Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | vol. 64, nr 4 | 187-198

Article title

Disclosure of non-financial information in the field of counteracting corruption and bribery in economic practice

Content

Title variants

PL
Ujawnianie informacji niefinansowych w zakresie oszustw i nadużyć w praktyce gospodarczej

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Listed companies are entities of particular interest from the point of view of building a positive image free from the phenomena of fraud. Directive 2014/895/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 imposed an obligation on certain large entities and groups to report non-financial information on corruption and bribery. The aim of this paper is to measure the degree of such data disclosure by market operators in their published statements and reports on non-financial information. The analysis of non-financial data was performed based on the example of the 30 companies listed in the WIG30 Index. The basic research method was quantitative and qualitative analysis which referred to the verification of the degree of detail of published data on corruption and bribery, the standards and guidelines used in this area, and information on whether or not fraud was detected. The conducted research showed that economic operators show considerable restraint in disclosing such data.
PL
Spółki giełdowe stanowią podmioty szczególnego zainteresowania z punktu widzenia budowania pozytywnego wizerunku wolnego od zjawisk oszustw i nadużyć gospodarczych. Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/895/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2013/34/UE na niektóre duże jednostki oraz grupy został nałożony obowiązek raportowania informacji niefinansowych w zakresie korupcji i łapownictwa. Celem publikacji jest pomiar stopnia ujawniania tego rodzaju danych przez podmioty rynkowe w publikowanych przez nie oświadczeniach i sprawozdaniach na temat informacji niefinansowych. Analizy danych dokonano na przykładzie 30 spółek wchodzących w skład indeksu WIG30. Podstawową metodą badawczą była analiza ilościowo-jakościowa. Odnosiła się ona do weryfikacji rodzaju publikowanych danych z zakresu korupcji i łapownictwa, a także wykorzystywanych w tym zakresie standardów i wytycznych oraz informowania o wykrytych bądź nie zjawiskach nadużyć. Przeprowadzane badanie wykazało, że podmioty gospodarcze wykazują znaczną wstrzemięźliwość w ujawnianiu tego rodzaju danych.

