PL EN


Journal
2017 | 5(2017) | 56–71
Article title

Abandoning mathematics. Reconstructing the process in the context of the social perception of mathematics

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Mathematics, as no other school subject, evokes conflicting emotions and contradictory attitudes – from “the gate to a career” and “the queen of science” to the widespread acceptance of mathematical ignorance in society. The process of studying mathematics requires systematic work and patience, as mathematical knowledge has a cumulative nature. In the case of mathematics education, some students abandon mathematics at quite early levels of education and begin to consider themselves “humanists”, which results in serious consequences for future educational and career choices. In this paper, I propose a description of the process of escaping from mathematics in the context of students’ perceptions of this subject, using the results of two studies – one qualitative and the other quantitative.
Journal
Year
Issue
Pages
56–71
Physical description
Contributors
 • Institute of Sociology, University of Warsaw
References
 • Aiken, L. R. (1970). Attitudes toward mathematics. Review of Educational Research, 40(4), 551−596.
 • Ashcraft, M. H. and Krause, J. A. (2007). Working memory, math performance, and math anxiety. Psychonomic Bulletin Review, 14(2), 243−248.
 • Baczko-Dombi, A. (2016). Społeczne uwarunkowania wykluczenia matematycznego w perspektywie wyborów międzyczasowych. [Unpublished doctoral thesis.] Retrieved from depotuw.ceon.pl/handle/item/1471
 • Bańbuła, P. (2006). Materiały i studia. Oszczędności i wybór międzyokresowy − podejście behawioralne. Warszawa: Narodowy Bank Polski.
 • Bedyńska, S. and Rycielski, P. (2016). Zagrożenie stereotypem, bezradność intelektualna a oceny szkolne dziewcząt z matematyki. Edukacja, 136(1), 102–113.
 • Belbase, S. (2013). Images, anxieties, and attitudes toward mathematics. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 4(1), 230−237.
 • Bożykowski, M. et al. (2014). Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych z wykorzystaniem danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Raport końcowy. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Cipora, K. (2015). Lęk przed matematyką z per-
 • spektywy psychologicznej i edukacyjnej. Edukacja, 132(1), 139−150.
 • Czajkowska, M. Jasińska, A. i Sitek, M. (2010). Kształ-
 • cenie nauczycieli w Polsce. Wyniki międzynarodowego badania TEDS-M 2008. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN
 • Danesi, M. (2002). The puzzle instinct: the meaning of puzzles in human life. Bloomington: Indiana University Press.
 • Dąbrowski, M. (red). (2011). O umiejętnościach matematycznych polskich uczniów (vol. 1: Diagnoza). Konstancin-Jeziorna: Wydawnictwo Bohdan Orłowski.
 • Dąbrowski, M. (2013). Za trudne, bo trzeba myśleć. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Devlin, K. (2000a). The language of mathematics: making the invisible visible. New York: MacMillan.
 • Devlin, K. (2000b). The math gene: how mathematical thinking evolved and why numbers are like gossip. New York: Basic Books.
 • Devlin, K. (2005). The math instinct: why you’re a mathematical genius (along with lobsters, birds, cats, and dogs). New York: Thunder’s Mouth Press.
 • Drążewska, D. (2006). Urodzone humanistki [Unpublished master thesis]. Warszawa: Instytut Socjologii, Uniwersyet Warszawski.
 • Eccles, J. S. and Jacobs, J. E. (1986). Social forces shape math attitudes and performance. Signs, 11(2), 367–380.
 • Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (2011). Nauczanie matematyki w Europie: ogólne wyzwania i strategie krajowe. Bruksela: Eurydice. Retrieved from http://www.frse.org.pl/sites/frse.org.pl/files/publication/1334/math-pl.pdf
 • Federowicz, M. (ed.). (2013). PISA. Wyniki badania 2012 w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Retrieved from http://www.IBE.edu.pl/pl/o-instytucie/aktualnosci/293-pisa-2012-wyniki
 • Feierabend, R. L. (1960). Review of research on psychological problems in mathematics education. Cooperative Research Monograph, 3, 3–46.
 • Green, L., Fry, A. F. and Myerson, J. (1994). Discounting of delayed rewards: a life-span comparison. Psychological Science, 5(1), 33−36.
 • Green, L. and Myerson, J. (2004). A discounting framework for choice with delayed and probabilistic rewards. Psychological Bulletin, 130(5), 769–792.
