Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 4(50) | 31-37

Article title

Biznes internetowy jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości regionalnej: współczesne modele i tendencje

Title variants

EN
Doing Business Online as the Key Factor of Regional Entrepreneurship Development — Modern Business Models and Development

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W opracowaniu przeanalizowano obszary i poziom rozwoju biznesu internetowego w oparciu o identyfikację typów jego modeli oraz analizę danych statystycznych. Celem niniejszego opracowania jest ustalenie obszarów wpływu biznesu internetowego na rozwój przedsiębiorczości regionalnej. W opracowaniu zastosowano zestaw metod wykorzystanych w ekonomii i zarządzaniu, tj. metodę systemową oraz analizę statystyczną. Wykonane analizy prowadzą do konkluzji, iż wykorzystanie technologii internetowych zwiększa efektywność i skuteczność podejmowanych działań gospodarczych, stąd też biznes internetowy jest kluczowym czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości regionalnej. Udowodniono, iż prowadzenie działalności gospodarczej on-line łączy się ze wszystkimi sektorami gospodarki, a jej szybki rozwój możliwy jest dzięki wykorzystaniu technologii internetowych w obszarze komunikacyjnym, marketingowym i dystrybucyjnym. Opracowano indeks rozwoju biznesu internetowego (IRBI), który pozwolił wydzielić grupy krajów UE z różnym poziomem jego rozwoju i udowodnić istnienie wzajemnych zależności między poziomem rozwoju biznesu internetowego a poziomem rozwoju gospodarki narodowej oraz rozwojem w wymiarze regionalnym.
EN
The study analyzes the spheres and level of online business development based on the identification of types of Internet business models and the analysis of statistical data.The purpose of this research is to determine the areas of influence of online business on the development of regional entrepreneurship. The paper uses a set of methods used in economics and management (i.e., systemic method and statistical analysis). It is concluded that the use of web technology increases the efficiency of business operations and therefore online business is the key direction of the development of regional entrepreneurship. It has been proven that all branches of the national economy can be referred to the field of online business, and the rapid development of Internet business is possible through the use of online technologies in the area of communication, marketing and distribution. An Internet Business Development Index (IBDI) has been developed, which has allowed to group the EU countries by degrees of online business development and proves the interdependence between the level of online business activity as well as the country's development within particular region.

Contributors

author
 • Politechnika Opolska
author
 • Politechnika Opolska
author

References

 • Afuah A., Tucci C.L. (2003): Biznes internetowy — strategie i modele. P. Kotwica i W. Biliński (tłum.), Publikacje Biznesowe, Kraków, Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych.
 • Chen D.N., Jeng B., Lee W.P., Chuang C.H. (2008): An Agent-Based Model for Consumer-To-Business Electronic Commerce. „Expert Systems with Applications”, t. 34, nr 1, s. 469–481.
 • Combe C. (2006): Introduction to e-Business. Management and Strategy. Amsterdam–Boston, Butterworth-Heinemann.
 • Cudjoe D. (2014): Consumer-To-Consumer (C2C) Electronic Commerce: the Recent Picture. „International Journal of Networks and Communications”, t. 4, nr 2, s. 29–32.
 • Dyduch W., Bratnicki M. (2015): Tworzenie i przechwytywanie wartości w organizacjach współdziałających w sieci. „Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości”, nr 2, s. 77–93.
 • Falencikowski T. (2012): Model biznesu dla Polski współczesnym wyzwaniem gospodarczym. „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, nr 115, s. 38–54.
 • Hartman A., Sifonis J.G., Kador J. (2000): Net Ready. Strategies for Success in the E-conomy. New York, McGraw-Hill.
 • Kumar V., Raheja G. (2012): Business To Business (B2b) and Business To Consumer (B2c). „International Journal of Computers & Technology”, t. 3, nr 3, s. 447–451.
 • Laudon K.C., Traver C.G. (2003): E-Commerce. Business, Technology, Society. Boston–London, Addison Wesley.
 • Majewski P. (2007): Czas na e-biznes. Onepress, Gliwice, Wydawnictwo Helion.
 • Rossel P., Finger M. (2007): Conceptualizing e-Governance. [w:] T. Janowski i T.A. Pardo (red.): ICEGOV ‘07 Proceedings of the 1st International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance, New York, NY, ACM.
 • Slywotzky A.J., Morrison D.J., Andelman B. (2000): Strefa zysku. Strategiczne modele działalności. A. Ehrlich (tłum.), Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Timmers P. (1998): Business Models for Electronic Markets. „Electronic Markets”, t. 8, nr 2, s. 3–8.
 • Turban E., King D., Lee J.K., Viehland D. (2005): Electronic Commerce. A Managerial Perspective 2006. Upper Saddle River, NJ – Harlow – Boston, MA – London, Prentice Hall.
 • Weill P., Vitale M.R. (2001): Place to Space. Migrating to Ebusiness Models. Boston, MA – Great Britain, Harvard Business School Press.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d591f84d-db42-4843-baf1-54beae287672
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.