Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 24 | 292-305

Article title

Postawy absolwentów szkół wyższych wobec możliwości migracyjnych na tle strategii modernizacji gospodarki europejskiej

Content

Title variants

EN
Attitudes of the High Schools Graduates towards Migration Possibilities on the Background of the Strategy of European Economy Modernisation

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wybranych elementów modernizacji rynku pracy w Europie, wynikających ze strategii „Europa 2020” oraz ze swobodnego przepływu pracowników (w szczególności pracowników wysoko wykwalifikowanych) na obszarze Unii Europejskiej. W części pierwszej przedstawione zostały podstawowe elementy strategii „Europa 2020” oraz najważniejsze kwestie związane z całkowitym otwarciem wspólnotowego rynku pracy. Następnie po krótkiej prezentacji skali i geograficznych kierunków przepływu polskich migrantów w ostatnich latach przedstawiono podstawowe tendencje charakterystyczne dla międzynarodowej mobilności polskich wysoko wykwalifikowanych specjalistów. W części końcowej analizie porównawczej poddano wybrane wyniki badań własnych w zakresie postaw migracyjnych studentów i absolwentów publicznych szkół wyższych w Rzeszowie i Bielefeld. Całość zamyka syntetyczne podsumowanie prowadzonych rozważań.
EN
The aim of this study is to present selected elements of modernisation of European labour market, arising from the “Europa 2020” strategy and from free labour force flow (particularly highly qualified labourers) within the European Union territory. The first part presents basic elements of the “Europa 2020” strategy and the key issues connected with a complete opening of the community labour market. Then, after a short presentation of the scale and geographical directions of the flow of Polish migrants over the recent years, basic trends typical to international mobility of highly qualified Polish labourers are presented. The final part features comparative analysis of selected results of own study within the scope of migration attitudes of students and graduates of state higher education facilities in Rzeszów and Bielefeld. A synthetic summary of conducted considerations concludes the study.

Year

Volume

24

Pages

292-305

Physical description

Contributors

 • Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Rzeszowski

References

 • Duszczyk M., 2011, Koniec okresu przejściowego – czy Polskę czeka nowa fala emigracji?, Analizy Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego nr 1.
 • EUCO 13/10, CO EUR 9 CONCL 2, Rada Europejska, Bruksela, 17 czerwca 2010.
 • EUROPA 2020, Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum, Europäische Kommission, KOM (2010) 2020, Brüssel 03.03.2010.
 • EUROPA 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat KE, Bruksela, 3.3.2010, KOM(2010) 2020.
 • Frelak J., Łada A., Schwarz K., Parkes R., 2009, Polska migracja zarobkowa do Niemiec – fakty i mity, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Grabowska-Lusińska I., Okólski M., 2008, Migracja z Polski po 1 maja 2004 r.: jej intensywność i kierunki geograficzne oraz alokacja migrantów na rynkach pracy krajów Unii Europejskiej, CMR Working Papers, seria „Prace migracyjne”, nr 33(91), Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004–2010, GUS, Departament Badań Demograficznych, Warszawa, październik 2011.
 • Kaczmarczyk P., 2006, Współczesne migracje zagraniczne Polaków – skala, struktura oraz potencjalne skutki dla rynku pracy, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, FISE, Warszawa.
 • Kaszczak S., 2006, Raport Komisji Europejskiej w sprawie funkcjonowania okresów przejściowych w dostępie do rynku pracy UE po 2004 r., Wspólnoty Europejskie nr 2.
 • Korbutowicz T., Misińska M., 1987, Podstawowe problemy migracji siły roboczej do krajów Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, Przegląd Prawa i Administracji XXII, Wrocław.
 • Oczki J., 2002, Migracyjne efekty integracji Polski z Unią Europejską, Ministerstwo Polityki Społecznej, „Rynek Pracy” 4 (124).
 • Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski w latach 2000–2010, GUS, Departament Badań Demograficznych, Warszawa 2011.
 • Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit zur Überziehung der Bundeshöchstzahl für die Beschäftigung von ausländischen Fachkräften, BGBl. II Nr 350/2007 z późniejszymi zmianami BGBl. II Nr 224/2008 oraz BGBl. II Nr 395/2008.
 • Wrońska A., Światowy kryzys gospodarczy a polityka imigracyjna państw UE, „Biuletyn migracyjny”, http://sites.google.com/site/biulletynmigracyjny/archiwum-html/ biuletyn-migracyjny-27/bm27art7
 • Zamojski J.E, 1998, Migracje doby współczesnej: Geneza, charakterystyka, wyzwania i odpowiedzi, Polska Akademia Nauk, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, z. 184, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d5858ca4-4162-4279-8ccd-a30d1ea737bc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.