 • Green, L., Myerson, J., Lichtman, D., Rosen, S. and Fry, A. (1996). Temporal discounting in choice between delayed rewards: the role of age and income. Psychology and Aging, 11(1), 79–84.
 • Gruszczyk-Kolczyńska, E. and Zielińska, E. (2007). Dziecięca matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli (2nd. ed.). Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Gruszczyk-Kolczyńska, E. (1989). Dlaczego dzieci nie potrafią uczyć się matematyki. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.
 • Gruszczyk-Kolczyńska, E. (1994). Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Gruszczyk-Kolczyńska, E. (2012). O dzieciach uzdolnionych matematycznie, magazyn dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli matematyki w klasach 4–6. Warszawa: Nowa Era.
 • Gunderson, E. A., Ramirez, G., Levine, S. C. and Beilock, S. L. (2012). The role of parents and teachers in the development of gender-related math attitudes. Sex Roles, 66(3−4), 153−166.
 • Hembree, R. (1990). The nature, effects, and relief of mathematics anxiety. Journal for Research in Mathematics Education, 21(1), 33–46.
 • Instytut Badań Edukacyjnych (2011). Społeczeństwo w drodze do wiedzy. Raport o stanie edukacji 2010. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Instytut Badań Edukacyjnych (2013). Liczą się efekty. Raport o stanie edukacji 2012. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Jabłońska, E. (2011). O umiejętnościach mate-
 • matycznych polskich maturzystów. In M. Dąbrowski (ed.), O umiejętnościach matematycznych polskich uczniów (vol. 1: Diagnoza, pp. 107–114). Konstancin-Jeziorna: Wydawnictwo Bohdan Orłowski.
 • Jacobs, J. E. (1991). Influence of gender stereotypes on parent and child mathematics attitudes. Journal of Educational Psychology, 83(4), 518–527.
 • Karpiński, M., Grudniewska, M. and Zambrowska, M. (2013). Nauczanie matematyki w gimnazjum. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Karpiński, M., Nowakowska, A., Orzechowska, M., Sosulska, D. and Zambrowska, M. (2014). Raport z Ogólnopolskiego badania umiejętności trzecioklasistów OBUT 2014. Retrieved from http://www.OBUT.edu.pl/kategoria/wyniki_bada_raporty_OBUT-2
 • Karpiński, M. and Zambrowska, M. (2015) Nauczanie matematyki w szkole podstawowej. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Keller, C. (2001). Effect of teachers’ stereotyping on students’ stereotyping of mathematics as a male domain. Journal of Social Psychology, 141(2), 165–173.
 • Koedel, C. and Tyhurst, E. (2012). Math skills and labor-market outcomes: evidence from a resume-based field experiment. Economics of Education Review, 31(1), 131−140.
 • Konarzewski, K. (2012). TIMSS i PIRLS 2011. Osiągnięcia szkolne polskich trzecioklasistów w per-
 • spektywie międzynarodowej. Warszawa: Centralna Komisja Egzaminacyjna.
 • Konarzewski, K. and Bulkowski, K. (2016). Wyniki międzynarodowego badania osiągnięć czwartoklasistów w matematyce i przyrodzie. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Kondratek, B., Grochowalska, M. and Sułowska, A. (2015). Kompetencje matematyczne piątoklasistów. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Komendant-Brodowska, A., Baczko-Dombi, A. and Giza-Poleszczuk, A. (2011). Przemoc w szkole. Raport z badań. Retrieved from https://panoptykon.org/sites/default/files/sbp2-_szkoly_ost_wersjapdf.pdf
 • Kotlarski, K. (2006). Wybrane podmiotowe i środowiskowe korelaty karier edukacyjnych. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Kozłowski, W. (2013). Zaangażowanie rodziców a osiągnięcia szkolne uczniów, Edukacja, 122(2), 78−89.
 • Lakoff, G. and Núñez, R. E. (2000). Where mathematics comes from: how the embodied mind brings mathematics into being. New York: Basic Books.
 • Leland, J. W. (2002). Similarity judgments and anomalies in intertemporal choice. Economic Inquiry, 40(4), 574−581.
 • Loewenstein, G. (1987). Anticipation and the valuation of delayed consumption. Economic Journal, 97(387), 666–684.
 • Loewenstein, G. (1992). The fall and rise of psychological explanations in the economics of intertemporal choice. Choice over time. New York: Russell Sage Foundation.
