płockiej w drugiej połowie XVIII w., „Studia Płockie”, t. 3, 1975
 • Makowski M., Parafia i gmina Bodzanów, Bodzanów 1998
 • Mąkowski W., Kościół św. Marii Magdaleny i klasztor panien norbertanek zakonu premonstrateńskiego za murami miasta Płocka [w:] J. Nowowiejski, Płock. Monografia historyczna, wyd. 2, Płock 1930
 • Müller W., Diecezja płocka od drugiej połowy XVI wieku do rozbiorów, „Studia Płockie”, t. 3, 1975
 • Nitecki P., Biskupi Kościoła w Polsce w latach 965–1999. Słownik biograficzny, wyd. 2, Warszawa 2000
 • Salina A., Polityka książąt mazowieckich wobec Kościoła od początku XIV wieku do 1526 roku, Poznań 2011
 • Uruski S., Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. 8, Warszawa 1911
 • Wereszycka H., Garnysz (Garnisz) Maciej [w:] Polski słownik biograficzny (PSB), t. 7, Kraków 1948–1958, s. 285–286
 • Zielińska Z., Poniatowski Michał Jerzy [w:] PSB, t. 27, s. 455–471
 • Żebrowski T., Kościół (X–XII w.) [w:] Dzieje Mazowsza, red. H. Samsonowicz, t. 1, Pułtusk 2006
 • Żebrowski T., Początki Seminarium Duchownego (kleryckiego) w Pułtusku (1594–1624), „Studia Płockie”, t. 22, 1994
 • Żebrowski T., Zarys dziejów diecezji płockiej, Płock 1976
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d582c120-70bf-42d9-8328-57d5f9b30568
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.