Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 40 | 55-65

Article title

Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego

Authors

Content

Title variants

EN
Long-term Financial Forecast as a Tool for Financial Management of Local Government Units

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Jednostki samorządu terytorialnego funkcjonują obecnie w rzeczywistości, która charaktery-zuje się stale rosnącym zakresem obowiązkowych zadań koniecznych do realizacji. Zwiększające się zatem wydatki bieżące oraz ograniczenia formalne i ekonomiczne powiększania dochodów własnych powodują, że w obecnej sytuacji finansowej trudne staje się wypracowanie przez samo-rząd wystarczającego poziomu nadwyżek operacyjnych, koniecznych do wspierania rozwoju społeczności lokalnych. Finansowanie zadań o charakterze inwestycyjnym przy użyciu własnych zasobów pieniężnych jest zatem znacząco ograniczone i wymusza na jednostkach samorządu terytorialnego finansowanie rozwoju za pomocą funduszy zewnętrznych. Generowanie przez samorządy niewystarczających do samofinansowania inwestycji wielko-ści nadwyżek budżetowych powoduje, że w warunkach finansów lokalnych mamy do czynienia z budżetami deficytowymi. Możliwość przeprowadzania niezbędnych działań o charakterze inwe-stycyjnym pojawia się w momencie zaciągania zobowiązań dłużnych, etapowania zadań inwesty-cyjnych oraz długofalowego zarządzania finansami JST. W obecnym porządku prawnym władze lokalne posiadają instrument, który daje możliwość skutecznego zarządzania finansami jednostki w perspektywie długiego okresu. Wieloletnia pro-gnoza finansowa jest narzędziem pozwalającym, z określonym prawdopodobieństwem, spojrzeć w „finansową przyszłość” oraz planować indywidualny rozwój każdej społeczności lokalnej. Przedmiotem niniejszego artykułu jest WPF jednostki samorządu terytorialnego, jej ekono-miczne i prawne aspekty, a także analiza głównych zagadnień rachunkowych wynikających z konstrukcji WPF. Autor wykaże, że wspomniany dokument daje szerokie możliwości prognostyczne w zakre-sie finansów JST oraz pozwala na planowanie rozwoju społeczności lokalnych w perspektywie długiego okresu. Realizacja tak postawionego celu zostanie dokonana przy pomocy dostępnej literatury, analizy aktów prawnych, dokumentów źródłowych i modelu planistycznego wieloletniej prognozy finansowej. Omówienie zagadnień będących przedmiotem niniejszego artykułu pozwoli na przedstawie-nie wybranych zależności zachodzących pomiędzy wartościami liczbowymi znajdującymi się we wspomnianym dokumencie. Ich prezentacja połączona z przykładami empirycznymi ukaże moż-liwości zarządcze WPF i może stanowić wstęp do szerszej dyskusji na temat wieloletniego plano-wania finansowego jednostek samorządu terytorialnego.
EN
Local Government Units are now in reality which is characterized by a steady increase of manda-tory tasks necessary for implementation. The increasing current expenditure and formal and economic restrictions of increasing own revenues mean that the current financial situation becomes difficult to develop the self-sufficient level of operating surpluses needed to support the development of local com-munities. Financing of investment tasks using their own financial resources is therefore significantly reduced and forces local governments to fund development with external funds. Generating insufficient surplus budgets for investments by the local governments means that in terms of local finance we deal with deficit budgets. The ability to carry out the necessary in-vestment appears at a time of incurring debt obligations, staging of investment projects and long-term financial management of local government. In the present law local authorities have a tool that gives them the ability for effective finan-cial management in the long-term perspective. Long-term financial forecast is a tool, which can, with a certain probability, look in the “financial future” and plan individual development of each community. The subject of this article is a long-term financial forecast of local government units, the eco-nomic and legal aspects, as well as analysis of the major accounting issues arising from the con-struction of WPF. The author demonstrates wide possibilities forecasting finance local government and allows for planning community development in the long-term perspective. The realization of these objective is made by using the available literature, analysis of legal acts, official documents and model of planning long-term financial forecast. Discussion of the issues of this paper presents the selected relationships between the values in the WPF document. Their presentation combined with empirical examples show WPF manage-ment capabilities and could be a prelude to a wider discussion on the multiannual financial plan-ning of local government units.

Year

Issue

40

Pages

55-65

Physical description

Contributors

author
  • Katedra Skarbowości Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

References

  • Dylewski M., 2012, Wieloletnia prognoza finansowa, budżet a budżet zadaniowy w jed-nostkach samorządu terytorialnego – problemy i wyzwania [w:] Budżet zadaniowy metodą racjonalizacji wydatków, red. B. Woźniak, M. Postuła, Wyd. CeDeWu, Warszawa.
  • Kaleta J. (red), 1991, Reforma systemu finansowego państwa, PWE, Warszawa.
  • Owsiak S. (red.), 2008, Planowanie budżetowe a alokacja zasobów, PWE, Warszawa.
  • Patrzałek L., 2010, Finanse samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
  • Walczak P. (red.), 2012, Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami lokalnymi, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 86).
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządze-nie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1736).
  • Uchwała nr 3.40.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie: wszczęcia postępowania nadzorczego w sprawie uznania za nieważną Uchwały Budżetowej na rok 2014 Gminy Jedlnia-Letnisko nr XL/224/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d58e0ef4-2d6d-4a88-8eb7-d19d1afd75e0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.