References

 • Blanc, R., Branco, M. C., Islam, M. A., and Patten, D. (2017). Corporate anti-corruption disclosure. An examination of the impact of media exposure and country-level press freedom. Accounting Auditing & Accountability Journal, 30(8), 1746-1770.
 • Button, M., Shepherd, D., and Blackbourn, D. (2018). Co-offending and bribery: the recruitment of participants to corrupt schemes and the implications for prevention. Security Journal, 31, 882-900.
 • Deloitte. (2013). Cybercrime in a world of evolving threats. New paths in information security. Retrieved from https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/risk/articles/raport-cyberodpornosc.html
 • Dzietczyk, K. (2016). Zjawisko korupcji jako element życia społecznego. Seminaire. Poszukiwania Naukowe, (3), 113-120.
 • EU Directive. (2014). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy (Dz.U. L 330 z 15.11.2014)
 • EY. (2013). Navigating today’s complex business risks, Europe, Middle East, India and Africa, Fraud Survey 2013, May. Retrieved from https://ey.media.pl/pr/240948/co-piaty-pracownik-w-polsce-wie-o-manipulacjach-finansowych-swojej-firmy-wynika-z-badania-naduzyc-gospodarczych-ernst-young
 • EY. (2018). Honesty under the microscope. Future of compliance management, 15th World Survey of Economic Abuses. Retrieved from https://www.ey.com/pl/pl/services/assurance/fraud-investigation-dispute-services/ey-swiatowe-badanie-naduzyc-gospodarczych-2018
 • Falenta, P. (2016). Przestępstwo korupcji – uwarunkowania karnoprawne i społeczne. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, (1), s. 157.
 • Gardocki, L. (1989). O przestępstwach służbowych w ogólności. In I. Andrzejew, L. Kubicki, J. Waszczyński (Eds.), System prawa karnego. O przestępstwach w szczególności. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Polska Akademia Nauk.
 • Hankiss, E. (1986). Pułapki społeczne. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Herrera, A. M., and Rodriguez, P. (2007). Bribery and the nature of corruption. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/228816628_Bribery_and_the_nature_of_corruption
 • Issa, A., and Alleyne, A. (2017). Corporate disclosure on anti-corruption practice: a study of social responsible companies in the gulf cooperation council. Journal of Financial Crime, Forthcoming. Retrieved from: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3252990
 • Iyer, N., and Samociuk, M. (2007). Spacer po linie. Opowieść o defraudacji i korupcji. Warszawa: PWN.
 • Jasiński, W. (2013). Nadużycia w przedsiębiorstwie – przeciwdziałanie i wykrywanie. Warszawa: Poltext.
 • Johnston, M. (2011). Why do so many anti-corruption efforts fail? Annual Survey of American Law 67 N.Y.U. Ann. Surv. Am. L. 467. Retrieved from https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/annam67&div=20&id=&page=
 • Joseph, C., Gunawan, J., Sawani, Y., Rahmat, M., Noyem, J. A., and Darus, F. (2016). A comparative study of anti-corruption practice disclosures among Malyasian and Indonesian Corporate Responsibility (CSR) best practice companies. Journal of Cleaner Production, (112).
 • Kamiński, A. Z. (1997). Korupcja jako symbol instytucjonalnej niewydolności państwa i zagrożenie dla rozwoju polityczno-gospodarczego Polski. Zeszyty Centrum im. Adama Smitha, (29), 3-32.
 • Karpiel, D. (2017). Przestępczość zorganizowana. Internetowy Przegląd Prawniczy TBSp UJ, (7). Retrieved from https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/45184/karpiel_przestepczosc_zorganizowana_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Kojder, A., and Sadowski, A. (2002). Klimaty korupcji. Warszawa.
 • Kubiak, A. (2013). Działania antykorupcyjne – wybrane przykłady. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, (288), 45-46.
 • Maćkowska, R. (2016). Informacja w przestrzeni publicznej a zjawisko korupcji i jego postrzeganie. In A. Adamus-Matuszyńska (Ed.), Public relations w perspektywie naukowej. Katowice.
 • Manacorda, S., Centonze, F., and Forti, G. (2016). Preventing corporate corruption. The anti-bribery compliance model. ISPAC. Switzerland: Springer International Publishing.
 • Masud, A. K., Bae, S. M., Manzanare, J., and Kim, J. D. (2019). Board directors’ expertise and corporate corruption disclosure: the moderating role of political connections. Sustainability 11(16), 4491. Retrived from https://doi.org/10.3390/su11164491
 • Miętek, A. (2009). Zasada demokratycznego państwa prawnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Journal of Political Theory. Dialogi polityczne III Rp, (11).
 • Nowakowski, K. (2006). Korupcja a instytucje w gospodarce. Ekonomia i Prawo, (1), 140-148.
 • OECD. (1999). Konwencja OECD o zwalczaniu przekupstw zagranicznych urzędników państwowych w międzynarodowych transakcjach handlowych. Retrieved March 15, 2020 from http://www.oecd.org/corruption/oecdantibriberyconvention.htm
 • Obidairo, S. (2016). Transnational corruption and corporations. Regulating bribery through corporate liability. New York: Routledge Taylor and Francis Group.
 • Penal Code Law of 6 June 1997 – Penal Code. (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.)
 • Price Waterhouse Coopers. [PwC]. (2018). Pulling fraud out of the shadows. Global Economic Crime and Fraud Survey 2018. Retrieved from https://www.pwc.com/gx/en/forensics/global-economic-crime-and-fraud-survey-2018.pdf
 • Philp, M. (2011). Conceptualizing political corruption. In A. J. Heidenheimer, M. Johnston (Eds.) Political corruption: Concepts and contexts (vol. 1). New Brunswick: Transaction Publishers.
 • Resolution of the Council of Ministers (2014), Uchwała nr 37 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 (M.P. z 2014 r. poz. 299). Retrieved 10 March, 2020 from https://cba.gov.pl/pl/publikacje/strategia-antykorpcyjna/3409,Rzadowy-program-przeciwdzialania-Korupcji.html
 • Rothstein, B. (2014). What is the opposite of corruption? Third World Quarterly Journal, 35(5), 737-752.
 • Rothstein, B., and Varraich, A. (2017). Corruption and the Opposite to Corruption. A Map of the Conceptual Landscape. University of Gothenburg: Quality of Government Institute. Retrieved from file:///D:/CC_02_01/Nadużycia/D1.1_Part1_Corruption-and-the-Opposite-to-Corruption_projekt.pdf.
 • Stachowicz-Stanuch, A., and Sworowska, A. (2012). Definiowanie korupcji w kontekście różnic kulturowych. Organizacja i Zarządzanie (1), 97-116.
 • Szczątka, K. (1999), Z dziejów korupcji. Prawo i Życie, (8), 66-69.
 • Tarkowski, J. (1994). Socjologia świata polityki. Władza i społeczeństwo w systemie autorytarnym (tom 1). Warszawa: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • The Council of Europe. (2002). Karnoprawna konwencja o korupcji. Retrieved from https://www.coe.int/en/web/impact-convention-human-rights/criminal-law-convention-on-corruption#/
 • Transparency International. (2019). Corruption Perceptions Index 2019. Retrieved from https://www.transparency.org/cpi2019?/news/feature/cpi-2019
 • Turska-Kawa, A., and Czaja, M. (2015). Postawy wobec korupcji w samorządzie terytorialnym. Katowice: Fundacja Akademicka IPSO ORDO. Retrieved from http://ipsoordo.org/wp-content/uploads/2015/10/Turska-Kawa-Agnieszka-Czaja-Marek-Postawy-wobec-korupcji-16-09.pdf
 • United Nations Convention. (2003). Konwencja Narodów Zjednoczonych Przeciwko Korupcji przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 31 października 2003 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 84, poz. 536)
 • Walczak, W. (2018). Korupcja jako sieć wpływów, powiązań i zależności. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, (10). Warszawa: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
 • Wojtasik, W. (2017). Społeczne postrzeganie korupcji politycznej w perspektywie oceny uczciwości władz politycznych. Political Preferences, (17).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d592376b-448a-472f-b974-c8cdff0fe6c9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.