PL EN


2014 | 4 | 13-22
Article title

Konsekwencje globalistycznego modelu nauki

Content
Title variants
EN
Consequences of Global Model of Science
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest opis i wyjaśnienie idei globalistycznej nauki oraz stosunkowo nowego zjawiska jakim jest globalna nauka. Następnie opis i wyjaśnienie procesu implementacji oraz ukonstytuowania się globalistycznej idei nauki oraz globalnego modelu nauki (GMN) w Polsce i na ïwiecie. Opis uzupełniony jest o konsekwencje dominacji GMN dla funkcjonowania polskiego szkolnictwa wyższego. Ostatnim celem jest opis i wyjaïnienie procesu straty kacji uczonych w skali lokalnej oraz globalnej. Narracja artykułu osadzona będzie na tle teoretycznym paradygmatu strukturalnego funkcjonalizmu oraz teorii konfliktu.
EN
The purpose of this article is to describe and explain the idea of globalistic science and a relatively new phenomenon named global science. Next follows a description and explanation of the implementation process and the constitution of the globalistic idea of science and the Global Model of Science (GMS) in Poland and in the World. Description is supplemented with the consequences of dominance of the GMS for the functioning of Polish higher education. The last aim is to describe and explain the process of strati cation of scholars on the local and the global scale. Narration of the article will be set on the theoretical background of the structural functionalism and con ict theory paradigms.
Year
Issue
4
Pages
13-22
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Uniwersytet Wrocławski Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
References
 • Bibliografia:
 • [1] Biały K. Przemiany współczesnego uniwersytetu – od idei von Humboldta do modelu uczelni przedsiębiorczej. Łódź 2011.
 • [2] Budzyńska A, M. Duszczyk, M. Gancarz, E. Gieroczyńska, M. Jatczak, K. Wojcik, Strategia Lizbońska. Droga do sukcesu zjednoczonej Europy. Departament Analiz Ekonomicznych i SpoÙłecznych. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2002.
 • [3] Chłopecki J., Uniwersytet, społeczeństwo, gospodarka, Rzeszów 2006.
 • [4] Goćkowski J., Uniwersytet i tradycje w nauce,. Kraków 1999.
 • [5] Gutek G. L., Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, Gdańsk 2003.
 • [6] Kobylarek A., Semków J., Edukacja uniwersytecka w warunkach zmiany kulturowej, Wrocław 2008.
 • [7] Malewski M., Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, Wrocław 2001.
 • [8] Thieme J. K., Szkolnictwo wyższe. Wyzwania XXI wieku. Polska – Europa – USA, Warszawa 2009.
 • [9] Ministerstwo Gospodarki.. Ewolucja sektora usług w Polsce w latach 1990–2008, Warszawa 2010.
 • [10] Potulicka E., Rutkowiak J., Neoliberalne uwikłania edukacji., Kraków 2010.
 • [11] Solarczyk-Ambrozik E., Studia Edukacyjne, nr 22, Poznań 2012.
 • [12] Wissema J. G., Uniwersytet Trzeciej Generacji. Uczelnia XXI wieku, Zębice 2009.
 • [13] Zakowicz I., Idea uniwersytetu Wilhelma von Humboldta – kontynuacja czy zmierzch, „Ogrody Nauk i Sztuk” 2012.
 • Netografia:
 • www.scimagojr.com, 09.12.2013.
 • www.ncn.gov.pl, 09.12.2013.
 • www.ncbir.pl, 09.12.2013.
 • ip-science.thomsonreuters.com 09.12.2013.
 • http://www.nauka.gov.pl/lista-czasopism-punktowanych/lista-czasopism-punktowanych.html.
 • http://ekspercibolonscy .org.pl/sites/ekspercibolonscy .org.pl/ les/1999_PL_Bologna_Declaration.pdf, 12.12.2013.
 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Europejski_Obszar_Gospodarczy, 12.11.2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-2014
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d587aecb-7e81-458a-96ab-9c4cb856a83f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.