Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 13 | 221-228

Article title

Barwy w językowej kreacji ojca w powieściach nadniemeńskich Elizy Orzeszkowej

Content

Title variants

EN
The colors in the linguistic creation of the father In ‘upon the Niemen’ novels of Eliza Orzeszkowa

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Fathers, stepfather, caregivers in the ‘upon the Niemen’ novels by Eliza Orzeszkowa are figures clearly outlined. Their creations are made also by the means of color, light and shadow. Writer, creating the characters of fathers, stepfather and caregivers operates with the color subtly and sparingly, especially in the description of their clothes and bodies. Names, definitions of glow, light and shadow are the components serving the verbalization and dynamization of feelings, experiences and behaviors, as well as descriptions of the personality in the characteristics of characters. Creation of men are also served by the background and the environment color, which is a typical aspect of the novel design by Orzeszkowa.

Contributors

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

References

 • Graczyk E., O postaciach bowarycznych w powieściach Elizy Orzeszkowej, w: Творчество Елизы Ожэшко в эстэтичэском пространстве современности, Grodno 2011, s. 92-98.
 • Handke K., Różne odmiany w języku Elizy Orzeszkowej, Studia nad polszczyzną kresową, t. VII, pod red. J. Riegera, PAN, Prace Językoznawcze 126, Wrocław – Warszawa – Kraków 1993, s. 43-51.
 • Jan z Szamotuł, Kazanie o Maryi Pannie Czystej, w: W. Wydra, W. R. Rzepka, Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543, Wrocław – Warszawa – Kraków, 2004, s. 110-114.
 • Kowalski P., Leksykon. Znaki świata. Omen, przesąd, znaczenie, Warszawa – Wrocław 1998.
 • Lizisowa M. T., Ekspresywne akty mowy w powieści Elizy Orzeszkowej, w: Творчество Елизы Ожэшко в эстэтичэском пространстве современности, op. cit., s. 224-235.
 • Masłowscy D. i W., Przysłowia polskie i obce od A do Z, Warszawa 2003.
 • Pawlukiewicz A., Zapożyczenia białoruskie w powieści E. Orzeszkowej „Dziurdziowie”, w: Twórczość Elizy Orzeszkowej a białoruska kultura, pod red. S. Musijenki, Grodno 2002, s. 93-104.
 • Seniów A., Językowa kreacja świata kobiet w wybranych powieściach Elizy Orzeszkowej, Szczecin 2012.
 • Skorupska-Raczyńska E., Barwy świata natury w „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, „Studia Językoznawcze” t. 1, Szczecin 2002, s. 339-354.
 • Skorupska-Raczyńska E., Funkcja barw w językowej kreacji wybranych postaci w „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, w: Twórczość Elizy Orzeszkowej, pod red. K. Stępnika, Lublin 2001, s. 93-108.
 • Skorupska-Raczyńska E., Językowa kreacja lasu w „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, Zeszyty Naukowe PWSZ, z. 1, Gorzów Wielkopolski 2006, s. 137-146.
 • Skorupska-Raczyńska E., Językowa kreacja nadniemeńskiej wsi, w: Leksykalno-stylistyczne zjawiska w polszczyźnie ogólnej, pod red. E. Skorupskiej-Raczyńskiej i J. Rychter, Gorzów Wielkopolski 2007, s. 85-97.
 • Skorupska-Raczyńska E., Kolorystyka dworu i zaścianka w „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, „Studia Językoznawcze”, t. 5, Szczecin 2006, s. 199-215.
 • Skorupska-Raczyńska E., Kreacja ojca w powieściach nadniemeńskich Elizy Orzeszkowej, Gorzów Wielkopolski, 2013.
 • Bańkowski A., Etymologiczny słownik języka polskiego, t. I-II, Warszawa 2000.
 • Boryś W., Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 2005.
 • Brückner A., Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 1927.
 • Długosz-Kurczabowa K., Nowy słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 2003.
 • Karłowicz J., Słowniku gwar polskich, t. I-VI, Kraków 1900-1911.
 • Słownik języka polskiego, pod red. J. Karłowicza, A. A. Kryńskiego, W. Niedźwiedzkiego, t. I-VIII, Warszawa 1900-1927.
 • Słownik języka polskiego, pod red. A. Zdanowicza i in., t. I-II, Wilno 1861.
 • Uniwersalny słownik języka polskiego, pod red. S. Dubisza, t. I-IV, Warszawa 2003

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d58e675d-4191-4cae-8b73-fe33e7b81719
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.