 • Loewenstein, G. and Prelec, D. (1992). Anomalies in intertemporal choice − evidence and an interpretation. Quarterly Journal of Economics, 107(2), 573−597.
 • Loewenstein, G. and Thaler, R. H. (1989). Anomalies: intertemporal choice. The Journal of Economic Perspectives, 3(4), 181−193.
 • Łubianka, B. (2007). Wokół uzdolnień matematycznych – przegląd badań. In P. Francuz and W. Otrębski (eds.), Studia z psychologii w KUL (vol. 14, pp. 185–208). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Ma, X. and Kishor, N. (1997). Assessing the relationship between attitude towards mathematics and achievement in mathematics: a meta-analysis. Journal for Research in Mathematics Education, 28(1), 26−47.
 • Prigogine, I. and Stengers, I. (1990). Z chaosu ku porządkowi: nowy dialog człowieka z przyrodą. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Rachlin, H. (2011). Sztuka samokontroli. Warszawa: CeDeWu.
 • Read, D. (2004). Intertemporal choice. In D. J. Koehler and N. Harvey (eds.), Blackwell handbook of judgment and decision making (pp. 424−443). New York: Wiley-Blackwell.
 • Romaniuk, A. (2004). Uczenie się matematyki: motywacje i strategie uczniów. In M. Federowicz (ed.), Program międzynarodowej oceny umieję-
 • tności uczniów OECD/PISA. Wyniki badania 2003 w Polsce. Warszawa: Ministerstwo Edukacji Naro-dowej i Sportu.
 • Sedlak&Sedlak (2011). Ile zarobisz po studiach. Wynagrodzenia absolwentów w 2011 roku. Retrieved from http://www.wynagrodzenia.pl/artykul.php/wpis.2503
 • Sedlak&Sedlak (2012). Matematyka się liczy. Retrieved from http://www.rynekpracy.pl/artykul.php/wpis.534
 • Snow, C. P. (1999). Dwie kultury. Warszawa: Prószyński i S-ka.
 • Stevens, J. R. (2010). Intertemporal choice. In M. Breed and J. Moore (eds.), Encyclopedia of animal behavior. Oxford: Academic Press.
 • Tiedemann, J. (2000). Gender-related beliefs of teachers in elementary school mathematics. Educational Studies in Mathematics, 41(2), 191−207.
 • Tyrała, R. (2003). Kultury w kulturze, czyli krótka historia potyczek humanistów ze ścisłowcami. Kultura i Edukacja, 3−4, 35−45.
 • Urminsky, O. G. and Zauberman, G. (2015). The psychology of intertemporal preferences. In G. Keren and G. Wu (eds.), Blackwell handbook of judgment and decision making. Chichester: Wiley & Sons.
 • Wang, M., Rieger, M. O. and Hens, T. (2016). How time preferences differ: evidence from 53 countries. Journal of Economic Psychology, 52, 115–135.
 • Whitehead, A. N. (1987). Nauka I świat nowożytny. Kraków: Znak.
 • Wiatrak, E. (2011) Trzecioklasista po pierwszym miesiącu nauki w klasie czwartej. Raport z badań dystansowych. Retrieved from http://docplayer.pl/7270314-Trzecioklasista-po-pierwszym-miesiacu-nauki-w-klasie-czwartej.html
 • Yee, D. K. and Eccles, J. S.(1988). Parent perceptions and attributions for children’s math achievement. Sex Roles, 19(5−6), 317−333.
 • Zambrowska, M., Karpiński, M. and Kondratek, B. (2015). Kompetencje matematyczne trzecioklasistów. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Zan, R. and Di Martino, P. (2007). Attitude towards mathematics: overcoming the positive/negative dichotomy. The Montana Mathematics Enthusiast, 3, 157−168.
 • Zawistowska, A. (2013). Płeć matematyki. Zróżnicowania osiągnięć ze względu na płeć wśród uzdolnionych uczniów. Studia Socjologi-czne, 210(3), 75−95.
 • Zawistowska, A. (2014). The black box of the educational reforms in Poland: what caused the improvement in the PISA scores of Polish students? Polish Sociological Review, 187(3), 333−350.
 • Zielonka, P., Sawicki, P. and Weron, R. (2009). Rzecz o dyskontowaniu odroczonych wypłat. Decyzje, 11, 49–70.
Notes
http://www.edukacja.ibe.edu.pl/images/numery/2017/5-4-baczko-dombi-abandoning-mathematics.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d5951c63-5a53-47cb-b699-5e994701d700
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.